Näin pää­set tur­va­tek­nii­kan osaajaksi

Capcon on tur­va­tek­niik­ka­jär­jes­tel­mis­sä Poh­jois-Suo­men ykkö­nen. Asiak­kaam­me ovat yri­tyk­siä, joi­den toi­mis­to­ja, tuo­tan­to­lai­tok­sia ja mui­ta tilo­ja suo­jaam­me ajan­mu­kai­sil­la rat­kai­suil­la. Kuu­lum­me alu­een suu­rim­man säh­kö­ura­koit­si­jan, Pai­kal­lis-Säh­kön, kaut­ta talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:hen. Yhdes­sä Pai­kal­lis-Säh­kön kans­sa tar­joam­me alu­een kat­ta­vim­mat pal­ve­lut säh­kös­sä ja tur­vas­sa – ja molem­mis­sa haluam­me kasvaa.

Sik­si meil­lä avau­tuu tämän täs­tä paik­ko­ja uusil­le tur­va­tek­nii­kan osaa­jil­le – esi­mer­kik­si asen­ta­jil­le ja pal­ve­lu­pääl­li­köil­le. Jos sinul­la on säh­kö- tai tie­to­tek­niik­ka-alan kou­lu­tus ja työ­ko­ke­mus­ta, osaat sekä teh­dä että myy­dä, ja raken­nus­ten digi­ta­li­saa­tio kiin­nos­taa, niin ota yhteyt­tä. Ker­rom­me sinul­le mie­lel­läm­me lisää turvatekniikkatyöstä.

Digi­ta­li­saa­tio uudis­taa tur­va­tek­niik­kaa monel­la taval­la. Ohjel­mis­to-osaa­mi­nen ja tie­dol­la joh­ta­mi­nen koros­tu­vat koko ajan enem­män. Tek­no­lo­gia­vaih­toeh­to­ja on pal­jon ja nii­den sovel­tu­vuus tar­jo­aa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, kun suun­nit­te­lem­me tur­va­rat­kai­su­ja asiakkaille.

Toi­saal­ta – asian­tun­ti­jan työs­sä tar­vit­set myös tai­toa toi­mia ihmis­ten kans­sa. Hyvä asia­kas­pal­ve­lu, sitou­tu­mi­nen yhtei­siin tavoit­tei­siin ja ongel­man­rat­kai­su­ky­ky ovat aina arvok­kai­ta. Me haem­me hyviä tyyp­pe­jä joka kan­til­ta katsottuna.

Ota yhteyt­tä Pet­ri Tom­pe­riin tai Esa Qvis­tiin. Tutus­tu­taan ja jutel­laan tek­no­lo­gias­ta, työs­tä ja uratavoitteista.

Pet­ri Tom­pe­ri 050 3301484
Esa Qvist 0440 737376

Lue myös nämä