Skip to content

PAL­VE­LUT

DOKU­MEN­TOIN­TI- JA SUUNNITTELUPALVELUT

Tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien doku­men­toin­ti­pal­ve­lui­den avul­la saat käyt­töö­si aina ajan tasal­la ole­vat jär­jes­tel­mä­ku­vat, jois­ta sel­vi­ää lai­te­si­joit­te­lu jär­jes­tel­mä­osoit­tei­neen sekä kaa­pe­li­ver­kos­ton raken­ne. Ajan­ta­sai­nen doku­men­taa­tio tehos­taa jär­jes­tel­mien yllä­pi­toa ja huol­toa. Laa­ja-alai­sen jär­jes­tel­mä­tun­te­muk­sem­me avul­la osaam­me suun­ni­tel­la puo­les­ta­si suu­ria­kin tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suuk­sia. Toteu­tam­me doku­men­toin­nin ylei­ses­ti suun­nit­te­lu­käy­tös­sä ole­vil­la cad-ohjel­mis­toil­la, jot­ta tuot­ta­mam­me aineis­to on aina hel­pos­ti hyödynnettävissä.

ETÄ­HAL­LIN­TA- JA TUKIPALVELUT

Toteu­tam­me tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien etä­hal­lin­taa ja tar­joam­me käyt­töö­si jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut tie­to­tur­val­lis­ten etä­hal­lin­tayh­teyk­sien avul­la. Hyö­dyn­näm­me etä­hal­lin­nas­sa asiak­kaan omia etä­käyt­tö­oh­jel­mis­to­ja. Vaih­toeh­toi­ses­ti voim­me myös toi­mit­taa oman suo­ja­tun yhtey­den, tar­vit­ta­vien lait­tei­den ja tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien kans­sa. Pal­ve­lum­me voi­vat perus­tua kuu­kausi­mak­suun tai ker­tain­ves­toin­tiin, mut­ta itse pal­ve­lusi­säl­lön mää­rit­te­lem­me aina asia­kas­vaa­ti­muk­sen poh­jal­ta. Doku­men­toin­ti- ja etä­hal­lin­ta­pal­ve­lui­den yhdis­tä­mi­nen mah­dol­lis­taa nopean ja kus­tan­nus­te­hok­kaan pal­ve­lu­rat­kai­sun, jois­ta on hyö­tyä molem­mil­le osapuolille.

HUOL­TO- JA YLLÄPITOPALVELUT

Huo­leh­dim­me puo­les­ta­si tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien toi­mi­vuu­des­ta ja toteu­tam­me tar­pee­si mukai­sia yllä­pi­to­pal­ve­lui­ta. Par­haan pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den voim­me tar­jo­ta eri pal­ve­lui­dem­me yhdis­tel­mäl­lä. Etä­hal­lin­tayh­tey­den avul­la pys­tym­me useas­ti kar­toit­ta­maan enna­kol­ta mah­dol­li­set lai­te­viat tai muut jär­jes­tel­mä­häi­riöt, ja osaam­me varau­tua oikeil­la vara­lait­teil­la ilman pai­kan pääl­lä teh­tä­viä kar­toi­tuk­sia. Jär­jes­tel­mä­häi­riöt rat­kea­vat useas­ti ilman koh­de­käyn­tiä, mikä sääs­tää aikaa ja kus­tan­nuk­sia. Yllä­pi­to­pal­ve­lua­siak­kai­nam­me on niin päi­vä­ko­te­ja kuin suu­ria teollisuuslaitoksiakin.

Me tur­vaam­me toimintaympäristösi

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää palveluistamme