Skip to content

Videovalvonta­järjestelmä

Val­von­ta­ka­me­roi­den, kuvan­hal­lin­taoh­jel­mis­to­jen ja nyky­ai­kais­ten tie­to­lii­ken­ne­rat­kai­su­jen avul­la mah­dol­lis­te­taan laa­du­kas ja reaa­liai­kai­nen videovalvonta.

Video­val­von­ta on hyvä ja teho­kas rat­kai­su val­voa aluei­ta, kiin­teis­töä, omai­suut­ta sekä hen­ki­löi­den tur­val­li­suut­ta. Sitä käyt­tää myös esi­mer­kik­si teol­li­suu­den prosessivalvonnassa.

Video­val­von­nal­la on ennal­taeh­käi­se­vä vai­ku­tus ris­kien tor­ju­mi­ses­sa, ja tal­len­ta­va video­val­von­ta mah­dol­lis­taa myös asioi­den toden­ta­mi­sen jäl­keen­päin. Kame­roi­den tuot­ta­maa kuvaa siir­re­tään, tal­len­ne­taan ja hal­li­taan kul­loi­seen­kin tar­pee­seen sovel­tu­val­la tavalla.

Video­val­von­ta­jär­jes­tel­mä toi­mii itse­näi­se­nä jär­jes­tel­mä­nä, mut­ta se voi­daan yhdis­tää myös osak­si kulun­val­von­nan, paloil­moit­ti­men ja mur­to­val­von­nan jär­jes­tel­mäin­te­graa­tio­ta, jol­loin use­aa eri osa-aluet­ta saa­daan hyö­dyn­net­tyä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Osaa­va tii­mim­me suun­nit­te­lee, toteut­taa ja huol­taa niin pie­niä kuin iso­ja­kin videovalvontajärjestelmiä.

Videovalvonta oulu

Me tur­vaam­me toimintaympäristösi

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää palveluistamme