Tur­va­jär­jes­tel­mien dokumentaatio

Tur­va­jär­jes­tel­mien doku­men­taa­tio on tär­keä osa Capco­nin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta. Ajan­ta­sai­nen ja laa­du­kas doku­men­taa­tio hel­pot­taa ja nopeut­taa niin asen­nus- kuin huol­to­töi­tä­kin. Myös kiin­teis­tön omis­ta­ja hyö­tyy sii­tä, että kiin­teis­tön tur­va­jär­jes­tel­mien tie­dot on kir­jat­tu kat­ta­vas­ti ylös.

Mitä doku­men­toi­daan?

Doku­men­toim­me kaik­ki teke­mäm­me asen­nus­työt perus­teel­li­ses­ti. Doku­men­taa­tio sisäl­tää koh­de- ja yhteys­tie­to­jen lisäk­si tar­kan sel­vi­tyk­sen käy­tös­sä ole­vis­ta jär­jes­tel­mis­tä, lai­te­kan­nas­ta ja lait­tei­den sijain­nis­ta. Piir­räm­me jokai­ses­ta koh­tees­ta poh­ja­piir­rok­sen, johon mer­ka­taan lait­tei­den sijain­nit sekä kaa­pe­loin­tien sijain­nit. Teks­ti- ja piir­ros­muo­toi­sen mate­ri­aa­lin lisäk­si doku­men­taa­tio sisäl­tää tar­vit­taes­sa myös valo­ku­via. Tämä aut­taa asen­ta­jia esi­mer­kik­si tilan­teis­sa, jois­sa lait­teen sijain­ti on vai­ke­aa hah­mot­taa pel­käs­tä pii­rus­tuk­ses­ta. Doku­men­taa­tion tar­kem­pi tyy­li ja doku­ment­tien arkis­toin­ti mää­rit­tyy asiak­kaan stan­dar­dien mukaan.

Jois­sa­kin tapauk­sis­sa asiak­kail­lam­me saat­taa olla kiin­teis­tös­sään jo aiem­min asen­net­tu­ja tur­va­jär­jes­tel­miä, mut­ta nii­den doku­men­taa­tio ei ole ajan tasal­la – tai sitä ei ole ollen­kaan. Täl­löin­kin kar­toi­tam­me koko koh­teen ja doku­men­toim­me pait­si teke­mäm­me uudet asen­nuk­set, myös jo entuu­des­taan ole­mas­sa ole­vat jär­jes­tel­mät ja lait­teis­tot. Näin koko kiin­teis­tön tie­dot saa­daan ker­ral­la ajantasaisiksi.

Luom­me kat­ta­vat rapor­tin myös kai­kis­ta teke­mis­täm­me huol­to­töis­tä. Huol­to­ra­por­teis­ta asia­kas näkee tar­kas­ti teh­dyt toi­men­pi­teet, ja samal­la mah­dol­li­set muu­tok­set ja havain­not tal­len­tu­vat tietokantaan.

Laa­du­kas doku­men­taa­tio sääs­tää aikaa ja rahaa

Laa­duk­kaan doku­men­taa­tion hyö­dyt tule­vat sel­väs­ti esiin esi­mer­kik­si huol­to­pyyn­nöis­sä. Esi­merk­ki­ta­paus voi­si olla sel­lai­nen, jos­sa asiak­kaam­me tekee meil­le huol­to­pyyn­nön puhe­li­mit­se. Voim­me jo puhe­lun aika­na etsiä koh­teen tie­dot tie­to­kan­nas­ta ja sel­vit­tää hyvin pit­käl­le, mil­lai­ses­sa lait­tees­sa huol­lon­tar­ve esiin­tyy. Kun lait­teen mal­li ja sovel­lus­ver­sio on tie­dos­sa jo etu­kä­teen, osaa pai­kan pääl­le suun­taa­va asen­ta­ja varau­tua tar­vit­ta­vin resurs­sein. Tämä kaik­ki nopeut­taa työ­teh­tä­vien suo­rit­ta­mis­ta ja sääs­tää niin mei­dän kuin asiak­kaam­me­kin aikaa.

Samal­la peri­aat­teel­la doku­men­taa­tio on hyö­dyk­si myös tar­jous­ten teke­mi­ses­sä. Kun doku­men­taa­tio on kun­nos­sa, mei­dän ei tar­vit­se läh­teä käy­mään koh­tees­sa, vaan tar­jous ja tark­ka hin­ta on mah­dol­lis­ta las­kea pel­käs­tään pii­rus­tus­ten poh­jal­ta. Doku­men­taa­tio jou­he­voit­taa myös itse asen­nus­töi­tä. Jos asiak­kaam­me tar­vit­see esi­mer­kik­si lisää val­von­ta­ka­me­roi­ta tai kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mil­lä varus­tet­tu­ja ovia, näem­me tie­to­kan­nas­tam­me nopeas­ti, onko työ mah­dol­lis­ta suo­rit­taa nykyis­ten jär­jes­tel­mien puit­teis­sa, vai tar­vi­taan­ko koh­tee­seen vaik­ka­pa lisää kapa­si­teet­tia ja lisens­se­jä. Mikä­li näin on, osaam­me tila­ta tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ennen kuin asen­ta­jam­me läh­tee pai­kan päälle.

Kat­ta­va doku­men­toin­ti on kaik­kien osa­puol­ten etu

Doku­men­taa­tion ole­mas­sao­lo ei ole tur­va-alal­la nor­mi. Me Capco­nil­la olem­me halun­neet ottaa doku­men­taa­tion osak­si pal­ve­lu­kat­taus­tam­me ja panos­taa sii­hen. Laa­du­kas doku­men­taa­tio on kaik­kien osa­puol­ten etu, ja sääs­tää sekä aikaa että resursseja.

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren hälytyksensiirtopalveluilla

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luil­la. Add­Secu­re on alan­sa joh­ta­va toi­mi­ja, ja uusi yhteis­työ antaa meil­le mah­dol­li­suu­den tar­jo­ta asiak­kail­lem­me entis­tä koko­nais­val­tai­sem­paa rat­kai­su­tar­jon­taa. Yhteis­työ on astu­nut voi­maan toukokuussa.

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lu siir­tää nimen­sä mukai­ses­ti kiin­teis­tön häly­tys­jär­jes­tel­mien havain­not suo­raan viran­omais­ta­hoil­le. Kun esi­mer­kik­si kiin­teis­tön paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä havait­see kehit­ty­vän palon, häly­tyk­sen­siir­to­jär­jes­tel­mä välit­tää tie­don sii­tä suo­raan hätä­kes­kuk­seen tai muil­le val­von­ta­pal­ve­lui­den tuot­ta­jil­le. Mah­dol­li­sim­man nopea ja var­mis­tet­tu tie­don­kul­ku on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää hen­ki­lö­va­hin­ko­jen vält­tä­mi­sek­si, sekä aineel­lis­ten vahin­ko­jen mini­moi­mi­sek­si. Var­men­net­tu Häly­tyk­sen­siir­to­jär­jes­tel­mä on pakol­li­nen kiin­teis­töis­sä, jois­sa on käy­tös­sä auto­maat­ti­nen paloilmoitin.

Jat­kos­sa häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lut voi hank­kia mei­dän kaut­tam­me käte­väs­ti samal­la ker­taa mui­den häly­tys- ja ilmoi­tus­jär­jes­tel­mien kans­sa. Tämä nopeut­taa ja hel­pot­taa pal­ve­lui­den käyt­töön­ot­toa asiak­kai­dem­me näkö­kul­mas­ta, sil­lä tähän asti asiak­kaan on täy­ty­nyt itse olla yhtey­des­sä teleo­pe­raat­to­rei­hin saa­dak­seen yhtey­den jär­jes­tet­tyä; nyt pal­ve­lun voi hank­kia koko­naan CapCo­nin kaut­ta, jol­loin asiak­kaan ei tar­vit­se olla yhtey­des­sä kuin yhteen toi­mi­jaan – mei­hin. Me hoi­dam­me liit­ty­mä­so­pi­muk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, toi­mi­tam­me ilmoi­tuk­sen­siir­to­lait­teet ja huo­leh­dim­me sopimuslaskutuksesta.

Alla ole­va kaa­vio­ku­va sel­ven­tää jär­jes­tel­män toi­min­taa ja pal­ve­lun osa-alueita.

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luun kuu­luu fyy­si­nen ilmoi­tuk­sen siir­to­pää­te, jos­sa on kah­den­net­tu mobii­li­da­tayh­teys. Se asen­ne­taan asia­kas­or­ga­ni­saa­tion tiloi­hin, jos­sa se on yhtey­des­sä kiin­teis­tön ilmoi­tus- ja häly­tys­jär­jes­tel­miin, esi­mer­kik­si palo- ja riko­sil­moit­ti­miin. Kun ilmoit­ti­met havait­se­vat uhan, tie­to siir­tyy ilmoi­tuk­sen siir­to­päät­tees­tä lan­gat­to­mas­ti Add­Secu­ren sul­jet­tuun tur­va­verk­koon, joka on toi­nen osa häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lua. Tur­va­ver­kos­ta häly­tyk­sen tie­dot väli­te­tään viran­omais­ta­hoil­le, kuten hätä­kes­kuk­siin ja vartiointiliikkeisiin.

Suo­ja­tus­sa Add­Secu­re-tur­va­ver­kos­sa on muka­na myös ver­kon­val­von­ta­pal­ve­lu, joka tark­kai­lee, että ilmoi­tuk­sen siir­to­pää­te pysyy yhtey­des­sä tur­va­verk­koon. Jos ver­kon­val­von­ta havait­see, että siir­to­päät­teen yhteys tur­va­verk­koon kat­ke­aa, lähe­te­tään sii­tä ilmoi­tus tur­va­jär­jes­tel­mien yllä­pi­tä­jäl­le, joka ryh­tyy sel­vit­tä­mään kat­kok­sen syy­tä. Tur­val­li­suu­den kan­nal­ta on tär­ke­ää, että jär­jes­tel­män yhteys tur­va­verk­koon saa­daan mah­dol­li­sen kat­kok­sen tapah­tues­sa kor­jat­tua kii­reel­li­ses­ti. Täs­tä syys­tä jär­jes­tel­mää val­vo­taan 24 tun­tia vuorokaudessa.

Add­Secu­re-tur­va­ver­kon avul­la pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me lisä­pal­ve­lu­na etä­käyt­tö- ja tuki­pal­ve­lui­ta tur­va­tun yhtey­den avul­la. Täs­sä tapauk­ses­sa otam­me yhtey­den tur­va­verk­koon ja pää­sem­me teke­mään esi­mer­kik­si diag­nos­tiik­kaa etä­nä. Etä­käyt­tö tapah­tuu sala­tun yhtey­den välityksellä.