Tur­va­jär­jes­tel­mien doku­men­taa­tio

Tur­va­jär­jes­tel­mien doku­men­taa­tio on tär­keä osa Capco­nin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta. Ajan­ta­sai­nen ja laa­du­kas doku­men­taa­tio hel­pot­taa ja nopeut­taa niin asen­­nus- kuin huol­to­töi­tä­kin. Myös kiin­teis­tön omis­ta­ja hyö­tyy sii­tä, että kiin­teis­tön tur­va­jär­jes­tel­mien tie­dot on kir­jat­tu kat­ta­vas­ti
Lue lisää »

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luil­la

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luil­la. Add­Secu­re on alan­sa joh­ta­va toi­mi­ja, ja uusi yhteis­työ antaa meil­le mah­dol­li­suu­den tar­jo­ta asiak­kail­lem­me entis­tä koko­nais­val­tai­sem­paa rat­kai­su­tar­jon­taa. Yhteis­työ on astu­nut voi­maan tou­ko­kuus­sa. Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lu siir­tää nimen­sä mukai­ses­ti kiin­teis­tön
Lue lisää »

Me tur­vaam­me toi­min­taym­pä­ris­tö­si

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää pal­ve­luis­tam­me