Skip to content

Rikosilmoitin­järjestelmä

Riko­sil­moi­tin­jär­jes­tel­mä havait­see luvat­to­man tun­keu­tu­mi­sen koh­tee­seen ja välit­tää tie­don nopeas­ti ennal­ta mää­ri­tel­lyil­le tahoil­le, jol­loin voi­daan mini­moi­da mur­ros­ta aiheu­tu­via hen­ki­lö- ja omaisuusvahinkoja.

Riko­sil­moi­tin­jär­jes­tel­mä myös ennal­taeh­käi­see mur­to­ja tehok­kaas­ti, kun tie­to sen ole­mas­sao­los­ta on näky­vil­lä esi­mer­kik­si raken­nuk­sen lähet­ty­vil­lä. Raken­nus­ten suo­jaus­ta­so­ja on eri­lai­sia, ja ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­tam­me rää­tä­löi sopi­van tasoi­sen suo­jauk­sen asiak­kaan tar­pei­den mukaan. 

Kehä­suo­jaus­ta käy­te­tään, kun tun­kei­li­ja halu­taan havai­ta mah­dol­li­sim­man aikai­sin, eli jo sil­loin kun hän on lähes­ty­mäs­sä aluet­ta tai rakennusta.

Kuo­ri­suo­jaus havait­see tun­keu­tu­jan sil­loin, kun hän mur­tau­tuu raken­nuk­sen ulko­kuo­ren läpi. Tyy­pil­li­ses­ti kuo­ri­suo­jaus­ta käy­te­tään ikku­noi­den ja ovien valvonnassa.

Tila­suo­jauk­sel­la voi­daan val­voa raken­nuk­sen sisä­ti­lo­ja. Ilmai­si­met voi­vat tun­nis­taa lait­teen tyy­pis­tä riip­puen esi­mer­kik­si lii­ket­tä tai kehon lämpöä.

Koh­de­suo­jaus­ta käy­te­tään, kun halu­taan val­voa yksit­täis­tä koh­det­ta kuten kas­sa­kaap­pia. Täl­löin ilmai­sin havait­see koh­teen siir­tä­mi­sen tai murtamisen.

Ryös­tö­suo­jauk­ses­sa käy­te­tään häly­tys­pai­nik­kei­ta, joil­la häly­te­tään apua vaa­ra­ti­lan­teen uha­tes­sa. Häly­tys ohja­taan halu­tul­le tahol­le ja esi­mer­kik­si vir­ka­val­ta saa­daan kut­sut­tua huo­maa­mat­ta paikalle.

Mur­to­val­von­ta­jär­jes­tel­mä toi­mii itse­näi­se­nä jär­jes­tel­mä­nä, tai se voi­daan yhdis­tää myös osak­si kulun­val­von­nan, video­val­von­nan ja paloil­moit­ti­men jär­jes­tel­mäin­te­graa­tio­ta, jol­loin use­aa eri osa-aluet­ta saa­daan hyö­dyn­net­tyä kustannustehokkaasti.

Rikosilmoitinjärjestelmä Oulu

Me tur­vaam­me toimintaympäristösi

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää palveluistamme