Capcon ja QMG toteut­ta­vat tur­val­li­suus­rat­kai­sut myös suu­riin teollisuushankkeisiin

Artikkelin "Capcon ja QMG toteuttavat turvallisuusratkaisut myös suuriin teollisuushankkeisiin" artikkelikuva. Kuvassa ote Capconin videosta, joka kertoo turvallisuusratkaisujen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta Terrafamen tehdasalueelle.
Artikkelin "Capcon ja QMG toteuttavat turvallisuusratkaisut myös suuriin teollisuushankkeisiin" artikkelikuva. Kuvassa ote Capconin videosta, joka kertoo turvallisuusratkaisujen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta Terrafamen tehdasalueelle.

Capcon ja QMG toteut­ta­vat tur­val­li­suus­rat­kai­sut myös suu­riin teollisuushankkeisiin

Capco­nin tur­va­tek­ni­nen osaa­mi­nen ulot­tuu myös suu­riin teol­li­suus­hank­kei­siin. Olem­me vuo­sien var­rel­la olleet niis­sä toteut­ta­mas­sa jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua, doku­men­toin­tia, toteu­tuk­sia ja jär­jes­tel­mien yllä­pi­toa. Meil­lä on koke­mus­ta tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien toteut­ta­mi­ses­ta useil­le teol­li­suus­aloil­le, muun muas­sa pape­ri- ja kai­vos­teol­li­suu­teen, ener­gian­tuo­tan­toon, veden­ja­ke­luun ja jul­ki­seen infrastruktuuriin.

Capcon on pai­kal­li­nen poh­jois­suo­ma­lai­nen toi­mi­ja, mut­ta meil­lä on val­mius vas­ta­ta suur­ten teol­li­suus­hank­kei­den tar­pei­siin val­ta­kun­nal­li­ses­ti, sil­lä meil­lä on taka­nam­me QMG-kon­ser­nin toi­mi­tus- ja toi­min­ta­val­mius. Kon­kreet­ti­se­na esi­merk­ki­nä täs­tä on palo­tur­val­li­suus, jos­sa voim­me yhdis­tää Capco­nin paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­sen ja QMG-kon­ser­nin sisäi­sen sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­sen kat­ta­vak­si palo­tur­val­li­suu­den ratkaisuksi.

Capco­nin osaa­mi­nen mukaan hank­keen alus­ta lähtien

Capco­nin osaa­mis­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää uudes­sa teol­li­suus­hank­kees­sa tai pro­jek­tis­sa heti alus­ta läh­tien. Käyn­nis­täm­me kes­kus­te­lun sii­tä, mil­lai­nen han­ke on, mil­lai­sia tuo­tan­non pro­ses­se­ja se sisäl­tää ja mitä kriit­ti­siä osia sii­hen kuu­luu. Näi­den tie­to­jen poh­jal­ta pys­tym­me esit­tä­mään ehdo­tuk­sen tur­val­li­suus­rat­kai­sui­den toteut­ta­mi­ses­ta jo aivan pro­jek­tin alku­met­reil­lä, jol­loin se voi­daan ottaa huo­mioon hank­keen suun­nit­te­lu­työs­sä. Pit­kä­ai­kai­sis­sa asiak­kuuk­sis­sa syner­giae­dut kas­va­vat, sil­lä asiak­kai­den toi­min­ta­ta­po­jen ja tar­pei­den olles­sa meil­le jo ennes­tään tutut, pys­tym­me esit­tä­mään nopeas­ti­kin kar­kei­ta suun­ni­tel­mia ja kus­tan­nusar­vio­las­kel­mia hei­dän uusiin, alka­viin projekteihinsa.

Capcon voi tar­jo­ta asian­tun­ti­juut­taan avuk­si han­ke­suun­nit­te­luun. Pit­kän koke­muk­sem­me poh­jal­ta voim­me antaa suun­nit­te­luun suo­ria rat­kai­sueh­do­tuk­sia ja mal­le­ja sekä täs­mäl­li­sem­piä, han­ke­suun­nit­te­lua täy­den­tä­viä suun­ni­tel­mia. Koke­muk­sem­me eri­lai­sis­ta teol­li­suus­hank­keis­ta mah­dol­lis­taa tark­ko­jen suun­ni­tel­mien esit­tä­mi­sen sil­loin­kin, kun ympä­ris­töt eivät ole vie­lä val­mis­tu­neet – olem­me suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä suun­ni­tel­leet ja toteut­ta­neet tur­va­rat­kai­su­ja vas­taa­van­lai­siin hank­kei­siin aiemminkin!

Kat­ta­vaa tur­va­jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua Ter­ra­fa­men tehdasalueella

Hyvä esi­merk­ki kat­ta­vas­ta tur­va­tek­nis­ten rat­kai­su­jen suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta on Ter­ra­fa­me, jon­ka kans­sa olem­me teh­neet yhteis­työ­tä jo vuo­des­ta 2008 saak­ka. Olem­me olleet muka­na teh­da­sa­lu­een tur­va­tek­nii­kan suun­nit­te­lus­sa ja raken­ta­mi­ses­sa sekä tuot­ta­neet heil­le yllä­pi­don, sanee­rauk­sen ja vuo­si­huol­lon palveluita.

Kuva­sim­me kesäl­lä 2022 esit­te­ly­vi­deon Ter­ra­fa­men teh­da­sa­lu­eel­le tuot­ta­mis­tam­me tur­va­rat­kai­suis­ta. Videol­ta käy ilmi pal­ve­lu­kat­tauk­sem­me laa­juus sekä kykym­me olla muka­na eri vai­heis­sa hank­keen elin­kaar­ta. Kat­so video alta tai You­Tu­be-kana­val­tam­me.

Moni­puo­lis­ta tur­va­tek­niik­kaa Kok­ko­lan uudel­la paloasemalla

Capcon toteutti kamera- ja kulunvalvonnan Kokkolan uudelle paloasemalle.
Capcon toteutti kamera- ja kulunvalvonnan Kokkolan uudelle paloasemalle.

Moni­puo­lis­ta tur­va­tek­niik­kaa Kok­ko­lan uudel­la paloasemalla

Kok­ko­lan uusi paloa­se­ma otet­tiin käyt­töön jou­lu­kuus­sa 2021. Upo­uusi raken­nus on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan moder­nin pelas­tus­toi­men tar­pei­ta ja mah­dol­lis­ta­maan esi­mer­kik­si moni­puo­li­sen har­joit­te­lun. Toi­veis­sa on, että uusi raken­nus kes­tää aikaa ja pal­ve­lee käyt­tö­tar­koi­tus­taan useam­man vuo­si­kym­me­nen ajan.

Sii­nä mis­sä moder­ne­ja rat­kai­su­ja teh­tiin tilan­käy­tön suh­teen, näh­tiin Kok­ko­lan uudel­la paloa­se­mal­la mah­dol­li­suus panos­taa myös nyky­ai­kai­seen kulun­val­von­taan, joka täyt­tää nyt koko­nai­suu­des­saan Katakri:n vaa­ti­muk­set. Esi­mer­kik­si raken­nuk­sen sisä­ti­lat on kulun­val­von­nan rat­kai­su­jen myö­tä mah­dol­lis­ta jakaa vyö­hyk­keik­si, joi­hin voi­daan myön­tää kul­kuoi­keuk­sia tar­pei­den mukaan.

Asen­ta­mam­me kame­ra­val­von­nan rat­kai­sut taas pal­ve­le­vat pait­si kulun­val­von­taa, myös palo­lai­tok­sen eri­tyis­tar­pei­ta, kuten esi­mer­kik­si pelas­tus­ti­lan­tei­den har­joit­te­lua. Kou­lut­ta­jat voi­vat seu­ra­ta har­joi­tuk­sia reaa­lia­jas­sa useis­ta eri kuva­kul­mis­ta, ja läm­pö­ka­me­ran avul­la myös pimeä­har­joit­te­lus­sa voi­daan simu­loi­da tehok­kaas­ti oike­aa tilannetta.

Kysees­sä oli kai­ken kaik­ki­aan kat­ta­va ja mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti, jos­sa asiak­kaal­le onnis­tut­tiin asen­ta­maan laa­duk­kaat ja hei­dän tar­pei­siin­sa vas­taa­vat turvajärjestelmät.

Kat­so video Kok­ko­lan paloa­se­mal­le toteut­ta­mis­tam­me ratkaisuista!

Oulun Toi­mi­ti­la isän­nöi koh­tei­taan SALTO-kulunhallinnalla

Oulun Toi­mi­ti­la isän­nöi koh­tei­taan SALTO-kulunhallinnalla

SAL­TO-kulun­hal­lin­ta mah­dol­lis­taa luki­tuk­sen ja kulun­val­von­nan niput­ta­mi­sen yhteen jär­jes­tel­mään, joka tai­puu usei­siin eri­lai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin ja ‑ympä­ris­töi­hin. Tämä on toden­nut myös Oulun Toi­mi­ti­la, joka tar­jo­aa moni­puo­li­sia kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen, ‑hal­lin­nan ja isän­nöin­nin pal­ve­lui­ta Oulun alu­eel­la. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Perä­mäen mukaan jär­jes­tel­män edut ovat val­von­nan tehok­kuus, simp­pe­li käyt­tö­liit­ty­mä sekä pit­kän täh­täi­men kustannustehokkuus.

Lan­gat­to­muus las­kee kustannuksia

SAL­TO-jär­jes­tel­mäs­sä perin­tei­set kovat avai­met kor­va­taan hen­ki­lö­koh­tai­sil­la kul­ku­lät­kil­lä, joi­hin ohjel­moi­daan tar­vit­ta­vat käyttöoikeudet. 

Sami Perä­mä­ki hyö­dyn­si SAL­TO-jär­jes­tel­mää ensim­mäis­tä ker­taa kak­si vuot­ta sit­ten IKH:n myy­mä­lä­ti­lois­sa ja vakuut­tui jo tuol­loin jär­jes­tel­män käte­vyy­des­tä ja kustannustehokkuudesta.

”Jos val­vot­ta­via sisä­ovia on pal­jon, lan­gat­to­mas­ti toi­mi­va SAL­TO pie­nen­tää kus­tan­nuk­sia. Sii­nä mis­sä perin­tei­sen luki­tuk­sen kans­sa joka ovel­le täy­tyy vetää erik­seen kaa­pe­li, SAL­TO vaa­tii oveen vain luki­jan ja luki­jaan pat­te­rin”, Perä­mä­ki kertoo. 

Kaa­pe­lit eivät kui­ten­kaan ole ainoa koh­de, jois­sa SAL­TOl­la saa­daan säästöä.

”Val­lal­la ole­vas­sa raken­ta­mis­mal­lis­sa koh­tei­siin suun­ni­tel­laan lukos­to­kaa­viot ja mekaa­ni­set lukot – ja tämän pääl­le erik­seen kulun­hal­lin­ta. SAL­TOl­la sekä luki­tus että kulun­hal­lin­ta voi­daan lait­taa saman jär­jes­tel­män alle, mikä vähen­tää pääl­lek­käi­syyk­siä ja sääs­tää siten sekä aikaa että rahaa”, Perä­mä­ki esittelee. 

Tur­val­li­suu­den val­vo­mi­nen helpompaa

Yksi elekt­ro­ni­sen kulun­val­von­nan suu­rim­mis­ta valt­ti­kor­teis­ta on tur­val­li­suus. Perin­teis­ten avain­ten val­vo­mi­nen on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta, kun kuka tahan­sa voi käy­dä teet­tä­mäs­sä kopion avai­mes­ta. SAL­TO-kulun­hal­lin­nas­sa avai­mi­na toi­mi­vat kul­ku­lät­kät, jois­ta jokai­nen on kir­jat­tu järjestelmään. 

”Jos perin­tei­nen avain kato­aa, voi edes­sä olla koko kiin­teis­tön uudel­leen­sar­joi­tus. Jos SAL­TO-lät­kä kato­aa, se voi­daan teh­dä nopeas­ti vaa­rat­to­mak­si jär­jes­tel­män kaut­ta”, Perä­mä­ki valottaa. 

Yksin­ker­tai­nen käyt­tö­liit­ty­mä nopeut­taa hallinnointia 

Perä­mäen mie­les­tä yksi SAL­TO-jär­jes­tel­män ehdot­to­mis­ta eduis­ta on yksin­ker­tai­nen, sel­keä ja suo­men­kie­li­nen käyt­tö­liit­ty­mä. Sen kaut­ta käyt­tä­jien lisää­mi­nen, pois­ta­mi­nen ja hal­lin­noi­mi­nen käy helposti. 

”Jär­jes­tel­mä pyö­rii ser­ve­reil­läm­me, johon pys­tyn otta­maan etäyh­tey­den. Voin jopa luo­da uusia fyy­si­siä avain­lät­kiä työ­läp­pä­ril­lä­ni”, Perä­mä­ki kiittelee.

SAL­TO-jär­jes­tel­män hyö­dyn­tä­mi­nen tek­ni­ses­sä isän­nöin­nis­sä erot­taa Perä­mäen mukaan Oulun Toi­mi­ti­lan muis­ta toimijoista. 

”Yleen­sä kiin­teis­töt anta­vat kulun­hal­lin­nan esi­mer­kik­si luk­ko­liik­keen hoi­det­ta­vak­si ja val­vot­ta­vak­si. Meil­lä se on otet­tu osak­si pal­ve­luam­me”, Perä­mä­ki toteaa. 

Elekt­ro­ni­nen tulevaisuus

Luki­tuk­sen säh­köis­ty­mi­nen on tren­di, joka tulee yleis­ty­mään tule­vai­suu­des­sa. Täl­lä het­kel­lä elekt­ro­ni­nen kulun­hal­lin­ta on käy­tös­sä lähin­nä toi­mi­ti­lois­sa ja jul­ki­sis­sa kiin­teis­töis­sä, mut­ta Perä­mä­ki näkee, että sitä voi­tai­siin hyö­dyn­tää myös muis­sa kiinteistömuodoissa. 

”Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten olin muka­na raa­he­lai­sen ker­ros­ta­lo­kiin­teis­tön toteu­tuk­ses­sa. Kiin­teis­tös­sä pää­tet­tiin ottaa käyt­töön juu­ri täl­lai­set säh­köi­set kul­ku­lät­kät, niin asun­to­jen kuin yleis­ten tilo­jen­kin ovis­sa. Esi­mer­kik­si sau­na­vuo­rot ohjel­moi­tiin asuk­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­siin lät­kiin niin, että sau­na­ti­loi­hin oli pää­sy vain omal­la vuo­rol­la”, Perä­mä­ki naurahtaa. 

Perä­mäen mukaan vas­taa­va rat­kai­su voi­si olla perus­ker­ros­ta­lois­sa käy­tös­sä enem­män­kin. Jot­ta se toteu­tui­si, Perä­mä­ki toi­voo raken­nut­ta­jil­ta uskal­lus­ta poi­ke­ta perin­tei­sis­tä lukitusratkaisuista.

”Pää­tös elekt­ro­ni­ses­ta kulun­hal­lin­nas­ta pitäi­si teh­dä jo raken­nus­vai­hees­sa. Jos kiin­teis­tös­sä on käy­tös­sä perin­tei­nen luki­tus­jär­jes­tel­mä, kyn­nys siir­tyä myö­hem­min säh­köi­seen on aina isom­pi – ja kalliimpi.”

Perä­mä­ki jak­saa kui­ten­kin uskoa elekt­ro­ni­sen kulun­val­von­nan yleistymiseen.

”Toi­von vie­lä jos­kus näke­vä­ni sen päi­vän, että säh­köis­ten avai­mien käyt­töön siir­ry­tään ylei­ses­ti”, hän toteaa.

Haluat­ko kuul­la lisää?

Voit lukea lisää SAL­TO-kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­tä tääl­tä.

Hyö­dyn­sim­me SAL­TO-kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mää Oulun tuo­tan­to­keit­tiö Löö­kin tilois­sa, kat­so video!