Capco­nin uusi palveluesittelyvideo

Capconin turvapalveluita esittelevä uusi video on nyt julkaistu.
Capconin turvapalveluita esittelevä uusi video on nyt julkaistu.

Capco­nin uusi palveluesittelyvideo

Tar­joam­me koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua tur­val­li­suus­tek­nii­kan saral­la. Vuo­sien var­rel­la olem­me toteut­ta­neet tur­val­li­suus­rat­kai­su­ja usei­siin eri­lai­siin ympä­ris­töi­hin teol­li­suu­den ja jul­ki­sen infran puolella.

Kat­so alta uusi videom­me, jos­sa esit­te­lem­me pal­ve­lui­tam­me ja toimintaamme.

Huom! Mikä­li et ole hyväk­sy­nyt verk­ko­si­vu­jem­me eväs­tei­tä, et vält­tä­mät­tä näe videou­po­tus­ta. Voit joko hyväk­syä eväs­teet tai kat­soa videon You­Tu­be-kana­val­lam­me, tämän lin­kin takaa.

Näin pää­set tur­va­tek­nii­kan osaajaksi

Näin pääset turvatekniikan osaajaksi

Näin pää­set tur­va­tek­nii­kan osaajaksi

Capcon on tur­va­tek­niik­ka­jär­jes­tel­mis­sä Poh­jois-Suo­men ykkö­nen. Asiak­kaam­me ovat yri­tyk­siä, joi­den toi­mis­to­ja, tuo­tan­to­lai­tok­sia ja mui­ta tilo­ja suo­jaam­me ajan­mu­kai­sil­la rat­kai­suil­la. Kuu­lum­me alu­een suu­rim­man säh­kö­ura­koit­si­jan, Pai­kal­lis-Säh­kön, kaut­ta talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:hen. Yhdes­sä Pai­kal­lis-Säh­kön kans­sa tar­joam­me alu­een kat­ta­vim­mat pal­ve­lut säh­kös­sä ja tur­vas­sa – ja molem­mis­sa haluam­me kasvaa.

Sik­si meil­lä avau­tuu tämän täs­tä paik­ko­ja uusil­le tur­va­tek­nii­kan osaa­jil­le – esi­mer­kik­si asen­ta­jil­le ja pal­ve­lu­pääl­li­köil­le. Jos sinul­la on säh­kö- tai tie­to­tek­niik­ka-alan kou­lu­tus ja työ­ko­ke­mus­ta, osaat sekä teh­dä että myy­dä, ja raken­nus­ten digi­ta­li­saa­tio kiin­nos­taa, niin ota yhteyt­tä. Ker­rom­me sinul­le mie­lel­läm­me lisää turvatekniikkatyöstä.

Digi­ta­li­saa­tio uudis­taa tur­va­tek­niik­kaa monel­la taval­la. Ohjel­mis­to-osaa­mi­nen ja tie­dol­la joh­ta­mi­nen koros­tu­vat koko ajan enem­män. Tek­no­lo­gia­vaih­toeh­to­ja on pal­jon ja nii­den sovel­tu­vuus tar­jo­aa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, kun suun­nit­te­lem­me tur­va­rat­kai­su­ja asiakkaille.

Toi­saal­ta – asian­tun­ti­jan työs­sä tar­vit­set myös tai­toa toi­mia ihmis­ten kans­sa. Hyvä asia­kas­pal­ve­lu, sitou­tu­mi­nen yhtei­siin tavoit­tei­siin ja ongel­man­rat­kai­su­ky­ky ovat aina arvok­kai­ta. Me haem­me hyviä tyyp­pe­jä joka kan­til­ta katsottuna.

Ota yhteyt­tä Pet­ri Tom­pe­riin tai Esa Qvis­tiin. Tutus­tu­taan ja jutel­laan tek­no­lo­gias­ta, työs­tä ja uratavoitteista.

Pet­ri Tom­pe­ri 050 3301484
Esa Qvist 0440 737376

Uudet toi­mi­ti­lam­me Maik­ku­las­sa – Lisä­ti­laa ja uusia mahdollisuuksia

Uudet toi­mi­ti­lam­me Maik­ku­las­sa – Lisä­ti­laa ja uusia mahdollisuuksia

Muu­tim­me noin vuo­si taak­se­päin kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa uusiin toi­mi­ti­loi­hin Maik­ku­las­sa. Pian muu­ton jäl­keen elet­tiin­kin jo pandemiaa.

Nyt on kui­ten­kin vii­mein aika esi­tel­lä hie­man uut­ta toi­mi­pis­tet­täm­me. Yksi suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta on se, että tilaa on pal­jon enem­män kuin aiem­min. Niin toi­mis­to- kuin oles­ke­lu­ti­lat­kin ovat laa­jem­mat ja saim­me­pa toteu­tet­tua myös haa­veem­me omas­ta demo­sei­näs­tä! Nyt lait­tei­den ja rat­kai­su­jen demon­stroi­mi­nen on hel­pom­paa ja konkreettisempaa.

Päi­vit­täis­tä toi­min­taa jou­he­voit­taa myös suu­ri varas­to­ti­la! Varas­toon pää­see kul­ke­maan toi­mis­ton kaut­ta, mut­ta sil­lä on myös oma eril­li­nen sisään­käyn­tin­sä suo­raan ulkoa. Näin saim­me rau­hoi­tet­tua toi­mis­ton puo­lel­la tapah­tu­vaa liikennettä.

Uudet toi­mi­ti­lam­me hel­pot­ta­vat lii­ke­toi­min­taam­me ja paran­ta­vat viih­tyi­syyt­tä, mut­ta avaa­vat­pa ne myös mah­dol­li­suuk­sia tule­vai­suu­des­sa: kun maa­il­man­ti­lan­ne sen sal­lii, oli­si tääl­lä näp­pä­rää jär­jes­tää esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sia. Mut­ta kaik­ki aikanaan!