Skip to content

Hälytyksensiirto­palvelut

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lu siir­tää nimen­sä mukai­ses­ti kiin­teis­tön häly­tys­jär­jes­tel­mien havain­not suo­raan viran­omais­ta­hoil­le. Kun esi­mer­kik­si kiin­teis­tön paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä havait­see kehit­ty­vän palon, häly­tyk­sen­siir­to­jär­jes­tel­mä välit­tää tie­don sii­tä suo­raan hätä­kes­kuk­seen tai muil­le val­von­ta­pal­ve­lui­den tuot­ta­jil­le. Mah­dol­li­sim­man nopea ja var­mis­tet­tu tie­don­kul­ku on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää hen­ki­lö­va­hin­ko­jen vält­tä­mi­sek­si, sekä aineel­lis­ten vahin­ko­jen mini­moi­mi­sek­si. Var­men­net­tu Häly­tyk­sen­siir­to­jär­jes­tel­mä on pakol­li­nen kiin­teis­töis­sä, jois­sa on käy­tös­sä auto­maat­ti­nen paloilmoitin.

Jat­kos­sa häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lut voi hank­kia mei­dän kaut­tam­me käte­väs­ti samal­la ker­taa mui­den häly­tys- ja ilmoi­tus­jär­jes­tel­mien kans­sa. Tämä nopeut­taa ja hel­pot­taa pal­ve­lui­den käyt­töön­ot­toa asiak­kai­dem­me näkö­kul­mas­ta, sil­lä tähän asti asiak­kaan on täy­ty­nyt itse olla yhtey­des­sä teleo­pe­raat­to­rei­hin saa­dak­seen yhtey­den jär­jes­tet­tyä; nyt pal­ve­lun voi hank­kia koko­naan CapCo­nin kaut­ta, jol­loin asiak­kaan ei tar­vit­se olla yhtey­des­sä kuin yhteen toi­mi­jaan – mei­hin. Me hoi­dam­me liit­ty­mä­so­pi­muk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, toi­mi­tam­me ilmoi­tuk­sen­siir­to­lait­teet ja huo­leh­dim­me sopimuslaskutuksesta.

Alla ole­va kaa­vio­ku­va sel­ven­tää jär­jes­tel­män toi­min­taa ja pal­ve­lun osa-alueita.

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luun kuu­luu fyy­si­nen ilmoi­tuk­sen siir­to­pää­te, jos­sa on kah­den­net­tu mobii­li­da­tayh­teys. Se asen­ne­taan asia­kas­or­ga­ni­saa­tion tiloi­hin, jos­sa se on yhtey­des­sä kiin­teis­tön ilmoi­tus- ja häly­tys­jär­jes­tel­miin, esi­mer­kik­si palo- ja riko­sil­moit­ti­miin. Kun ilmoit­ti­met havait­se­vat uhan, tie­to siir­tyy ilmoi­tuk­sen siir­to­päät­tees­tä lan­gat­to­mas­ti Add­Secu­ren sul­jet­tuun tur­va­verk­koon, joka on toi­nen osa häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lua. Tur­va­ver­kos­ta häly­tyk­sen tie­dot väli­te­tään viran­omais­ta­hoil­le, kuten hätä­kes­kuk­siin ja vartiointiliikkeisiin.

Suo­ja­tus­sa Add­Secu­re-tur­va­ver­kos­sa on muka­na myös ver­kon­val­von­ta­pal­ve­lu, joka tark­kai­lee, että ilmoi­tuk­sen siir­to­pää­te pysyy yhtey­des­sä tur­va­verk­koon. Jos ver­kon­val­von­ta havait­see, että siir­to­päät­teen yhteys tur­va­verk­koon kat­ke­aa, lähe­te­tään sii­tä ilmoi­tus tur­va­jär­jes­tel­mien yllä­pi­tä­jäl­le, joka ryh­tyy sel­vit­tä­mään kat­kok­sen syy­tä. Tur­val­li­suu­den kan­nal­ta on tär­ke­ää, että jär­jes­tel­män yhteys tur­va­verk­koon saa­daan mah­dol­li­sen kat­kok­sen tapah­tues­sa kor­jat­tua kii­reel­li­ses­ti. Täs­tä syys­tä jär­jes­tel­mää val­vo­taan 24 tun­tia vuorokaudessa.

Add­Secu­re-tur­va­ver­kon avul­la pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me lisä­pal­ve­lu­na etä­käyt­tö- ja tuki­pal­ve­lui­ta tur­va­tun yhtey­den avul­la. Täs­sä tapauk­ses­sa otam­me yhtey­den tur­va­verk­koon ja pää­sem­me teke­mään esi­mer­kik­si diag­nos­tiik­kaa etä­nä. Etä­käyt­tö tapah­tuu sala­tun yhtey­den välityksellä.