Skip to content

Henkilö­turvallisuus­järjestelmä

Työ­pai­koil­la voi tul­la vas­taan uhka- tai hätä­ti­lan­tei­ta, jol­loin avun­saan­ti mah­dol­li­sim­man nopeas­ti on ensiar­voi­sen tärkeää.

Hoitaja‑, var­ti­ja- ja hätä­kut­su­rat­kai­sut mah­dol­lis­ta­vat jous­ta­van ja luo­tet­ta­van avun­pyyn­nön hätä­ti­lan­tees­sa. Häly­tys ohja­taan äänet­tö­mäs­ti halu­tul­le tahol­le, ja apua saa­daan näin häly­tet­tyä pai­kal­le nopeas­ti ja huomaamattomasti.

Jär­jes­tel­män voi raken­taa lan­gal­li­se­na, lan­gat­to­ma­na tai nii­den yhdis­tel­mä­nä, ja juu­ri sen laa­jui­se­na kuin on tar­peen. Häly­tin­tyy­pis­tä riip­puen häly­tin­tä voi­daan pitää esi­mer­kik­si ran­tees­sa, tas­kus­sa tai kau­las­sa roikkumassa.

henkilöturvallisuus yritys

Me tur­vaam­me toimintaympäristösi

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää palveluistamme