Skip to content

Kulunhallinta­järjestelmä

Kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män avul­la hal­li­taan reaa­liai­kai­ses­ti kiin­teis­tös­sä tapah­tu­vaa hen­ki­lö­lii­ken­net­tä ja paran­ne­taan kiin­teis­tön sekä hen­ki­lös­tön tur­val­li­suut­ta.

Liik­ku­mi­nen ovis­ta ja por­teis­ta tapah­tuu kul­ku­tun­nis­tei­den avul­la, ja nii­tä on help­po ottaa käyt­töön ja pois­taa käy­tös­tä esi­mer­kik­si katoa­mis­ta­pauk­ses­sa. Hen­ki­lö­koh­tais­ten kul­ku­tun­nis­tei­den kul­kuoi­keuk­sia muok­kaa­mal­la taa­taan oikei­den hen­ki­löi­den liik­ku­mi­nen tilois­sa ja liik­ku­mi­ses­ta saa­daan tar­vit­taes­sa dokumentti.

Kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä tuo kus­tan­nus- ja ympä­ris­tö­sääs­tö­jä, sil­lä yri­tys pää­see eroon han­ka­las­ti hal­lit­ta­vis­ta mekaa­ni­sis­ta avai­mis­ta ja etä­käy­tön mah­dol­li­suus sääs­tää aikaa ja luontoa.

Tar­joam­me kol­mea järjestelmää:

SAL­TO mah­dol­lis­taa jous­ta­van kulun­hal­lin­nan jokai­sen yri­tyk­sen yksi­löl­li­siin tar­pei­siin. Se on käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen jär­jes­tel­mä, ja sen päi­vit­täi­nen yllä­pi­to, käyt­tö ja ohjel­moin­ti on kehi­tet­ty hel­pok­si ja tehok­kaak­si. SAL­TO-jär­jes­tel­mää on help­po laa­jen­taa lan­gat­to­mas­ti, jol­loin kaa­pe­loin­ti­kus­tan­nuk­set pie­ne­ne­vät. Kus­tan­nus­sääs­tö­jä tuo myös etä­käyt­tö­mah­dol­li­suus. Mobii­li­rat­kai­sut mah­dol­lis­ta­vat äly­pu­he­li­men käyt­tä­mi­sen avai­me­na esi­mer­kik­si lyhy­tai­kai­sis­sa kulkuoikeuksissa.

www.saltosystems.fi

ESMIK­KO-ohjel­mis­to on help­po­käyt­töi­nen hal­lin­taoh­jel­ma, ja sii­hen voi­daan yhdis­tää myös esi­mer­kik­si riko­sil­moi­tin- ja paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mät, jol­loin yhdel­lä ohjel­mis­tol­la kate­taan kaik­ki tur­val­li­suut­ta paran­ta­vien osa-aluei­den valvonta.

www.schneider-electric.fi

Hed­sam on koti­mai­sen Hedengren Secu­ri­tyn help­po­käyt­töi­nen kulun­val­von­ta­jär­jes­tel­mä, joka on kehi­tet­ty vas­taa­maan ala­ti tiuk­ke­ne­viin tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­siin. Niin pie­niin kuin suu­riin­kin koh­tei­siin sovel­tu­vas­sa Hed­sam-kulun­val­von­ta­jär­jes­tel­mäs­sä voi­daan käyt­tää moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia luki­joi­ta ja tunnisteita.

https://hedengrensecurity.fi/

kulunhallintajärjestelmä yritys

Työajanseuranta­järjestelmä

Kulun­val­von­ta­jär­jes­tel­mään yhdis­te­tyl­lä tai eril­li­sel­lä työ­ajan­seu­ran­ta­rat­kai­sul­la tehos­te­taan hen­ki­lös­tön työ­ajan­käyt­töä ja voi­daan kehit­tää toi­min­taa täs­mäl­lis­ten raport­tien avulla.

Työ­ai­ka­lei­mauk­set tuo­vat etu­ja niin työ­nan­ta­jal­le kuin työn­te­ki­jäl­le­kin. Jär­jes­tel­mä on apu­na pal­kan­las­ken­nas­sa ja lou­nas­ve­loi­tuk­sis­sa, mut­ta se hel­pot­taa myös yri­tyk­sen asia­kas­pal­ve­lua esi­mer­kik­si puhelinvaihteessa.

Me tur­vaam­me toimintaympäristösi

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää palveluistamme