Capcon ja QMG toteut­ta­vat tur­val­li­suus­rat­kai­sut myös suu­riin teollisuushankkeisiin

Artikkelin "Capcon ja QMG toteuttavat turvallisuusratkaisut myös suuriin teollisuushankkeisiin" artikkelikuva. Kuvassa ote Capconin videosta, joka kertoo turvallisuusratkaisujen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta Terrafamen tehdasalueelle.

Capco­nin tur­va­tek­ni­nen osaa­mi­nen ulot­tuu myös suu­riin teol­li­suus­hank­kei­siin. Olem­me vuo­sien var­rel­la olleet niis­sä toteut­ta­mas­sa jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua, doku­men­toin­tia, toteu­tuk­sia ja jär­jes­tel­mien yllä­pi­toa. Meil­lä on koke­mus­ta tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien toteut­ta­mi­ses­ta useil­le teol­li­suus­aloil­le, muun muas­sa pape­ri- ja kai­vos­teol­li­suu­teen, ener­gian­tuo­tan­toon, veden­ja­ke­luun ja jul­ki­seen infrastruktuuriin.

Capcon on pai­kal­li­nen poh­jois­suo­ma­lai­nen toi­mi­ja, mut­ta meil­lä on val­mius vas­ta­ta suur­ten teol­li­suus­hank­kei­den tar­pei­siin val­ta­kun­nal­li­ses­ti, sil­lä meil­lä on taka­nam­me QMG-kon­ser­nin toi­mi­tus- ja toi­min­ta­val­mius. Kon­kreet­ti­se­na esi­merk­ki­nä täs­tä on palo­tur­val­li­suus, jos­sa voim­me yhdis­tää Capco­nin paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­sen ja QMG-kon­ser­nin sisäi­sen sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­sen kat­ta­vak­si palo­tur­val­li­suu­den ratkaisuksi.

Capco­nin osaa­mi­nen mukaan hank­keen alus­ta lähtien

Capco­nin osaa­mis­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää uudes­sa teol­li­suus­hank­kees­sa tai pro­jek­tis­sa heti alus­ta läh­tien. Käyn­nis­täm­me kes­kus­te­lun sii­tä, mil­lai­nen han­ke on, mil­lai­sia tuo­tan­non pro­ses­se­ja se sisäl­tää ja mitä kriit­ti­siä osia sii­hen kuu­luu. Näi­den tie­to­jen poh­jal­ta pys­tym­me esit­tä­mään ehdo­tuk­sen tur­val­li­suus­rat­kai­sui­den toteut­ta­mi­ses­ta jo aivan pro­jek­tin alku­met­reil­lä, jol­loin se voi­daan ottaa huo­mioon hank­keen suun­nit­te­lu­työs­sä. Pit­kä­ai­kai­sis­sa asiak­kuuk­sis­sa syner­giae­dut kas­va­vat, sil­lä asiak­kai­den toi­min­ta­ta­po­jen ja tar­pei­den olles­sa meil­le jo ennes­tään tutut, pys­tym­me esit­tä­mään nopeas­ti­kin kar­kei­ta suun­ni­tel­mia ja kus­tan­nusar­vio­las­kel­mia hei­dän uusiin, alka­viin projekteihinsa.

Capcon voi tar­jo­ta asian­tun­ti­juut­taan avuk­si han­ke­suun­nit­te­luun. Pit­kän koke­muk­sem­me poh­jal­ta voim­me antaa suun­nit­te­luun suo­ria rat­kai­sueh­do­tuk­sia ja mal­le­ja sekä täs­mäl­li­sem­piä, han­ke­suun­nit­te­lua täy­den­tä­viä suun­ni­tel­mia. Koke­muk­sem­me eri­lai­sis­ta teol­li­suus­hank­keis­ta mah­dol­lis­taa tark­ko­jen suun­ni­tel­mien esit­tä­mi­sen sil­loin­kin, kun ympä­ris­töt eivät ole vie­lä val­mis­tu­neet – olem­me suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä suun­ni­tel­leet ja toteut­ta­neet tur­va­rat­kai­su­ja vas­taa­van­lai­siin hank­kei­siin aiemminkin!

Kat­ta­vaa tur­va­jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua Ter­ra­fa­men tehdasalueella

Hyvä esi­merk­ki kat­ta­vas­ta tur­va­tek­nis­ten rat­kai­su­jen suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta on Ter­ra­fa­me, jon­ka kans­sa olem­me teh­neet yhteis­työ­tä jo vuo­des­ta 2008 saak­ka. Olem­me olleet muka­na teh­da­sa­lu­een tur­va­tek­nii­kan suun­nit­te­lus­sa ja raken­ta­mi­ses­sa sekä tuot­ta­neet heil­le yllä­pi­don, sanee­rauk­sen ja vuo­si­huol­lon palveluita.

Kuva­sim­me kesäl­lä 2022 esit­te­ly­vi­deon Ter­ra­fa­men teh­da­sa­lu­eel­le tuot­ta­mis­tam­me tur­va­rat­kai­suis­ta. Videol­ta käy ilmi pal­ve­lu­kat­tauk­sem­me laa­juus sekä kykym­me olla muka­na eri vai­heis­sa hank­keen elin­kaar­ta. Kat­so video alta tai You­Tu­be-kana­val­tam­me.

Moni­puo­lis­ta tur­va­tek­niik­kaa Kok­ko­lan uudel­la paloasemalla

Capcon toteutti kamera- ja kulunvalvonnan Kokkolan uudelle paloasemalle.

Kok­ko­lan uusi paloa­se­ma otet­tiin käyt­töön jou­lu­kuus­sa 2021. Upo­uusi raken­nus on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan moder­nin pelas­tus­toi­men tar­pei­ta ja mah­dol­lis­ta­maan esi­mer­kik­si moni­puo­li­sen har­joit­te­lun. Toi­veis­sa on, että uusi raken­nus kes­tää aikaa ja pal­ve­lee käyt­tö­tar­koi­tus­taan useam­man vuo­si­kym­me­nen ajan.

Sii­nä mis­sä moder­ne­ja rat­kai­su­ja teh­tiin tilan­käy­tön suh­teen, näh­tiin Kok­ko­lan uudel­la paloa­se­mal­la mah­dol­li­suus panos­taa myös nyky­ai­kai­seen kulun­val­von­taan, joka täyt­tää nyt koko­nai­suu­des­saan Katakri:n vaa­ti­muk­set. Esi­mer­kik­si raken­nuk­sen sisä­ti­lat on kulun­val­von­nan rat­kai­su­jen myö­tä mah­dol­lis­ta jakaa vyö­hyk­keik­si, joi­hin voi­daan myön­tää kul­kuoi­keuk­sia tar­pei­den mukaan.

Asen­ta­mam­me kame­ra­val­von­nan rat­kai­sut taas pal­ve­le­vat pait­si kulun­val­von­taa, myös palo­lai­tok­sen eri­tyis­tar­pei­ta, kuten esi­mer­kik­si pelas­tus­ti­lan­tei­den har­joit­te­lua. Kou­lut­ta­jat voi­vat seu­ra­ta har­joi­tuk­sia reaa­lia­jas­sa useis­ta eri kuva­kul­mis­ta, ja läm­pö­ka­me­ran avul­la myös pimeä­har­joit­te­lus­sa voi­daan simu­loi­da tehok­kaas­ti oike­aa tilannetta.

Kysees­sä oli kai­ken kaik­ki­aan kat­ta­va ja mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti, jos­sa asiak­kaal­le onnis­tut­tiin asen­ta­maan laa­duk­kaat ja hei­dän tar­pei­siin­sa vas­taa­vat turvajärjestelmät.

Kat­so video Kok­ko­lan paloa­se­mal­le toteut­ta­mis­tam­me ratkaisuista!

Tur­va­jär­jes­tel­mien dokumentaatio

Tur­va­jär­jes­tel­mien doku­men­taa­tio on tär­keä osa Capco­nin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta. Ajan­ta­sai­nen ja laa­du­kas doku­men­taa­tio hel­pot­taa ja nopeut­taa niin asen­nus- kuin huol­to­töi­tä­kin. Myös kiin­teis­tön omis­ta­ja hyö­tyy sii­tä, että kiin­teis­tön tur­va­jär­jes­tel­mien tie­dot on kir­jat­tu kat­ta­vas­ti ylös.

Mitä doku­men­toi­daan?

Doku­men­toim­me kaik­ki teke­mäm­me asen­nus­työt perus­teel­li­ses­ti. Doku­men­taa­tio sisäl­tää koh­de- ja yhteys­tie­to­jen lisäk­si tar­kan sel­vi­tyk­sen käy­tös­sä ole­vis­ta jär­jes­tel­mis­tä, lai­te­kan­nas­ta ja lait­tei­den sijain­nis­ta. Piir­räm­me jokai­ses­ta koh­tees­ta poh­ja­piir­rok­sen, johon mer­ka­taan lait­tei­den sijain­nit sekä kaa­pe­loin­tien sijain­nit. Teks­ti- ja piir­ros­muo­toi­sen mate­ri­aa­lin lisäk­si doku­men­taa­tio sisäl­tää tar­vit­taes­sa myös valo­ku­via. Tämä aut­taa asen­ta­jia esi­mer­kik­si tilan­teis­sa, jois­sa lait­teen sijain­ti on vai­ke­aa hah­mot­taa pel­käs­tä pii­rus­tuk­ses­ta. Doku­men­taa­tion tar­kem­pi tyy­li ja doku­ment­tien arkis­toin­ti mää­rit­tyy asiak­kaan stan­dar­dien mukaan.

Jois­sa­kin tapauk­sis­sa asiak­kail­lam­me saat­taa olla kiin­teis­tös­sään jo aiem­min asen­net­tu­ja tur­va­jär­jes­tel­miä, mut­ta nii­den doku­men­taa­tio ei ole ajan tasal­la – tai sitä ei ole ollen­kaan. Täl­löin­kin kar­toi­tam­me koko koh­teen ja doku­men­toim­me pait­si teke­mäm­me uudet asen­nuk­set, myös jo entuu­des­taan ole­mas­sa ole­vat jär­jes­tel­mät ja lait­teis­tot. Näin koko kiin­teis­tön tie­dot saa­daan ker­ral­la ajantasaisiksi.

Luom­me kat­ta­vat rapor­tin myös kai­kis­ta teke­mis­täm­me huol­to­töis­tä. Huol­to­ra­por­teis­ta asia­kas näkee tar­kas­ti teh­dyt toi­men­pi­teet, ja samal­la mah­dol­li­set muu­tok­set ja havain­not tal­len­tu­vat tietokantaan.

Laa­du­kas doku­men­taa­tio sääs­tää aikaa ja rahaa

Laa­duk­kaan doku­men­taa­tion hyö­dyt tule­vat sel­väs­ti esiin esi­mer­kik­si huol­to­pyyn­nöis­sä. Esi­merk­ki­ta­paus voi­si olla sel­lai­nen, jos­sa asiak­kaam­me tekee meil­le huol­to­pyyn­nön puhe­li­mit­se. Voim­me jo puhe­lun aika­na etsiä koh­teen tie­dot tie­to­kan­nas­ta ja sel­vit­tää hyvin pit­käl­le, mil­lai­ses­sa lait­tees­sa huol­lon­tar­ve esiin­tyy. Kun lait­teen mal­li ja sovel­lus­ver­sio on tie­dos­sa jo etu­kä­teen, osaa pai­kan pääl­le suun­taa­va asen­ta­ja varau­tua tar­vit­ta­vin resurs­sein. Tämä kaik­ki nopeut­taa työ­teh­tä­vien suo­rit­ta­mis­ta ja sääs­tää niin mei­dän kuin asiak­kaam­me­kin aikaa.

Samal­la peri­aat­teel­la doku­men­taa­tio on hyö­dyk­si myös tar­jous­ten teke­mi­ses­sä. Kun doku­men­taa­tio on kun­nos­sa, mei­dän ei tar­vit­se läh­teä käy­mään koh­tees­sa, vaan tar­jous ja tark­ka hin­ta on mah­dol­lis­ta las­kea pel­käs­tään pii­rus­tus­ten poh­jal­ta. Doku­men­taa­tio jou­he­voit­taa myös itse asen­nus­töi­tä. Jos asiak­kaam­me tar­vit­see esi­mer­kik­si lisää val­von­ta­ka­me­roi­ta tai kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mil­lä varus­tet­tu­ja ovia, näem­me tie­to­kan­nas­tam­me nopeas­ti, onko työ mah­dol­lis­ta suo­rit­taa nykyis­ten jär­jes­tel­mien puit­teis­sa, vai tar­vi­taan­ko koh­tee­seen vaik­ka­pa lisää kapa­si­teet­tia ja lisens­se­jä. Mikä­li näin on, osaam­me tila­ta tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ennen kuin asen­ta­jam­me läh­tee pai­kan päälle.

Kat­ta­va doku­men­toin­ti on kaik­kien osa­puol­ten etu

Doku­men­taa­tion ole­mas­sao­lo ei ole tur­va-alal­la nor­mi. Me Capco­nil­la olem­me halun­neet ottaa doku­men­taa­tion osak­si pal­ve­lu­kat­taus­tam­me ja panos­taa sii­hen. Laa­du­kas doku­men­taa­tio on kaik­kien osa­puol­ten etu, ja sääs­tää sekä aikaa että resursseja.

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren hälytyksensiirtopalveluilla

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luil­la. Add­Secu­re on alan­sa joh­ta­va toi­mi­ja, ja uusi yhteis­työ antaa meil­le mah­dol­li­suu­den tar­jo­ta asiak­kail­lem­me entis­tä koko­nais­val­tai­sem­paa rat­kai­su­tar­jon­taa. Yhteis­työ on astu­nut voi­maan toukokuussa.

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lu siir­tää nimen­sä mukai­ses­ti kiin­teis­tön häly­tys­jär­jes­tel­mien havain­not suo­raan viran­omais­ta­hoil­le. Kun esi­mer­kik­si kiin­teis­tön paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä havait­see kehit­ty­vän palon, häly­tyk­sen­siir­to­jär­jes­tel­mä välit­tää tie­don sii­tä suo­raan hätä­kes­kuk­seen tai muil­le val­von­ta­pal­ve­lui­den tuot­ta­jil­le. Mah­dol­li­sim­man nopea ja var­mis­tet­tu tie­don­kul­ku on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää hen­ki­lö­va­hin­ko­jen vält­tä­mi­sek­si, sekä aineel­lis­ten vahin­ko­jen mini­moi­mi­sek­si. Var­men­net­tu Häly­tyk­sen­siir­to­jär­jes­tel­mä on pakol­li­nen kiin­teis­töis­sä, jois­sa on käy­tös­sä auto­maat­ti­nen paloilmoitin.

Jat­kos­sa häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lut voi hank­kia mei­dän kaut­tam­me käte­väs­ti samal­la ker­taa mui­den häly­tys- ja ilmoi­tus­jär­jes­tel­mien kans­sa. Tämä nopeut­taa ja hel­pot­taa pal­ve­lui­den käyt­töön­ot­toa asiak­kai­dem­me näkö­kul­mas­ta, sil­lä tähän asti asiak­kaan on täy­ty­nyt itse olla yhtey­des­sä teleo­pe­raat­to­rei­hin saa­dak­seen yhtey­den jär­jes­tet­tyä; nyt pal­ve­lun voi hank­kia koko­naan CapCo­nin kaut­ta, jol­loin asiak­kaan ei tar­vit­se olla yhtey­des­sä kuin yhteen toi­mi­jaan – mei­hin. Me hoi­dam­me liit­ty­mä­so­pi­muk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, toi­mi­tam­me ilmoi­tuk­sen­siir­to­lait­teet ja huo­leh­dim­me sopimuslaskutuksesta.

Alla ole­va kaa­vio­ku­va sel­ven­tää jär­jes­tel­män toi­min­taa ja pal­ve­lun osa-alueita.

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luun kuu­luu fyy­si­nen ilmoi­tuk­sen siir­to­pää­te, jos­sa on kah­den­net­tu mobii­li­da­tayh­teys. Se asen­ne­taan asia­kas­or­ga­ni­saa­tion tiloi­hin, jos­sa se on yhtey­des­sä kiin­teis­tön ilmoi­tus- ja häly­tys­jär­jes­tel­miin, esi­mer­kik­si palo- ja riko­sil­moit­ti­miin. Kun ilmoit­ti­met havait­se­vat uhan, tie­to siir­tyy ilmoi­tuk­sen siir­to­päät­tees­tä lan­gat­to­mas­ti Add­Secu­ren sul­jet­tuun tur­va­verk­koon, joka on toi­nen osa häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lua. Tur­va­ver­kos­ta häly­tyk­sen tie­dot väli­te­tään viran­omais­ta­hoil­le, kuten hätä­kes­kuk­siin ja vartiointiliikkeisiin.

Suo­ja­tus­sa Add­Secu­re-tur­va­ver­kos­sa on muka­na myös ver­kon­val­von­ta­pal­ve­lu, joka tark­kai­lee, että ilmoi­tuk­sen siir­to­pää­te pysyy yhtey­des­sä tur­va­verk­koon. Jos ver­kon­val­von­ta havait­see, että siir­to­päät­teen yhteys tur­va­verk­koon kat­ke­aa, lähe­te­tään sii­tä ilmoi­tus tur­va­jär­jes­tel­mien yllä­pi­tä­jäl­le, joka ryh­tyy sel­vit­tä­mään kat­kok­sen syy­tä. Tur­val­li­suu­den kan­nal­ta on tär­ke­ää, että jär­jes­tel­män yhteys tur­va­verk­koon saa­daan mah­dol­li­sen kat­kok­sen tapah­tues­sa kor­jat­tua kii­reel­li­ses­ti. Täs­tä syys­tä jär­jes­tel­mää val­vo­taan 24 tun­tia vuorokaudessa.

Add­Secu­re-tur­va­ver­kon avul­la pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me lisä­pal­ve­lu­na etä­käyt­tö- ja tuki­pal­ve­lui­ta tur­va­tun yhtey­den avul­la. Täs­sä tapauk­ses­sa otam­me yhtey­den tur­va­verk­koon ja pää­sem­me teke­mään esi­mer­kik­si diag­nos­tiik­kaa etä­nä. Etä­käyt­tö tapah­tuu sala­tun yhtey­den välityksellä.