Skip to content

ME OLEM­ME CAPCON

Capcon Tur­va­pal­ve­lut, joka toi­mii nimel­lä Capi­tis Cont­rol Oy on vuon­na 2009 perus­tet­tu tur­val­li­suusa­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys. Olem­me toteut­ta­neet tur­va­tek­ni­siä koko­nais­rat­kai­su­ja monen­lai­siin ympä­ris­töi­hin, kuten esi­mer­kik­si kou­lui­hin, päi­vä­ko­tei­hin, hoi­va­ko­tei­hin, teol­li­suus­lai­tok­siin, kirk­koi­hin, kaup­pa­kes­kuk­siin sekä toi­mis­to­kiin­teis­töi­hin. Toi­mim­me koko Suo­men alu­eel­la ja toi­mi­pis­teem­me sijait­se­vat Oulus­sa, Kajaa­nis­sa, Rova­nie­mel­lä sekä Kok­ko­las­sa. Lii­ke­vaih­tom­me vuon­na 2016 oli noin 2,0 mil­joo­naa euroa.

Tur­val­li­suus on olen­nai­nen osa lii­ke­toi­min­taa. Haluam­me nyky­ai­kai­sil­la ja kus­tan­nus­te­hok­kail­la rat­kai­suil­lam­me aut­taa tehos­ta­maan asiak­kai­dem­me kiin­teis­töön, hen­ki­lös­töön ja omai­suu­teen koh­dis­tu­vien ris­kien hal­lin­taa. Tur­va­rat­kai­sut suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan asiak­kaan toi­mia­lan ja lii­ke­toi­min­nan eri­tyis­tar­pei­den mukai­sik­si.  Hal­lit­sem­me kaik­ki palo­tur­val­li­suu­teen, mur­to­suo­jauk­seen, kulun­hal­lin­taan, työ­ajan­seu­ran­taan sekä video­val­von­taan liit­ty­vät jär­jes­tel­mät ja pal­ve­lut. Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me myös äänen­tois­to- ja äänievakuointijärjestelmiä.

Ammat­ti­tai­toi­ses­sa tii­mis­säm­me on tur­va­tek­niik­ka­jär­jes­tel­mien asian­tun­ti­joi­ta, joi­den osaa­mi­ses­sa yhdis­ty­vät nyky­ai­kais­ten jär­jes­tel­mien ja pal­ve­lui­den tie­tä­mys sekä pit­kä koke­mus sähkö‑, kiin­teis­tö- ja tur­va­tek­nii­kan aloil­ta. Hen­ki­lös­töm­me pys­tyy tar­joa­maan asia­kas­läh­töis­tä ja asian­tun­te­vaa pal­ve­lua koko kiin­teis­tön tur­va­jär­jes­tel­män elin­kaa­ren ajan: toteu­tam­me ammat­ti­tai­dol­la jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lut, asen­nuk­set, yllä­pi­don sekä huoltopalvelut.

Hyväk­syn­nät ja jäsenyydet

Olem­me Finans­sia­lan Kes­kus­lii­ton hyväk­sy­mä tur­val­li­suus­jär­jes­tel­miä suun­nit­te­le­va ja toi­mit­ta­va yri­tys. Finans­sia­lan Kes­kus­liit­to aset­taa hyväk­sy­mil­leen liik­keil­le vaa­ti­muk­sia, joil­la var­mis­te­taan jär­jes­tel­mien hyvä laa­tu. Hyväk­sy­tyt liik­keet ilmoi­te­taan FK:n yllä­pi­tä­mäs­sä hyväk­syt­ty­jen liik­kei­den luet­te­lois­sa (www.vahingontorjunta.fi) ja nämä liik­keet ovat päte­viä toi­mit­ta­maan vakuu­tus­so­pi­muk­siin vai­kut­ta­via tur­val­li­suus­jär­jes­tel­miä ja/tai palveluita.

Olem­me Tur­va­tek­nii­kan kes­kuk­sen (TUKES) hyväk­sy­mä paloil­moi­tin­lii­ke ja meil­lä on ISO 9001:2015 ser­ti­fioi­tu laa­tu­jär­jes­tel­mä, joka on uusit­tu 12.7.2016. Olem­me Finn­secu­ri­ty Ry:n yri­tys­jä­sen ja päi­vi­täm­me toi­mia­lal­la ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­via hyväk­syn­tö­jä säännöllisesti.

SV_LOGO_Capitis_Control_Oy_FI_388890_web
Olemme virallisesti Luotettava kumppani.

Me tur­vaam­me toimintaympäristösi

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää palveluistamme