Uudet toi­mi­ti­lam­me Maik­ku­las­sa – Lisä­ti­laa ja uusia mahdollisuuksia

Uudet toi­mi­ti­lam­me Maik­ku­las­sa – Lisä­ti­laa ja uusia mahdollisuuksia

Muu­tim­me noin vuo­si taak­se­päin kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa uusiin toi­mi­ti­loi­hin Maik­ku­las­sa. Pian muu­ton jäl­keen elet­tiin­kin jo pandemiaa.

Nyt on kui­ten­kin vii­mein aika esi­tel­lä hie­man uut­ta toi­mi­pis­tet­täm­me. Yksi suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta on se, että tilaa on pal­jon enem­män kuin aiem­min. Niin toi­mis­to- kuin oles­ke­lu­ti­lat­kin ovat laa­jem­mat ja saim­me­pa toteu­tet­tua myös haa­veem­me omas­ta demo­sei­näs­tä! Nyt lait­tei­den ja rat­kai­su­jen demon­stroi­mi­nen on hel­pom­paa ja konkreettisempaa.

Päi­vit­täis­tä toi­min­taa jou­he­voit­taa myös suu­ri varas­to­ti­la! Varas­toon pää­see kul­ke­maan toi­mis­ton kaut­ta, mut­ta sil­lä on myös oma eril­li­nen sisään­käyn­tin­sä suo­raan ulkoa. Näin saim­me rau­hoi­tet­tua toi­mis­ton puo­lel­la tapah­tu­vaa liikennettä.

Uudet toi­mi­ti­lam­me hel­pot­ta­vat lii­ke­toi­min­taam­me ja paran­ta­vat viih­tyi­syyt­tä, mut­ta avaa­vat­pa ne myös mah­dol­li­suuk­sia tule­vai­suu­des­sa: kun maa­il­man­ti­lan­ne sen sal­lii, oli­si tääl­lä näp­pä­rää jär­jes­tää esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sia. Mut­ta kaik­ki aikanaan!