Capco­nin uusi palveluesittelyvideo

Capconin turvapalveluita esittelevä uusi video on nyt julkaistu.
Capconin turvapalveluita esittelevä uusi video on nyt julkaistu.

Capco­nin uusi palveluesittelyvideo

Tar­joam­me koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua tur­val­li­suus­tek­nii­kan saral­la. Vuo­sien var­rel­la olem­me toteut­ta­neet tur­val­li­suus­rat­kai­su­ja usei­siin eri­lai­siin ympä­ris­töi­hin teol­li­suu­den ja jul­ki­sen infran puolella.

Kat­so alta uusi videom­me, jos­sa esit­te­lem­me pal­ve­lui­tam­me ja toimintaamme.

Huom! Mikä­li et ole hyväk­sy­nyt verk­ko­si­vu­jem­me eväs­tei­tä, et vält­tä­mät­tä näe videou­po­tus­ta. Voit joko hyväk­syä eväs­teet tai kat­soa videon You­Tu­be-kana­val­lam­me, tämän lin­kin takaa.

Capcon ja QMG toteut­ta­vat tur­val­li­suus­rat­kai­sut myös suu­riin teollisuushankkeisiin

Artikkelin "Capcon ja QMG toteuttavat turvallisuusratkaisut myös suuriin teollisuushankkeisiin" artikkelikuva. Kuvassa ote Capconin videosta, joka kertoo turvallisuusratkaisujen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta Terrafamen tehdasalueelle.
Artikkelin "Capcon ja QMG toteuttavat turvallisuusratkaisut myös suuriin teollisuushankkeisiin" artikkelikuva. Kuvassa ote Capconin videosta, joka kertoo turvallisuusratkaisujen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta Terrafamen tehdasalueelle.

Capcon ja QMG toteut­ta­vat tur­val­li­suus­rat­kai­sut myös suu­riin teollisuushankkeisiin

Capco­nin tur­va­tek­ni­nen osaa­mi­nen ulot­tuu myös suu­riin teol­li­suus­hank­kei­siin. Olem­me vuo­sien var­rel­la olleet niis­sä toteut­ta­mas­sa jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua, doku­men­toin­tia, toteu­tuk­sia ja jär­jes­tel­mien yllä­pi­toa. Meil­lä on koke­mus­ta tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien toteut­ta­mi­ses­ta useil­le teol­li­suus­aloil­le, muun muas­sa pape­ri- ja kai­vos­teol­li­suu­teen, ener­gian­tuo­tan­toon, veden­ja­ke­luun ja jul­ki­seen infrastruktuuriin.

Capcon on pai­kal­li­nen poh­jois­suo­ma­lai­nen toi­mi­ja, mut­ta meil­lä on val­mius vas­ta­ta suur­ten teol­li­suus­hank­kei­den tar­pei­siin val­ta­kun­nal­li­ses­ti, sil­lä meil­lä on taka­nam­me QMG-kon­ser­nin toi­mi­tus- ja toi­min­ta­val­mius. Kon­kreet­ti­se­na esi­merk­ki­nä täs­tä on palo­tur­val­li­suus, jos­sa voim­me yhdis­tää Capco­nin paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­sen ja QMG-kon­ser­nin sisäi­sen sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­sen kat­ta­vak­si palo­tur­val­li­suu­den ratkaisuksi.

Capco­nin osaa­mi­nen mukaan hank­keen alus­ta lähtien

Capco­nin osaa­mis­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää uudes­sa teol­li­suus­hank­kees­sa tai pro­jek­tis­sa heti alus­ta läh­tien. Käyn­nis­täm­me kes­kus­te­lun sii­tä, mil­lai­nen han­ke on, mil­lai­sia tuo­tan­non pro­ses­se­ja se sisäl­tää ja mitä kriit­ti­siä osia sii­hen kuu­luu. Näi­den tie­to­jen poh­jal­ta pys­tym­me esit­tä­mään ehdo­tuk­sen tur­val­li­suus­rat­kai­sui­den toteut­ta­mi­ses­ta jo aivan pro­jek­tin alku­met­reil­lä, jol­loin se voi­daan ottaa huo­mioon hank­keen suun­nit­te­lu­työs­sä. Pit­kä­ai­kai­sis­sa asiak­kuuk­sis­sa syner­giae­dut kas­va­vat, sil­lä asiak­kai­den toi­min­ta­ta­po­jen ja tar­pei­den olles­sa meil­le jo ennes­tään tutut, pys­tym­me esit­tä­mään nopeas­ti­kin kar­kei­ta suun­ni­tel­mia ja kus­tan­nusar­vio­las­kel­mia hei­dän uusiin, alka­viin projekteihinsa.

Capcon voi tar­jo­ta asian­tun­ti­juut­taan avuk­si han­ke­suun­nit­te­luun. Pit­kän koke­muk­sem­me poh­jal­ta voim­me antaa suun­nit­te­luun suo­ria rat­kai­sueh­do­tuk­sia ja mal­le­ja sekä täs­mäl­li­sem­piä, han­ke­suun­nit­te­lua täy­den­tä­viä suun­ni­tel­mia. Koke­muk­sem­me eri­lai­sis­ta teol­li­suus­hank­keis­ta mah­dol­lis­taa tark­ko­jen suun­ni­tel­mien esit­tä­mi­sen sil­loin­kin, kun ympä­ris­töt eivät ole vie­lä val­mis­tu­neet – olem­me suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä suun­ni­tel­leet ja toteut­ta­neet tur­va­rat­kai­su­ja vas­taa­van­lai­siin hank­kei­siin aiemminkin!

Kat­ta­vaa tur­va­jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua Ter­ra­fa­men tehdasalueella

Hyvä esi­merk­ki kat­ta­vas­ta tur­va­tek­nis­ten rat­kai­su­jen suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta on Ter­ra­fa­me, jon­ka kans­sa olem­me teh­neet yhteis­työ­tä jo vuo­des­ta 2008 saak­ka. Olem­me olleet muka­na teh­da­sa­lu­een tur­va­tek­nii­kan suun­nit­te­lus­sa ja raken­ta­mi­ses­sa sekä tuot­ta­neet heil­le yllä­pi­don, sanee­rauk­sen ja vuo­si­huol­lon palveluita.

Kuva­sim­me kesäl­lä 2022 esit­te­ly­vi­deon Ter­ra­fa­men teh­da­sa­lu­eel­le tuot­ta­mis­tam­me tur­va­rat­kai­suis­ta. Videol­ta käy ilmi pal­ve­lu­kat­tauk­sem­me laa­juus sekä kykym­me olla muka­na eri vai­heis­sa hank­keen elin­kaar­ta. Kat­so video alta tai You­Tu­be-kana­val­tam­me.

Moni­puo­lis­ta tur­va­tek­niik­kaa Kok­ko­lan uudel­la paloasemalla

Capcon toteutti kamera- ja kulunvalvonnan Kokkolan uudelle paloasemalle.
Capcon toteutti kamera- ja kulunvalvonnan Kokkolan uudelle paloasemalle.

Moni­puo­lis­ta tur­va­tek­niik­kaa Kok­ko­lan uudel­la paloasemalla

Kok­ko­lan uusi paloa­se­ma otet­tiin käyt­töön jou­lu­kuus­sa 2021. Upo­uusi raken­nus on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan moder­nin pelas­tus­toi­men tar­pei­ta ja mah­dol­lis­ta­maan esi­mer­kik­si moni­puo­li­sen har­joit­te­lun. Toi­veis­sa on, että uusi raken­nus kes­tää aikaa ja pal­ve­lee käyt­tö­tar­koi­tus­taan useam­man vuo­si­kym­me­nen ajan.

Sii­nä mis­sä moder­ne­ja rat­kai­su­ja teh­tiin tilan­käy­tön suh­teen, näh­tiin Kok­ko­lan uudel­la paloa­se­mal­la mah­dol­li­suus panos­taa myös nyky­ai­kai­seen kulun­val­von­taan, joka täyt­tää nyt koko­nai­suu­des­saan Katakri:n vaa­ti­muk­set. Esi­mer­kik­si raken­nuk­sen sisä­ti­lat on kulun­val­von­nan rat­kai­su­jen myö­tä mah­dol­lis­ta jakaa vyö­hyk­keik­si, joi­hin voi­daan myön­tää kul­kuoi­keuk­sia tar­pei­den mukaan.

Asen­ta­mam­me kame­ra­val­von­nan rat­kai­sut taas pal­ve­le­vat pait­si kulun­val­von­taa, myös palo­lai­tok­sen eri­tyis­tar­pei­ta, kuten esi­mer­kik­si pelas­tus­ti­lan­tei­den har­joit­te­lua. Kou­lut­ta­jat voi­vat seu­ra­ta har­joi­tuk­sia reaa­lia­jas­sa useis­ta eri kuva­kul­mis­ta, ja läm­pö­ka­me­ran avul­la myös pimeä­har­joit­te­lus­sa voi­daan simu­loi­da tehok­kaas­ti oike­aa tilannetta.

Kysees­sä oli kai­ken kaik­ki­aan kat­ta­va ja mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti, jos­sa asiak­kaal­le onnis­tut­tiin asen­ta­maan laa­duk­kaat ja hei­dän tar­pei­siin­sa vas­taa­vat turvajärjestelmät.

Kat­so video Kok­ko­lan paloa­se­mal­le toteut­ta­mis­tam­me ratkaisuista!

Tur­va­jär­jes­tel­mien dokumentaatio

Tur­va­jär­jes­tel­mien dokumentaatio

Tur­va­jär­jes­tel­mien doku­men­taa­tio on tär­keä osa Capco­nin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta. Ajan­ta­sai­nen ja laa­du­kas doku­men­taa­tio hel­pot­taa ja nopeut­taa niin asen­nus- kuin huol­to­töi­tä­kin. Myös kiin­teis­tön omis­ta­ja hyö­tyy sii­tä, että kiin­teis­tön tur­va­jär­jes­tel­mien tie­dot on kir­jat­tu kat­ta­vas­ti ylös.

Mitä doku­men­toi­daan?

Doku­men­toim­me kaik­ki teke­mäm­me asen­nus­työt perus­teel­li­ses­ti. Doku­men­taa­tio sisäl­tää koh­de- ja yhteys­tie­to­jen lisäk­si tar­kan sel­vi­tyk­sen käy­tös­sä ole­vis­ta jär­jes­tel­mis­tä, lai­te­kan­nas­ta ja lait­tei­den sijain­nis­ta. Piir­räm­me jokai­ses­ta koh­tees­ta poh­ja­piir­rok­sen, johon mer­ka­taan lait­tei­den sijain­nit sekä kaa­pe­loin­tien sijain­nit. Teks­ti- ja piir­ros­muo­toi­sen mate­ri­aa­lin lisäk­si doku­men­taa­tio sisäl­tää tar­vit­taes­sa myös valo­ku­via. Tämä aut­taa asen­ta­jia esi­mer­kik­si tilan­teis­sa, jois­sa lait­teen sijain­ti on vai­ke­aa hah­mot­taa pel­käs­tä pii­rus­tuk­ses­ta. Doku­men­taa­tion tar­kem­pi tyy­li ja doku­ment­tien arkis­toin­ti mää­rit­tyy asiak­kaan stan­dar­dien mukaan.

Jois­sa­kin tapauk­sis­sa asiak­kail­lam­me saat­taa olla kiin­teis­tös­sään jo aiem­min asen­net­tu­ja tur­va­jär­jes­tel­miä, mut­ta nii­den doku­men­taa­tio ei ole ajan tasal­la – tai sitä ei ole ollen­kaan. Täl­löin­kin kar­toi­tam­me koko koh­teen ja doku­men­toim­me pait­si teke­mäm­me uudet asen­nuk­set, myös jo entuu­des­taan ole­mas­sa ole­vat jär­jes­tel­mät ja lait­teis­tot. Näin koko kiin­teis­tön tie­dot saa­daan ker­ral­la ajantasaisiksi.

Luom­me kat­ta­vat rapor­tin myös kai­kis­ta teke­mis­täm­me huol­to­töis­tä. Huol­to­ra­por­teis­ta asia­kas näkee tar­kas­ti teh­dyt toi­men­pi­teet, ja samal­la mah­dol­li­set muu­tok­set ja havain­not tal­len­tu­vat tietokantaan.

Laa­du­kas doku­men­taa­tio sääs­tää aikaa ja rahaa

Laa­duk­kaan doku­men­taa­tion hyö­dyt tule­vat sel­väs­ti esiin esi­mer­kik­si huol­to­pyyn­nöis­sä. Esi­merk­ki­ta­paus voi­si olla sel­lai­nen, jos­sa asiak­kaam­me tekee meil­le huol­to­pyyn­nön puhe­li­mit­se. Voim­me jo puhe­lun aika­na etsiä koh­teen tie­dot tie­to­kan­nas­ta ja sel­vit­tää hyvin pit­käl­le, mil­lai­ses­sa lait­tees­sa huol­lon­tar­ve esiin­tyy. Kun lait­teen mal­li ja sovel­lus­ver­sio on tie­dos­sa jo etu­kä­teen, osaa pai­kan pääl­le suun­taa­va asen­ta­ja varau­tua tar­vit­ta­vin resurs­sein. Tämä kaik­ki nopeut­taa työ­teh­tä­vien suo­rit­ta­mis­ta ja sääs­tää niin mei­dän kuin asiak­kaam­me­kin aikaa.

Samal­la peri­aat­teel­la doku­men­taa­tio on hyö­dyk­si myös tar­jous­ten teke­mi­ses­sä. Kun doku­men­taa­tio on kun­nos­sa, mei­dän ei tar­vit­se läh­teä käy­mään koh­tees­sa, vaan tar­jous ja tark­ka hin­ta on mah­dol­lis­ta las­kea pel­käs­tään pii­rus­tus­ten poh­jal­ta. Doku­men­taa­tio jou­he­voit­taa myös itse asen­nus­töi­tä. Jos asiak­kaam­me tar­vit­see esi­mer­kik­si lisää val­von­ta­ka­me­roi­ta tai kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mil­lä varus­tet­tu­ja ovia, näem­me tie­to­kan­nas­tam­me nopeas­ti, onko työ mah­dol­lis­ta suo­rit­taa nykyis­ten jär­jes­tel­mien puit­teis­sa, vai tar­vi­taan­ko koh­tee­seen vaik­ka­pa lisää kapa­si­teet­tia ja lisens­se­jä. Mikä­li näin on, osaam­me tila­ta tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ennen kuin asen­ta­jam­me läh­tee pai­kan päälle.

Kat­ta­va doku­men­toin­ti on kaik­kien osa­puol­ten etu

Doku­men­taa­tion ole­mas­sao­lo ei ole tur­va-alal­la nor­mi. Me Capco­nil­la olem­me halun­neet ottaa doku­men­taa­tion osak­si pal­ve­lu­kat­taus­tam­me ja panos­taa sii­hen. Laa­du­kas doku­men­taa­tio on kaik­kien osa­puol­ten etu, ja sääs­tää sekä aikaa että resursseja.

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren hälytyksensiirtopalveluilla

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren hälytyksensiirtopalveluilla

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luil­la. Add­Secu­re on alan­sa joh­ta­va toi­mi­ja, ja uusi yhteis­työ antaa meil­le mah­dol­li­suu­den tar­jo­ta asiak­kail­lem­me entis­tä koko­nais­val­tai­sem­paa rat­kai­su­tar­jon­taa. Yhteis­työ on astu­nut voi­maan toukokuussa.

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lu siir­tää nimen­sä mukai­ses­ti kiin­teis­tön häly­tys­jär­jes­tel­mien havain­not suo­raan viran­omais­ta­hoil­le. Kun esi­mer­kik­si kiin­teis­tön paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä havait­see kehit­ty­vän palon, häly­tyk­sen­siir­to­jär­jes­tel­mä välit­tää tie­don sii­tä suo­raan hätä­kes­kuk­seen tai muil­le val­von­ta­pal­ve­lui­den tuot­ta­jil­le. Mah­dol­li­sim­man nopea ja var­mis­tet­tu tie­don­kul­ku on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää hen­ki­lö­va­hin­ko­jen vält­tä­mi­sek­si, sekä aineel­lis­ten vahin­ko­jen mini­moi­mi­sek­si. Var­men­net­tu Häly­tyk­sen­siir­to­jär­jes­tel­mä on pakol­li­nen kiin­teis­töis­sä, jois­sa on käy­tös­sä auto­maat­ti­nen paloilmoitin.

Jat­kos­sa häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lut voi hank­kia mei­dän kaut­tam­me käte­väs­ti samal­la ker­taa mui­den häly­tys- ja ilmoi­tus­jär­jes­tel­mien kans­sa. Tämä nopeut­taa ja hel­pot­taa pal­ve­lui­den käyt­töön­ot­toa asiak­kai­dem­me näkö­kul­mas­ta, sil­lä tähän asti asiak­kaan on täy­ty­nyt itse olla yhtey­des­sä teleo­pe­raat­to­rei­hin saa­dak­seen yhtey­den jär­jes­tet­tyä; nyt pal­ve­lun voi hank­kia koko­naan CapCo­nin kaut­ta, jol­loin asiak­kaan ei tar­vit­se olla yhtey­des­sä kuin yhteen toi­mi­jaan – mei­hin. Me hoi­dam­me liit­ty­mä­so­pi­muk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, toi­mi­tam­me ilmoi­tuk­sen­siir­to­lait­teet ja huo­leh­dim­me sopimuslaskutuksesta.

Alla ole­va kaa­vio­ku­va sel­ven­tää jär­jes­tel­män toi­min­taa ja pal­ve­lun osa-alueita.

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luun kuu­luu fyy­si­nen ilmoi­tuk­sen siir­to­pää­te, jos­sa on kah­den­net­tu mobii­li­da­tayh­teys. Se asen­ne­taan asia­kas­or­ga­ni­saa­tion tiloi­hin, jos­sa se on yhtey­des­sä kiin­teis­tön ilmoi­tus- ja häly­tys­jär­jes­tel­miin, esi­mer­kik­si palo- ja riko­sil­moit­ti­miin. Kun ilmoit­ti­met havait­se­vat uhan, tie­to siir­tyy ilmoi­tuk­sen siir­to­päät­tees­tä lan­gat­to­mas­ti Add­Secu­ren sul­jet­tuun tur­va­verk­koon, joka on toi­nen osa häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lua. Tur­va­ver­kos­ta häly­tyk­sen tie­dot väli­te­tään viran­omais­ta­hoil­le, kuten hätä­kes­kuk­siin ja vartiointiliikkeisiin.

Suo­ja­tus­sa Add­Secu­re-tur­va­ver­kos­sa on muka­na myös ver­kon­val­von­ta­pal­ve­lu, joka tark­kai­lee, että ilmoi­tuk­sen siir­to­pää­te pysyy yhtey­des­sä tur­va­verk­koon. Jos ver­kon­val­von­ta havait­see, että siir­to­päät­teen yhteys tur­va­verk­koon kat­ke­aa, lähe­te­tään sii­tä ilmoi­tus tur­va­jär­jes­tel­mien yllä­pi­tä­jäl­le, joka ryh­tyy sel­vit­tä­mään kat­kok­sen syy­tä. Tur­val­li­suu­den kan­nal­ta on tär­ke­ää, että jär­jes­tel­män yhteys tur­va­verk­koon saa­daan mah­dol­li­sen kat­kok­sen tapah­tues­sa kor­jat­tua kii­reel­li­ses­ti. Täs­tä syys­tä jär­jes­tel­mää val­vo­taan 24 tun­tia vuorokaudessa.

Add­Secu­re-tur­va­ver­kon avul­la pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me lisä­pal­ve­lu­na etä­käyt­tö- ja tuki­pal­ve­lui­ta tur­va­tun yhtey­den avul­la. Täs­sä tapauk­ses­sa otam­me yhtey­den tur­va­verk­koon ja pää­sem­me teke­mään esi­mer­kik­si diag­nos­tiik­kaa etä­nä. Etä­käyt­tö tapah­tuu sala­tun yhtey­den välityksellä.