Tur­­va-alan tule­vat vuo­det ovat täyn­nä muu­tos­ta ja kehitystä

Tek­no­lo­gian kehi­tys on nope­aa ja jat­ku­vaa. Uudet tek­ni­set rat­kai­sut ja sovel­lus­rat­kai­sut näky­vät yhä ene­ne­vis­sä mää­rin kaik­kial­la ympä­ril­läm­me, ja kehi­tys luo uusia mah­dol­li­suuk­sia eri toi­mia­loil­le. Capco­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Tom­pe­rin mukaan myös tur­va-alal­la tul­laan näke­mään muu­tok­sia tule­vi­na vuosina.

Mil­lai­sia ylei­siä näky­miä tur­va-alal­la on seu­raa­val­le kym­me­nel­le vuodelle?

”Mer­kit­tä­vim­mät lai­te­val­mis­ta­jat ovat vii­me vuo­sien ajan kehit­tä­neet jär­jes­tel­mi­ään ja ohjel­mis­to­jaan tule­vai­suu­den megat­ren­dien ohjaa­mi­na. Digi­ta­li­saa­tio, kei­no­ä­lyn kehi­tys, ener­gia­tek­no­lo­gia, digi­taa­li­set jouk­koa­lus­tat ja muut tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut kehit­ty­vät hui­maa vauh­tia. Ei pidä myös­kään unoh­taa eko­lo­gi­sia haas­tei­ta ja glo­baa­lin toi­min­taym­pä­ris­tön aiheut­ta­mia uhka­ku­via, jot­ka kai­paa­vat rat­kai­su­ja ja luo­vat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Kai­ken kaik­ki­aan tek­no­lo­gi­set harp­pauk­set ovat val­ta­via ja ne tule­vat vai­kut­ta­maan myös tur­val­li­suusa­lan toi­min­taan ja teknologioihin. 

Tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mät ovat tek­ni­nen osa-alue, jon­ka avul­la tur­va­taan ihmi­siä, toi­min­taym­pä­ris­tö­jä ja tie­toa. Ne myös hel­pot­ta­vat tur­val­li­suu­den hal­lin­taa: Jär­jes­tel­mät tie­tä­vät esi­mer­kik­si sen, ketä kiin­teis­tön alu­eel­la mil­loin­kin liik­kuu ja ilmoit­ta­vat auto­maat­ti­ses­ti tur­val­li­suus­ti­lan­tee­seen vai­kut­ta­vis­ta poik­kea­mis­ta. Tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien avul­la saa­daan myös tuo­tet­tua reaa­liai­kais­ta tilan­ne­ku­vaa val­vot­ta­vien koh­tei­den tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta, ja tämä tie­to on mah­dol­lis­ta jakaa tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­vil­le tahoille. 

Tule­vai­suu­den tek­nis­ten rat­kai­sui­den avul­la voi­daan yhä enem­män kor­va­ta ihmi­sen teke­mää työ­tä – ja toi­saal­ta ohja­ta ihmis­työ­voi­maa sel­lai­siin teh­tä­viin, joi­hin tek­ni­set rat­kai­sut eivät kykene.”

Säh­köi­nen kulun­hal­lin­ta on yleis­ty­nyt vii­me vuo­si­na. Onko kai­ken luki­tuk­sen tule­vai­suus sähköinen? 

Kiin­teis­tö­jen kulun­hal­lin­taan ja samal­la myös elekt­ro­ni­seen luki­tuk­seen liit­ty­vät uudet tek­no­lo­giat ja rat­kai­sut kehit­ty­vät nopeas­ti. Oman näke­myk­se­ni mukaan val­veu­tu­neet kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat inves­toi­vat tule­vai­suu­des­sa säh­köi­siin ja elekt­ro­ni­siin rat­kai­sui­hin, joi­den avul­la kiin­teis­tön käyt­tä­jien kul­kuoi­keuk­sien sekä avain­ten hal­lin­ta on tur­val­lis­ta ja help­poa. Nämä samat tek­ni­set rat­kai­sut ja pal­ve­lut tule­vat jat­kos­sa ole­maan myös yksi­tyis­ta­louk­sien ja ‑hen­ki­löi­den käytettävissä.”

Mil­lai­sia muu­tok­sia tul­laan näke­mään palo­tur­val­li­suu­den saralla? 

”Kiin­teis­tön palo­tur­val­li­suut­ta val­vo­vien jär­jes­tel­mien, kuten paloil­moi­tin- ja palo­va­roi­tin­jär­jes­tel­mien ilmai­sin­tek­no­lo­giat tule­vat kehit­ty­mään. Aiem­min kal­liik­si koet­tu­jen eri­koi­sil­mai­si­mien kus­tan­nus­ta­so las­kee nii­den käy­tön yleis­tyes­sä. Palo­tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mät tule­vat liit­ty­mään osak­si suu­rem­pia kiin­teis­tön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miä, ja näin nii­den tuot­ta­ma erit­täin tär­keä havain­noin­ti­tie­to voi­daan saa­da auto­maat­ti­ses­ti ohjaa­maan kiin­teis­tön palo­tur­val­li­suu­teen vai­kut­ta­via toimintoja.

Palo­tur­val­li­suusär­jes­tel­mät tule­vat liit­ty­mään myös tie­to­verk­koi­hin ja eri­lais­ten sovel­lus­ten avul­la saa­daan reaa­liai­kais­ta tie­toa jär­jes­tel­män teke­mis­tä havain­nois­ta, häi­riö­ti­lois­ta sekä häly­tyk­sis­tä. Nämä tie­dot saa­daan myös väli­tet­tyä heti tur­val­li­suusor­ga­ni­saa­tioi­den käyt­töön. Uudet toi­min­not hel­pot­ta­vat jär­jes­tel­mien käyt­töä, ehkäi­se­vät osal­taan erheel­li­siä häly­tys­ti­lan­tei­ta, mut­ta ennen kaik­kea nopeut­ta­vat poik­keus­ti­lan­tei­siin reagointia. 

Uusien tek­no­lo­gioi­den avul­la voi­daan toteut­taa nykyi­sä jär­jes­tel­miä täy­den­tä­viä rat­kai­su­ja, esi­mer­kik­si kame­ra­val­von­nan avul­la toteu­tet­ta­vaa palo­val­von­taa. Tämän mah­dol­lis­taa val­von­ta­ka­me­roi­den kehit­ty­nyt ana­ly­tiik­ka ja uudet sovel­luk­set, kuten lie­kin- ja savun­tun­nis­ta­mi­nen. Täy­den­tä­vät rat­kai­sut toi­mi­vat eri­tyi­ses­ti sel­lai­sis­sa koh­teis­sa, jois­sa on 24/7 pai­kal­la ole­va käyt­tö­hen­ki­lös­tö, tai val­von­ta­pal­ve­lua tuo­te­taan etäyh­teyk­sien avul­la palvelukeskuksesta.”

Tulee­ko etä­hal­lin­nan mer­ki­tys ja toteu­tus muut­tu­maan tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­sen myötä?

”Kaik­ki kiin­teis­tö­tek­ni­set tur­va­jär­jes­tel­mät tule­vat pää­sään­töi­ses­ti liit­ty­mään tie­to­verk­koi­hin, mut­ta mis­sään tilan­tees­sa ei tule unoh­taa tie­to­tur­val­li­suut­ta. Oikein ja riit­tä­vän tur­val­li­ses­ti toteu­te­tut etäyh­tey­det ja jär­jes­tel­män hal­lin­ta­mah­dol­li­suu­det teke­vät kui­ten­kin asiak­kaan tur­val­li­suus­toi­min­taa tuke­vien pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­ta aiem­paa jous­ta­vam­paa. Pal­ve­lui­ta voi­daan myös tuot­taa nykyis­tä lyhyem­mil­lä vasteajoilla. 

Kai­kil­la tur­val­li­suus­tek­niik­kaa käyt­tä­vil­lä asiak­kail­la ei ole mah­dol­li­suut­ta pereh­tyä riit­tä­vän syväl­li­ses­ti jär­jes­tel­mien käyt­töön ja nii­den lukui­siin tek­ni­siin omi­nai­suuk­siin. Käyt­töön liit­ty­viä pal­ve­lui­ta onkin useis­sa tapauk­sis­sa jär­ke­vää ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta hank­kia riit­tä­vän ammat­ti­tai­don omaa­vil­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jil­ta. On var­sin yleis­tä, että uuteen kiin­teis­töön han­ki­taan vii­mei­sin­tä huu­toa ole­vat jär­jes­tel­mät, mut­ta unoh­de­taan vara­ta hen­ki­lö­re­surs­se­ja nii­den käyt­töön ja hal­lin­taan. Usein koh­taa myös tilan­tei­ta, jois­sa hen­ki­lös­tö vaih­tuu eikä uusia hen­ki­löi­tä muis­te­ta pereh­dyt­tää jär­jes­tel­mien käyt­töön. Yri­tys­ten kan­nat­taa har­ki­ta käyt­tö­pal­ve­lui­den hank­ki­mis­ta suo­raan jär­jes­tel­män toteut­ta­jal­ta, jol­la on vii­mei­sin tie­to ja paras tun­te­mus asen­net­tu­jen lait­teis­to­jen toi­min­nas­ta. Käyt­tö­pal­ve­lui­den sisäl­tö voi­daan mää­rit­tää asiak­kaan tah­to­mak­si ja toi­min­taa voi­daan seu­ra­ta yhtei­ses­ti sovit­tu­jen peli­sään­tö­jen mukaisesti.”

Lue myös nämä