Skip to content

Äänie­va­kuoin­ti­- ja ylei­sää­nen­tois­to- järjestelmä

Äänie­va­kuoin­ti- ja ylei­sää­nen­tois­to­jär­jes­tel­män kaut­ta tois­te­taan kuu­lu­tuk­sia, taus­ta­musiik­kia ja hätä­ti­lan­teis­sa pelastautumisohjeita.

Hätä­ti­lan­teen sat­tues­sa äänie­va­kuoin­ti on tehok­kain tapa ohja­ta raken­nuk­ses­sa ole­vat hen­ki­löt tur­val­li­ses­ti ulos ja se toi­mii paloil­moi­tin­jär­jes­tel­män tukena.

Palo­hä­ly­tyk­sen tul­les­sa paloil­moit­ti­meen lii­tet­ty stan­dar­dien mukai­nen äänie­va­kuoin­ti­jär­jes­tel­mä antaa sel­keät, etu­kä­teen tal­len­ne­tut toi­min­taoh­jeet. Vies­tit käyn­nis­ty­vät ohjaus­käs­kys­tä, ja ne voi­daan käyn­nis­tää joko käsin tai automaattisesti.

Äänie­va­kuoin­ti­jär­jes­tel­mää voi­daan käyt­tää myös muis­sa kuin paloon liit­ty­vis­sä hätä­ti­lan­teis­sa esi­mer­kik­si varoit­ta­maan ympä­ris­tö­on­net­to­muuk­sis­ta tai muis­ta vaa­ra­ti­lan­teis­ta muun muas­sa kou­lu­ym­pä­ris­tös­sä. Mitä suu­rem­mas­ta koh­tees­ta on kyse, sitä suu­rem­pia ovat myös vaa­ti­muk­set äänentoistojärjestelmälle.

Raken­nuk­ses­sa saat­taa olla mon­ta eri toi­mi­jaa, joil­la kai­kil­la on eri­lai­nen tar­ve äänen­tois­tol­le, ja sik­si on tär­ke­ää, että jär­jes­tel­mä pal­ve­lee käyt­tä­jien tar­pei­ta sekä erik­seen että koko­nai­suu­te­na. Äänie­va­kuoin­ti­jär­jes­tel­män tulee toi­mia luo­tet­ta­vas­ti, ja toi­mi­vuus taa­taan sään­nöl­li­sil­lä testauksilla.

Me tur­vaam­me toimintaympäristösi

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää palveluistamme