Skip to content

Tek­ni­set ratkaisut

Henkilöturvallisuus 

Hoitaja‑, var­ti­ja- ja hätä­kut­su­rat­kai­sut mah­dol­lis­ta­vat jous­ta­van ja luo­tet­ta­van avun­pyyn­nön hätätilanteessa. 

Hälytyksensiirtopalvelu 

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lu siir­tää nimen­sä mukai­ses­ti kiin­teis­tön häly­tys­jär­jes­tel­mien havain­not suo­raan viranomaistahoille. 

Kulun­val­von­ta ja työajanseuranta 

Kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män avul­la hal­li­taan reaa­liai­kai­ses­ti kiin­teis­tös­sä tapah­tu­vaa hen­ki­lö­lii­ken­net­tä ja paran­ne­taan kiin­teis­tön sekä hen­ki­lös­tön turvallisuutta. 

Paloilmoitin 

Palo­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen on tär­kein asia hen­ki­löi­den, kiin­teis­tö­jen sekä omai­suu­den suo­jauk­ses­sa. Paloil­moi­tin- ja palo­va­roi­tin­jär­jes­tel­mien avul­la kehit­ty­vä palo havai­taan mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vaiheessa. 

Rikosilmoitin 

Riko­sil­moi­tin­jär­jes­tel­mä havait­see luvat­to­man tun­keu­tu­mi­sen koh­tee­seen ja välit­tää tie­don nopeas­ti ennal­ta mää­ri­tel­lyil­le tahoil­le, jol­loin voi­daan mini­moi­da mur­ros­ta aiheu­tu­via hen­ki­lö- ja omaisuusvahinkoja. 

Videovalvonta 

Val­von­ta­ka­me­roi­den, kuvan­hal­lin­taoh­jel­mis­to­jen ja nyky­ai­kais­ten tie­to­lii­ken­ne­rat­kai­su­jen avul­la mah­dol­lis­te­taan laa­du­kas ja reaa­liai­kai­nen videovalvonta. 

SALTO-kulunhallintajärjestelmä 

Capi­tis Cont­rol Oy ja SAL­TO Sys­tems ovat tuo­neet yhteis­työs­sä Suo­men mark­ki­noil­le uuden­lai­sen säh­köi­sen kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män, joka mah­dol­lis­taa jous­ta­van kulun­hal­lin­nan jokai­sen yri­tyk­sen yksi­löl­li­siin tarpeisiin. 

Äänentoisto 

Ylei­sää­nen­tois­to- ja äänie­va­kuoin­ti­jär­jes­tel­män kaut­ta tois­te­taan kuu­lu­tuk­sia, taus­ta­musiik­kia ja hätä­ti­lan­teis­sa pelastautumisohjeita. 

Me tur­vaam­me toimintaympäristösi

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää palveluistamme