Skip to content

Paloilmoitin­järjestelmä

Palo­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen on tär­kein asia hen­ki­löi­den, kiin­teis­tö­jen sekä omai­suu­den suo­jauk­ses­sa. Paloil­moi­tin- ja palo­va­roi­tin­jär­jes­tel­mien avul­la kehit­ty­vä palo havai­taan mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vaiheessa.

Tie­to alka­vas­ta palos­ta siir­tyy nopeas­ti kiin­teis­tön hen­ki­lös­töl­le sekä ennal­ta mää­ri­tel­lyil­le tahoil­le, jol­loin hen­ki­lö­va­hin­got ja aineel­li­set vahin­got voi­daan minimoida.

Lain­sää­dän­tö ja viran­omais­mää­räyk­set sää­te­le­vät paloil­moi­tin­jär­jes­tel­män toi­min­taa, toteu­tus­ta sekä paloil­mai­sin­mal­lien valin­taa. Lisäk­si sii­hen vai­kut­taa myös esi­mer­kik­si tilan käyt­tö­tar­koi­tus, olo­suh­teet, vakuu­tus­yh­tiön suo­si­tuk­set sekä omis­ta­jan toivomukset.

Capi­tis Cont­rol Oy on TUKES:n hyväk­sy­mä paloil­moi­tin­lii­ke. Pal­ve­luk­ses­sam­me on 3 paloil­moi­tin­vas­tuu­hen­ki­löä, jot­ka suun­nit­te­le­vat ja toteut­ta­vat oikean­lai­sen paloil­moi­tin­jär­jes­tel­män asiak­kaan tarpeeseen.

Paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä toi­mii itse­näi­se­nä jär­jes­tel­mä­nä, tai se voi­daan yhdis­tää osak­si kulun­val­von­nan, video­val­von­nan ja mur­to­val­von­nan jär­jes­tel­mäin­te­graa­tio­ta, jol­loin use­aa eri osa-aluet­ta saa­daan hyö­dyn­net­tyä kustannustehokkaasti.

paloilmoitinjärjestelmä yritykselle

Me tur­vaam­me toimintaympäristösi

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää palveluistamme