Skip to content

Kah­vi­pöy­däs­tä koh­ti menes­tys­tä – Capi­tis Cont­rol Oy 10 vuot­ta

Capi­tis Cont­rol Oy:n perus­ta­mi­ses­ta tuli 2.12.2019 kulu­neek­si kym­me­nen vuot­ta. Näi­den vuo­sien aika­na yri­tys on kas­va­nut yhdek­si Poh­­jois-Suo­­men joh­ta­vis­ta tur­­va-alan toi­mi­jois­ta. Kaik­ki alkoi kui­ten­kin var­sin pie­nis­tä ympy­röis­tä – kah­vi­ku­pin äärel­tä. Vah­va
Lue lisää »

Spon­so­rit urhei­li­joi­den tur­va­na – Roo­sa Rii­ko­la ja Capcon yhteis­työ­hön

Tal­vi on tul­lut, ja lumen lisäk­si pak­kas­päi­vien ilo­na on myös alka­nut hiih­to­kausi. Hiih­tour­hei­lu­han on Suo­mes­sa perin­tei­ses­ti­kin suo­sit­tua seu­rat­ta­vaa, mut­ta tänä vuon­na Capco­nin väel­lä on vie­lä eri­tyis­tä jän­nät­tä­vää: Kil­pa­la­duil­la näh­dään nimit­täin
Lue lisää »

Oulun Toi­mi­ti­la isän­nöi koh­tei­taan SAL­­TO-kulun­­hal­­lin­­nal­­la

SAL­­TO-kulun­­hal­­lin­­ta mah­dol­lis­taa luki­tuk­sen ja kulun­val­von­nan niput­ta­mi­sen yhteen jär­jes­tel­mään, joka tai­puu usei­siin eri­lai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin ja ‑ympä­ris­töi­hin. Tämä on toden­nut myös Oulun Toi­mi­ti­la, joka tar­jo­aa moni­puo­li­sia kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen, ‑hal­lin­nan ja isän­nöin­nin pal­ve­lui­ta Oulun
Lue lisää »

Tur­va­jär­jes­tel­mien doku­men­taa­tio

Tur­va­jär­jes­tel­mien doku­men­taa­tio on tär­keä osa Capco­nin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta. Ajan­ta­sai­nen ja laa­du­kas doku­men­taa­tio hel­pot­taa ja nopeut­taa niin asen­­nus- kuin huol­to­töi­tä­kin. Myös kiin­teis­tön omis­ta­ja hyö­tyy sii­tä, että kiin­teis­tön tur­va­jär­jes­tel­mien tie­dot on kir­jat­tu kat­ta­vas­ti
Lue lisää »

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luil­la

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luil­la. Add­Secu­re on alan­sa joh­ta­va toi­mi­ja, ja uusi yhteis­työ antaa meil­le mah­dol­li­suu­den tar­jo­ta asiak­kail­lem­me entis­tä koko­nais­val­tai­sem­paa rat­kai­su­tar­jon­taa. Yhteis­työ on astu­nut voi­maan tou­ko­kuus­sa. Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lu siir­tää nimen­sä mukai­ses­ti kiin­teis­tön
Lue lisää »

Ter­ve­tu­loa Capco­nin uusi­tuil­le net­ti­si­vuil­le!

Uudis­tuk­ses­sa päi­vit­tyi­vät sekä net­ti­si­vu­jem­me raken­ne että nii­den graa­fi­nen ilme. Päi­vi­tyk­sen taka­na oli halum­me paran­taa sivu­jen käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Tur­­va-ala on perin­tei­ses­ti ollut ima­gol­taan tek­ni­nen ja har­ki­tus­ti hie­man sul­keu­tu­nut. Ymmär­ret­tä­vis­tä­kin syis­tä tur­­val­­li­­suus- ja
Lue lisää »

Me tur­vaam­me toi­min­taym­pä­ris­tö­si

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää pal­ve­luis­tam­me