Näin pää­set tur­va­tek­nii­kan osaajaksi

Näin pääset turvatekniikan osaajaksi

Näin pää­set tur­va­tek­nii­kan osaajaksi

Capcon on tur­va­tek­niik­ka­jär­jes­tel­mis­sä Poh­jois-Suo­men ykkö­nen. Asiak­kaam­me ovat yri­tyk­siä, joi­den toi­mis­to­ja, tuo­tan­to­lai­tok­sia ja mui­ta tilo­ja suo­jaam­me ajan­mu­kai­sil­la rat­kai­suil­la. Kuu­lum­me alu­een suu­rim­man säh­kö­ura­koit­si­jan, Pai­kal­lis-Säh­kön, kaut­ta talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:hen. Yhdes­sä Pai­kal­lis-Säh­kön kans­sa tar­joam­me alu­een kat­ta­vim­mat pal­ve­lut säh­kös­sä ja tur­vas­sa – ja molem­mis­sa haluam­me kasvaa.

Sik­si meil­lä avau­tuu tämän täs­tä paik­ko­ja uusil­le tur­va­tek­nii­kan osaa­jil­le – esi­mer­kik­si asen­ta­jil­le ja pal­ve­lu­pääl­li­köil­le. Jos sinul­la on säh­kö- tai tie­to­tek­niik­ka-alan kou­lu­tus ja työ­ko­ke­mus­ta, osaat sekä teh­dä että myy­dä, ja raken­nus­ten digi­ta­li­saa­tio kiin­nos­taa, niin ota yhteyt­tä. Ker­rom­me sinul­le mie­lel­läm­me lisää turvatekniikkatyöstä.

Digi­ta­li­saa­tio uudis­taa tur­va­tek­niik­kaa monel­la taval­la. Ohjel­mis­to-osaa­mi­nen ja tie­dol­la joh­ta­mi­nen koros­tu­vat koko ajan enem­män. Tek­no­lo­gia­vaih­toeh­to­ja on pal­jon ja nii­den sovel­tu­vuus tar­jo­aa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, kun suun­nit­te­lem­me tur­va­rat­kai­su­ja asiakkaille.

Toi­saal­ta – asian­tun­ti­jan työs­sä tar­vit­set myös tai­toa toi­mia ihmis­ten kans­sa. Hyvä asia­kas­pal­ve­lu, sitou­tu­mi­nen yhtei­siin tavoit­tei­siin ja ongel­man­rat­kai­su­ky­ky ovat aina arvok­kai­ta. Me haem­me hyviä tyyp­pe­jä joka kan­til­ta katsottuna.

Ota yhteyt­tä Pet­ri Tom­pe­riin tai Esa Qvis­tiin. Tutus­tu­taan ja jutel­laan tek­no­lo­gias­ta, työs­tä ja uratavoitteista.

Pet­ri Tom­pe­ri 050 3301484
Esa Qvist 0440 737376

Capco­nin Oulun toi­mi­pis­te rekrytoi

Capco­nin Oulun toi­mi­pis­te rekrytoi

Haem­me Oulun toimipisteeseemme

 

  • Tur­va­jär­jes­tel­mä­asen­ta­jaa

  • Paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­jaa


Työs­sä­si vas­taat tur­va­jär­jes­tel­mien asen­nuk­sis­ta, kaa­pe­loin­ti- ja säh­kö­töis­tä, sekä asian­tun­ti­ja­na paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mien käyt­töön­ot­toon ja yllä­pi­toon liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä. Odo­tam­me sinul­ta kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn, ulos­päin­suun­tau­tu­nei­suut­ta sekä val­miut­ta kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen ja suju­vaan asia­kas­yh­teis­työ­hön. Edel­ly­täm­me työ­ko­ke­mus­ta säh­kö- ja tur­val­li­suusa­lan työ­teh­tä­vis­tä. Olet taus­tal­ta­si nuh­tee­ton ja sinul­la on ajokortti.

Tar­joam­me koko­päi­väi­sen ja tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van työ­suh­teen mie­len­kiin­toi­ses­sa työym­pä­ris­tös­sä, jos­sa pää­set haas­ta­maan itseä­si ja kehit­ty­mään osa­na Capi­tis Cont­ro­lin asian­tun­te­vaa organisaatiota.

Lähe­tä vapaa­muo­toi­nen hake­mus ja CV palk­ka­toi­vei­neen 9.10. men­nes­sä osoit­tee­seen petri.tomperi@capcon.fi

Samas­ta osoit­tees­ta voit myös kysyä lisä­tie­to­ja. Pai­kat täy­te­tään heti sopi­vien haki­joi­den löydyttyä.