Capcon ja QMG toteut­ta­vat tur­val­li­suus­rat­kai­sut myös suu­riin teollisuushankkeisiin

Artikkelin "Capcon ja QMG toteuttavat turvallisuusratkaisut myös suuriin teollisuushankkeisiin" artikkelikuva. Kuvassa ote Capconin videosta, joka kertoo turvallisuusratkaisujen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta Terrafamen tehdasalueelle.

Capco­nin tur­va­tek­ni­nen osaa­mi­nen ulot­tuu myös suu­riin teol­li­suus­hank­kei­siin. Olem­me vuo­sien var­rel­la olleet niis­sä toteut­ta­mas­sa jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua, doku­men­toin­tia, toteu­tuk­sia ja jär­jes­tel­mien yllä­pi­toa. Meil­lä on koke­mus­ta tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien toteut­ta­mi­ses­ta useil­le teol­li­suus­aloil­le, muun muas­sa pape­ri- ja kai­vos­teol­li­suu­teen, ener­gian­tuo­tan­toon, veden­ja­ke­luun ja jul­ki­seen infrastruktuuriin.

Capcon on pai­kal­li­nen poh­jois­suo­ma­lai­nen toi­mi­ja, mut­ta meil­lä on val­mius vas­ta­ta suur­ten teol­li­suus­hank­kei­den tar­pei­siin val­ta­kun­nal­li­ses­ti, sil­lä meil­lä on taka­nam­me QMG-kon­ser­nin toi­mi­tus- ja toi­min­ta­val­mius. Kon­kreet­ti­se­na esi­merk­ki­nä täs­tä on palo­tur­val­li­suus, jos­sa voim­me yhdis­tää Capco­nin paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­sen ja QMG-kon­ser­nin sisäi­sen sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­sen kat­ta­vak­si palo­tur­val­li­suu­den ratkaisuksi.

Capco­nin osaa­mi­nen mukaan hank­keen alus­ta lähtien

Capco­nin osaa­mis­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää uudes­sa teol­li­suus­hank­kees­sa tai pro­jek­tis­sa heti alus­ta läh­tien. Käyn­nis­täm­me kes­kus­te­lun sii­tä, mil­lai­nen han­ke on, mil­lai­sia tuo­tan­non pro­ses­se­ja se sisäl­tää ja mitä kriit­ti­siä osia sii­hen kuu­luu. Näi­den tie­to­jen poh­jal­ta pys­tym­me esit­tä­mään ehdo­tuk­sen tur­val­li­suus­rat­kai­sui­den toteut­ta­mi­ses­ta jo aivan pro­jek­tin alku­met­reil­lä, jol­loin se voi­daan ottaa huo­mioon hank­keen suun­nit­te­lu­työs­sä. Pit­kä­ai­kai­sis­sa asiak­kuuk­sis­sa syner­giae­dut kas­va­vat, sil­lä asiak­kai­den toi­min­ta­ta­po­jen ja tar­pei­den olles­sa meil­le jo ennes­tään tutut, pys­tym­me esit­tä­mään nopeas­ti­kin kar­kei­ta suun­ni­tel­mia ja kus­tan­nusar­vio­las­kel­mia hei­dän uusiin, alka­viin projekteihinsa.

Capcon voi tar­jo­ta asian­tun­ti­juut­taan avuk­si han­ke­suun­nit­te­luun. Pit­kän koke­muk­sem­me poh­jal­ta voim­me antaa suun­nit­te­luun suo­ria rat­kai­sueh­do­tuk­sia ja mal­le­ja sekä täs­mäl­li­sem­piä, han­ke­suun­nit­te­lua täy­den­tä­viä suun­ni­tel­mia. Koke­muk­sem­me eri­lai­sis­ta teol­li­suus­hank­keis­ta mah­dol­lis­taa tark­ko­jen suun­ni­tel­mien esit­tä­mi­sen sil­loin­kin, kun ympä­ris­töt eivät ole vie­lä val­mis­tu­neet – olem­me suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä suun­ni­tel­leet ja toteut­ta­neet tur­va­rat­kai­su­ja vas­taa­van­lai­siin hank­kei­siin aiemminkin!

Kat­ta­vaa tur­va­jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua Ter­ra­fa­men tehdasalueella

Hyvä esi­merk­ki kat­ta­vas­ta tur­va­tek­nis­ten rat­kai­su­jen suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta on Ter­ra­fa­me, jon­ka kans­sa olem­me teh­neet yhteis­työ­tä jo vuo­des­ta 2008 saak­ka. Olem­me olleet muka­na teh­da­sa­lu­een tur­va­tek­nii­kan suun­nit­te­lus­sa ja raken­ta­mi­ses­sa sekä tuot­ta­neet heil­le yllä­pi­don, sanee­rauk­sen ja vuo­si­huol­lon palveluita.

Kuva­sim­me kesäl­lä 2022 esit­te­ly­vi­deon Ter­ra­fa­men teh­da­sa­lu­eel­le tuot­ta­mis­tam­me tur­va­rat­kai­suis­ta. Videol­ta käy ilmi pal­ve­lu­kat­tauk­sem­me laa­juus sekä kykym­me olla muka­na eri vai­heis­sa hank­keen elin­kaar­ta. Kat­so video alta tai You­Tu­be-kana­val­tam­me.

Moni­puo­lis­ta tur­va­tek­niik­kaa Kok­ko­lan uudel­la paloasemalla

Capcon toteutti kamera- ja kulunvalvonnan Kokkolan uudelle paloasemalle.

Kok­ko­lan uusi paloa­se­ma otet­tiin käyt­töön jou­lu­kuus­sa 2021. Upo­uusi raken­nus on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan moder­nin pelas­tus­toi­men tar­pei­ta ja mah­dol­lis­ta­maan esi­mer­kik­si moni­puo­li­sen har­joit­te­lun. Toi­veis­sa on, että uusi raken­nus kes­tää aikaa ja pal­ve­lee käyt­tö­tar­koi­tus­taan useam­man vuo­si­kym­me­nen ajan.

Sii­nä mis­sä moder­ne­ja rat­kai­su­ja teh­tiin tilan­käy­tön suh­teen, näh­tiin Kok­ko­lan uudel­la paloa­se­mal­la mah­dol­li­suus panos­taa myös nyky­ai­kai­seen kulun­val­von­taan, joka täyt­tää nyt koko­nai­suu­des­saan Katakri:n vaa­ti­muk­set. Esi­mer­kik­si raken­nuk­sen sisä­ti­lat on kulun­val­von­nan rat­kai­su­jen myö­tä mah­dol­lis­ta jakaa vyö­hyk­keik­si, joi­hin voi­daan myön­tää kul­kuoi­keuk­sia tar­pei­den mukaan.

Asen­ta­mam­me kame­ra­val­von­nan rat­kai­sut taas pal­ve­le­vat pait­si kulun­val­von­taa, myös palo­lai­tok­sen eri­tyis­tar­pei­ta, kuten esi­mer­kik­si pelas­tus­ti­lan­tei­den har­joit­te­lua. Kou­lut­ta­jat voi­vat seu­ra­ta har­joi­tuk­sia reaa­lia­jas­sa useis­ta eri kuva­kul­mis­ta, ja läm­pö­ka­me­ran avul­la myös pimeä­har­joit­te­lus­sa voi­daan simu­loi­da tehok­kaas­ti oike­aa tilannetta.

Kysees­sä oli kai­ken kaik­ki­aan kat­ta­va ja mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti, jos­sa asiak­kaal­le onnis­tut­tiin asen­ta­maan laa­duk­kaat ja hei­dän tar­pei­siin­sa vas­taa­vat turvajärjestelmät.

Kat­so video Kok­ko­lan paloa­se­mal­le toteut­ta­mis­tam­me ratkaisuista!

Oulun Toi­mi­ti­la isän­nöi koh­tei­taan SALTO-kulunhallinnalla

SAL­TO-kulun­hal­lin­ta mah­dol­lis­taa luki­tuk­sen ja kulun­val­von­nan niput­ta­mi­sen yhteen jär­jes­tel­mään, joka tai­puu usei­siin eri­lai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin ja ‑ympä­ris­töi­hin. Tämä on toden­nut myös Oulun Toi­mi­ti­la, joka tar­jo­aa moni­puo­li­sia kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen, ‑hal­lin­nan ja isän­nöin­nin pal­ve­lui­ta Oulun alu­eel­la. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Perä­mäen mukaan jär­jes­tel­män edut ovat val­von­nan tehok­kuus, simp­pe­li käyt­tö­liit­ty­mä sekä pit­kän täh­täi­men kustannustehokkuus.

Lan­gat­to­muus las­kee kustannuksia

SAL­TO-jär­jes­tel­mäs­sä perin­tei­set kovat avai­met korvataan
hen­ki­lö­koh­tai­sil­la kul­ku­lät­kil­lä, joi­hin ohjel­moi­daan tarvittavat
käyttöoikeudet. 

Sami Perä­mä­ki hyö­dyn­si SAL­TO-jär­jes­tel­mää ensim­mäis­tä kertaa
kak­si vuot­ta sit­ten IKH:n myy­mä­lä­ti­lois­sa ja vakuut­tui jo tuol­loin järjestelmän
käte­vyy­des­tä ja kustannustehokkuudesta.

”Jos val­vot­ta­via sisä­ovia on pal­jon, lan­gat­to­mas­ti toi­mi­va SALTO
pie­nen­tää kus­tan­nuk­sia. Sii­nä mis­sä perin­tei­sen luki­tuk­sen kans­sa joka ovelle
täy­tyy vetää erik­seen kaa­pe­li, SAL­TO vaa­tii oveen vain luki­jan ja lukijaan
pat­te­rin”, Perä­mä­ki kertoo. 

Kaa­pe­lit eivät kui­ten­kaan ole ainoa koh­de, jois­sa SALTOlla
saa­daan säästöä.

”Val­lal­la ole­vas­sa raken­ta­mis­mal­lis­sa kohteisiin
suun­ni­tel­laan lukos­to­kaa­viot ja mekaa­ni­set lukot – ja tämän pääl­le erikseen
kulun­hal­lin­ta. SAL­TOl­la sekä luki­tus että kulun­hal­lin­ta voi­daan lait­taa saman
jär­jes­tel­män alle, mikä vähen­tää pääl­lek­käi­syyk­siä ja sääs­tää siten sekä aikaa
että rahaa”, Perä­mä­ki esittelee. 

Tur­val­li­suu­den val­vo­mi­nen helpompaa

Yksi elekt­ro­ni­sen kulun­val­von­nan suu­rim­mis­ta valttikorteista
on tur­val­li­suus. Perin­teis­ten avain­ten val­vo­mi­nen on käy­tän­nös­sä mahdotonta,
kun kuka tahan­sa voi käy­dä teet­tä­mäs­sä kopion avai­mes­ta. SALTO-kulunhallinnassa
avai­mi­na toi­mi­vat kul­ku­lät­kät, jois­ta jokai­nen on kir­jat­tu järjestelmään. 

”Jos perin­tei­nen avain kato­aa, voi edes­sä olla koko
kiin­teis­tön uudel­leen­sar­joi­tus. Jos SAL­TO-lät­kä kato­aa, se voi­daan tehdä
nopeas­ti vaa­rat­to­mak­si jär­jes­tel­män kaut­ta”, Perä­mä­ki valottaa. 

Yksin­ker­tai­nen käyt­tö­liit­ty­mä nopeut­taa hallinnointia 

Perä­mäen mie­les­tä yksi SAL­TO-jär­jes­tel­män ehdottomista
eduis­ta on yksin­ker­tai­nen, sel­keä ja suo­men­kie­li­nen käyt­tö­liit­ty­mä. Sen kautta
käyt­tä­jien lisää­mi­nen, pois­ta­mi­nen ja hal­lin­noi­mi­nen käy helposti. 

”Jär­jes­tel­mä pyö­rii ser­ve­reil­läm­me, johon pys­tyn otta­maan etäyhteyden.
Voin jopa luo­da uusia fyy­si­siä avain­lät­kiä työ­läp­pä­ril­lä­ni”, Perämäki
kiittelee.

SAL­TO-jär­jes­tel­män hyö­dyn­tä­mi­nen tek­ni­ses­sä isännöinnissä
erot­taa Perä­mäen mukaan Oulun Toi­mi­ti­lan muis­ta toimijoista. 

”Yleen­sä kiin­teis­töt anta­vat kulun­hal­lin­nan esimerkiksi
luk­ko­liik­keen hoi­det­ta­vak­si ja val­vot­ta­vak­si. Meil­lä se on otet­tu osaksi
pal­ve­luam­me”, Perä­mä­ki toteaa. 

Elekt­ro­ni­nen tulevaisuus

Luki­tuk­sen säh­köis­ty­mi­nen on tren­di, joka tulee yleistymään
tule­vai­suu­des­sa. Täl­lä het­kel­lä elekt­ro­ni­nen kulun­hal­lin­ta on käy­tös­sä lähinnä
toi­mi­ti­lois­sa ja jul­ki­sis­sa kiin­teis­töis­sä, mut­ta Perä­mä­ki näkee, että sitä
voi­tai­siin hyö­dyn­tää myös muis­sa kiinteistömuodoissa. 

”Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten olin muka­na raahelaisen
ker­ros­ta­lo­kiin­teis­tön toteu­tuk­ses­sa. Kiin­teis­tös­sä pää­tet­tiin ottaa käyttöön
juu­ri täl­lai­set säh­köi­set kul­ku­lät­kät, niin asun­to­jen kuin yleis­ten tilojenkin
ovis­sa. Esi­mer­kik­si sau­na­vuo­rot ohjel­moi­tiin asuk­kai­den henkilökohtaisiin
lät­kiin niin, että sau­na­ti­loi­hin oli pää­sy vain omal­la vuo­rol­la”, Perämäki
naurahtaa. 

Perä­mäen mukaan vas­taa­va rat­kai­su voi­si olla
perus­ker­ros­ta­lois­sa käy­tös­sä enem­män­kin. Jot­ta se toteu­tui­si, Perä­mä­ki toivoo
raken­nut­ta­jil­ta uskal­lus­ta poi­ke­ta perin­tei­sis­tä lukitusratkaisuista.

”Pää­tös elekt­ro­ni­ses­ta kulun­hal­lin­nas­ta pitäi­si teh­dä jo
raken­nus­vai­hees­sa. Jos kiin­teis­tös­sä on käy­tös­sä perinteinen
luki­tus­jär­jes­tel­mä, kyn­nys siir­tyä myö­hem­min säh­köi­seen on aina isom­pi – ja
kalliimpi.”

Perä­mä­ki jak­saa kui­ten­kin uskoa elekt­ro­ni­sen kulun­val­von­nan yleistymiseen.

”Toi­von vie­lä jos­kus näke­vä­ni sen päi­vän, että säh­köis­ten avai­mien käyt­töön siir­ry­tään ylei­ses­ti”, hän toteaa.

Haluat­ko kuul­la lisää?

Voit lukea lisää SAL­TO-kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­tä tääl­tä.

Hyö­dyn­sim­me SAL­TO-kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mää Oulun tuo­tan­to­keit­tiö Löö­kin tilois­sa, kat­so video!