Skip to content

SAL­TO-KULUN­HAL­LIN­TA­­JÄR­JES­TEL­MÄ

Taus­taa:

Capi­tis Cont­rol Oy ja SAL­TO Sys­tems ovat tuo­neet yhteis­työs­sä Suo­men mark­ki­noil­le uuden­lai­sen säh­köi­sen kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män, joka mah­dol­lis­taa jous­ta­van kulun­hal­lin­nan jokai­sen yri­tyk­sen yksi­löl­li­siin tarpeisiin.

SAL­TO Sys­tems on espan­ja­lai­nen yri­tys, joka on yksi maa­il­man vii­des­tä suu­rim­mas­ta elekt­ro­ni­sen kulun­hal­lin­nan val­mis­ta­jis­ta. SAL­TO toi­mii yli 90:ssä eri maas­sa, ja sen kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä val­vo­taan yli kah­ta mil­joo­naa ovea ympä­ri maailman.

SAL­TO on hyvin käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä, ja sen päi­vit­täi­nen yllä­pi­to, käyt­tö ja ohjel­moin­ti on help­poa ja teho­kas­ta. Kaik­ki tie­to kul­kee avain­tun­nis­tei­den muka­na, ja luk­ko­jen teh­tä­vä on lukea, siir­tää ja kir­joit­taa tie­toa avain­tun­nis­tei­den avul­la. Tie­dot päi­vit­ty­vät nopeas­ti ja tur­val­li­ses­ti onli­ne-oviyk­si­köil­lä kort­tia lukies­sa. Onli­ne-oviyk­si­köik­si raken­ne­taan mm. raken­nuk­sen pää­ovet, mut­ta myös raken­nuk­sen sisäl­le sijoi­te­taan joi­ta­kin onli­ne-yksi­köi­tä nopeut­ta­maan päi­vi­tys­tä. Mekaa­ni­sen luki­tuk­sen omaa­van oven voi hel­pos­ti ja nopeas­ti muut­taa oikeak­si kulunvalvontaoveksi.

Hyö­dyt:

Kus­tan­nus­te­hok­kuus

Nyky­päi­vän nopeas­ti muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa ja yri­tys­ver­kos­tos­sa kulun­hal­lin­nan muu­tos­töi­hin jou­du­taan usein inves­toi­maan vuo­sien var­rel­la. SAL­TO kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä on kehi­tet­ty niin, että nämä muu­tos­työt ja jär­jes­tel­män laa­jen­nuk­set on help­po teh­dä lan­gat­to­mas­ti, jol­loin kaa­pe­loin­ti­kus­tan­nuk­set pie­ne­ne­vät. Jär­jes­tel­mää voi yllä­pi­tää etä­käy­töl­lä, joten se tuo yri­tyk­sel­le kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja on myös eko­lo­gis­ta. Jär­jes­tel­mäs­tä saa hel­pos­ti sul­jet­tua hävin­neen tun­nis­teen kulkuoikeudet.

Sovel­tuu kaik­kiin kohteisiin

Jär­jes­tel­mä on luo­tu kai­ken­lai­siin ympä­ris­töi­hin, kuten esi­mer­kik­si yri­tys­kiin­teis­töi­hin, kou­lui­hin, päi­vä- ja hoi­va­ko­tei­hin, hotel­lei­hin, len­to­ken­til­le, kirk­koi­hin ja sai­raa­loi­hin. SAL­TO säh­kö­lu­kot sovel­tu­vat myös muu­hun käyt­töön, kuten puku- ja lää­ke­kaap­pei­hin tai vaik­ka säi­ly­tys- ja vetolaatikkoihin.

Mobii­lia­vain liik­ku­vil­le työntekijöille

SAL­TOn mobii­li­rat­kai­sut, eli Jus­tIN-sovel­luk­set, tuo­vat paran­ne­tun käy­tet­tä­vyy­den ja jous­ta­vuu­den kulun­hal­lin­taan ja mah­dol­lis­ta­vat äly­pu­he­li­men käyt­tä­mi­sen avai­me­na. Tämä rat­kai­su sopii eri­tyi­ses­ti liik­ku­vil­le työn­te­ki­jöil­le tai hen­ki­lö­kun­nal­le, joka tar­vit­see vain lyhy­tai­kai­set kul­kuoi­keu­det. Sopii myös hotel­lien asiakkaille.

Tutus­tu SAL­TO Sys­tem­sin kulun­hal­lin­ta­rat­kai­sui­hin osoit­tees­sa www.saltosystems.com/fi-fi/

Tai soi­ta meil­le nume­roon +358 44 7301051 ja kysy lisää!