Tie­do­te: Capi­tis Cont­rol Oy siir­tyy yri­tys­kaup­po­jen myö­tä talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:n alle

capcon-turvapalvelut-yrityskauppa

Tie­do­te: Capi­tis Cont­rol Oy siir­tyy yri­tys­kaup­po­jen myö­tä talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:n alle

Talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:n tytä­ryh­tiö Pai­kal­lis-Säh­kö ostaa tur­va­tek­niik­kay­ri­tys Capco­nin, joka toi­mii Oulus­sa, Kajaa­nis­sa, Kok­ko­las­sa ja Rova­nie­mel­lä. Tavoit­tee­na on val­ta­kun­nal­li­nen peit­to turvapalveluissa.

Pian 12-vuo­tias Capcon (Capi­tis Cont­rol Oy) toi­mit­taa tur­va­tek­ni­siä pal­ve­lui­ta muun muas­sa teol­li­suu­den, suur­ten yri­tys­ten sekä kun­tien ja nii­den lii­ke­lai­tos­ten kiin­teis­töil­le. Yhtiö työl­lis­tää 20 toi­mi­hen­ki­löä ja asen­ta­jaa, ja vuon­na 2020 sen lii­ke­vaih­to oli 3 mil­joo­naa euroa. Capco­nin taka­na ovat koke­neet tur­va­tek­niik­ka-alan ammat­ti­lai­set Arto Kär­ki, Pet­ri Tom­pe­ri ja Esa Qvist.

Yri­tys­kau­pan myö­tä Capco­nis­ta tulee Pai­kal­lis-Säh­kön, Poh­jois-Suo­men suu­rim­man säh­kö­ura­koit­si­jan, tytä­ryh­tiö. Pet­ri Tom­pe­ri ja Esa Qvist jat­ka­vat QMG:n osak­kai­na ja teh­tä­vis­sään Capco­nis­sa. Arto Kär­ki suun­nit­te­lee ansai­tuil­le elä­ke­päi­vil­le jäämistä.

Pai­kal­lis-Säh­kö on luon­te­va uusi emo­yh­tiö, sil­lä orga­ni­saa­tiot teke­vät pal­jon yhteistyötä.

– Näem­me pal­jon hyö­ty­jä voi­mien yhdis­tä­mi­ses­sä sekä nykyis­ten asiak­kai­den pal­ve­luk­ses­sa että molem­pien yhtiöi­den kas­vua aja­tel­len. Pai­kal­lis-Säh­kö tar­vit­see tur­va­tek­nii­kan pal­ve­lui­ta ja Capcon voi kes­kit­tyä tur­va­rat­kai­sui­hin ja ‑pal­ve­lui­hin, kun me hoi­dam­me osan asen­nus­töis­tä, Pai­kal­lis-Säh­kön toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Kerä­nen kertoo.

Etä­oh­jaus, tie­to­tek­niik­ka ja ohjel­mis­tot yleis­ty­vät turvatekniikassa

– Capco­nin toi­mia­lue on laa­ja – Kok­ko­las­ta Lap­piin ja Oulus­ta Kai­nuuseen. Pit­kien etäi­syyk­sien maas­sa etä­pal­ve­lut ovat tär­kei­tä – ne tehos­ta­vat asiak­kai­den tur­va­tek­nii­kan hal­lin­taa. Uskom­me, että tule­vai­suu­des­sa kas­vu kes­kit­tyy tie­to­tek­niik­kaan, ohjel­mis­toi­hin ja täy­den­tä­viin pal­ve­lui­hin, Pet­ri Tom­pe­ri ja Esa Qvist arvioivat.

Tavoit­tee­na koko maan kat­ta­va palveluverkosto

QMG on muu­ta­mas­sa vuo­des­sa kas­va­nut erit­täin moni­puo­li­sek­si ja val­ta­kun­nal­li­sek­si talo­tek­niik­ka­kon­ser­nik­si. Kon­ser­nin näke­myk­sen mukaan tur­va­tek­nii­kan mark­ki­noil­ta puut­tuu yhte­näi­nen, koko maas­sa toi­mi­va palveluverkosto.

– Tur­va­tek­niik­ka liit­tyy lähei­ses­ti raken­nus­ten digi­ta­li­saa­tioon, auto­maa­tioon ja muu­hun talo­tek­niik­kaan. On hie­noa saa­da Capco­nin ammat­ti­lai­set mukaan Pai­kal­lis-Säh­köön ja kon­ser­niin. He muo­dos­ta­vat hyvän perus­tan QMG:n tur­va­pal­ve­luil­le, QMG:n Poh­jois-Suo­men alue­joh­ta­ja Heik­ki Kiis­ki­lä toteaa.

– Tavoit­teem­me on löy­tää eri puo­lil­ta maa­ta usei­ta yrit­tä­jiä, joi­ta kiin­nos­taa tul­la mukaan raken­ta­maan tur­va­tek­niik­ka­pal­ve­lua osa­na joh­ta­vaa talotekniikkaosaamista.

Lisä­tie­to­ja:

Heik­ki Kiis­ki­lä, alue­joh­ta­ja, QMG Poh­jois-Suo­mi, 040 486 2358, heikki.kiiskila@qmg.fi

Pet­ri Tom­pe­ri, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Capcon (Capi­tis Cont­rol Oy), 050 330 1484, petri.tomperi@capcon.fi

Timo Kerä­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Pai­kal­lis-Säh­kö Oy, 045 6059 717, timo.keranen@paikallis-sahko.fi

Kim­mo Liuk­ko­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, QMG (Quatt­ro Miken­ti Group Oy), 050 347 8997, kimmo.liukkonen@qmg.fi

Kah­vi­pöy­däs­tä koh­ti menes­tys­tä – Capi­tis Cont­rol Oy 10 vuotta

Kah­vi­pöy­däs­tä koh­ti menes­tys­tä – Capi­tis Cont­rol Oy 10 vuotta

Capi­tis Cont­rol Oy:n perus­ta­mi­ses­ta tuli 2.12.2019 kulu­neek­si kym­me­nen vuot­ta. Näi­den vuo­sien aika­na yri­tys on kas­va­nut yhdek­si Poh­jois-Suo­men joh­ta­vis­ta tur­va-alan toi­mi­jois­ta. Kaik­ki alkoi kui­ten­kin var­sin pie­nis­tä ympy­röis­tä – kah­vi­ku­pin ääreltä.

Vah­va poh­ja raken­tuu pit­käs­tä osaamisesta

Vuon­na 2009 Pet­ri Tom­pe­ri, Esa Qvist ja Arto Kär­ki istui­vat kah­vi­pöy­dän ääres­sä. Heil­tä kai­kil­ta löy­tyi pit­kä työ­his­to­ria tur­va-alal­ta, ja jo useam­man vuo­den ajan he oli­vat olleet teke­mi­sis­sä kes­ke­nään eri­lai­sis­sa tur­va­hank­keis­sa ja monil­la työ­mail­la. Kah­vit­te­lun lomas­sa Arto kysyi, löy­tyi­si­kö toi­sil­ta kiin­nos­tus­ta läh­teä teke­mään tur­va­tek­niik­kaa ihan omin voi­min. Vas­taus oli muu­ta­man sekun­nin mie­tin­nän jäl­keen myöntävä. 

Tuon kes­kus­te­lun jäl­keen kol­mik­ko kar­toit­ti het­ken aikaa käy­tän­nön kuvioi­ta, kun­nes Capi­tis Cont­rol perus­tet­tiin Kajaa­nis­sa 2.12.2009.

Yri­tyk­sen poh­ja valet­tiin Tom­pe­rin, Qvis­tin ja Kär­jen pit­käs­tä työ­ko­ke­muk­ses­ta ja ammat­ti­tai­dos­ta eri osa-alueil­la. Arto Kär­ki oli toi­mi­nut jo pit­kään yrit­tä­jä­nä Kajaa­nin seu­dul­la, joten hänel­lä oli käy­tän­nön koke­mus­ta yri­tys­toi­min­nas­ta. Esa Qvis­til­lä oli vah­va tek­ni­nen osaa­mi­nen suu­ris­ta tur­va­jär­jes­tel­mä­pro­jek­teis­ta, Pet­ri Tom­pe­ri taas oli muo­dos­ta­nut laa­jan asia­kas­ver­kos­ton työ­vuo­sien­sa var­rel­la. Näi­den kol­men yhdis­tel­mä antoi hyvät eväät menes­tyk­seen ja kasvuun.

Tavoit­tee­na oli­kin heti alus­ta alkaen raken­taa Capco­nis­ta Poh­jois-Suo­men joh­ta­va tur­va­tek­nii­kan ja ‑pal­ve­lui­den toi­mit­ta­ja. Perus­ta­jat koki­vat, että hei­dän moni­muo­toi­sel­le koke­muk­sel­leen löy­tyy kysyn­tää tur­va-alan mark­ki­noil­ta. Kil­pai­li­jois­ta erot­tau­dut­tiin myös tuki­pal­ve­lui­den koros­ta­mi­sel­la. Kol­mik­ko oli havain­nut, että asiak­kaat tar­vit­se­vat itse tur­va­jär­jes­tel­mien lisäk­si nii­den tuki­pal­ve­lui­ta – ja että ne kan­nat­tai­si pyr­kiä toteut­ta­maan etä­nä. Näin jon­kun ei tar­vit­si­si aina läh­teä pai­kan pääl­le tuki- ja yllä­pi­dol­li­siin teh­tä­viin, asia­kas­kun­ta kun oli levit­täy­ty­nyt var­sin laa­jal­le alueelle. 

Kas­vun vuodet

Capi­tis Cont­ro­lin koti­paik­ka­kun­ta on Kajaa­ni ja luon­nol­li­ses­ti ensim­mäi­nen toi­mi­pis­te­kin sijait­si siel­lä, mut­ta kysees­sä oli lähin­nä hal­lin­nol­li­nen kont­to­ri, jos­sa las­ku­tus­ta ja talous­hal­lin­toa pyö­ri­tet­tiin. Ensim­mäi­nen var­si­nai­nen toi­mi­pis­te avat­tiin Ouluun, Oulun Puhe­li­men enti­siin tiloi­hin. Siel­lä yri­tys viet­ti ensim­mäi­set kak­si vuot­ta, kun­nes toi­min­ta laa­je­ni ja tila­tar­peet muut­tui­vat. Seu­raa­va toi­mi­pis­te löy­tyi Oulun Limin­gan­tul­lis­ta, mis­sä vie­räh­ti jäl­leen kak­si vuot­ta ennen muut­toa Tech­no­po­lik­sen toi­mi­ti­loi­hin, jois­sa toi­min­ta on sit­tem­min jatkunut. 

Kos­ka Capi­tis Cont­ro­lin toi­min­ta-alue oli Kai­nuu, Poh­jois-Poh­jan­maa ja Lap­pi, ja poh­joi­ses­sa oli jo usei­ta asiak­kuuk­sia, oli laa­jen­ta­mi­nen Rova­nie­mel­le luon­te­vaa ja jär­ke­vää. Rova­nie­men toi­mi­pis­te ava­si oven­sa vuon­na 2012. Vuo­teen 2019 asti toi­mi­pis­te pyö­ri yhden hen­gen voi­min, mut­ta kas­vua on tapah­tu­nut myös Lapis­sa. Täl­lä het­kel­lä Rova­nie­men toi­mi­pis­te työl­lis­tää kol­me hen­ki­löä ja on juu­ri muut­ta­mas­sa uusiin, suu­rem­piin toimitiloihin. 

Laa­jen­tu­mi­nen jat­kui vuon­na 2014, kun Kok­ko­laan avat­tiin uusi toi­mi­pis­te. Kysyn­tä alu­eel­la oli sen ver­ran suu­ri, että toi­mi­pis­te työl­lis­ti heti alus­ta alkaen nel­jä hen­ki­löä. Kuten Rova­nie­mi­kin, myös Kok­ko­lan toi­mi­pis­te muut­taa juu­ri nyt kym­men­vuo­tis­päi­vän aikoi­hin uusiin, suu­rem­piin toi­mi­ti­loi­hin. Kysyn­tää Capco­nin osaa­mi­sel­le Kokkola–Vaasa–Keski-Pohjanmaa-alueella on sen ver­ran, että hen­ki­lös­tö­mää­rän kas­vat­ta­mi­nen on tule­vai­suu­des­sa todennäköistä.

Lisä­työ­voi­man palk­kaa­mi­sen tär­keys on tul­lut sel­väk­si Tom­pe­ril­le, Qvis­til­le ja Kär­jel­le. Vuo­si­na 2011–2012 vie­lä var­sin pie­nil­lä hen­ki­lös­tö­re­surs­seil­la Oulus­ta käsin toi­mi­nut Capi­tis Cont­rol koki voi­mak­kaan kas­vu­vai­heen, ja töi­tä oli het­ken aikaa teh­tä­vä­nä ehkä lii­kaa­kin. Niis­tä­kin vuo­sis­ta sel­vit­tiin hyvin, mut­ta sit­tem­min on ollut sel­ke­ää, että jos töi­tä riit­tää, täy­tyy riit­tää tekijöitäkin.

Mis­sä olem­me nyt?

Täl­lä het­kel­lä Capi­tis Cont­rol Oy työl­lis­tää 18 hen­ki­löä nel­jäs­sä eri toi­mi­pis­tees­sä. Oma vakiin­tu­nut paik­ka Poh­jois-Suo­men tur­va­mark­ki­noil­ta on löy­ty­nyt, ja uusia kump­pa­nuuk­sia ja mie­len­kiin­toi­sia hank­kei­ta tulee eteen jat­ku­vas­ti. Kysyn­tää siis on ja tavoit­tee­na on luon­nol­li­ses­ti aina toi­min­nan kas­vat­ta­mi­nen. Tilaa sil­le var­mas­ti löy­tyy, sil­lä tur­va­pal­ve­lut on toi­mia­la­na yhä vie­lä­kin var­sin pieni. 

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Tom­pe­ri kokee, että vuo­si­kym­me­nen mat­kal­le mah­tuu usei­ta suu­ria onnistumisia.

”Pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen tulee erin­omai­nen hen­ki­lös­tö, sil­lä hyvä työ­po­ruk­ka on kai­ken menes­tyk­sen edel­ly­tys. Lisäk­si olem­me vuo­sien var­rel­la onnis­tu­neet saa­vut­ta­maan suu­ria asiak­kuuk­sia ja meil­lä on usei­ta asiak­kai­ta, jot­ka ovat olleet muka­na toi­min­tam­me alus­ta asti. On se var­mas­ti merk­ki luot­ta­muk­ses­ta ja yhteis­työn toi­mi­vuu­des­ta”, hän listaa.

Täy­sin omin voi­min ei menes­tys tie­ten­kään voi rakentua.

”Meil­lä on hyvä kump­pa­ni­ver­kos­to, hyvät lai­te­toi­mit­ta­jayh­teis­työ­kump­pa­nit ja hyviä, pit­kä­jän­tei­siä asiak­kuus­suh­tei­ta. Niis­tä saa olla kiitollinen.” 

Usei­den asiak­kai­den kans­sa yhteis­työ on vuo­sien var­rel­la nivou­tu­nut niin tii­viik­si, että he esit­tä­vät vas­ta­vuo­roi­ses­ti kehi­ty­si­deoi­taan Capco­nin toi­min­taan. Näi­tä ideoi­ta ja tar­pei­ta käy­dään sit­ten yhdes­sä asiak­kaan kans­sa lävit­se ja pyri­tään toteut­ta­maan toi­mi­vik­si havaittuja. 

Kat­se tulevaisuuteen

Vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta ovat siis olleet menes­tyk­sek­käi­tä ja askel­mer­kit ovat sel­vil­lä jo tule­vil­le­kin vuo­sil­le. Ensi alkuun tar­koi­tuk­se­na on vah­vis­taa nykyi­siä, kas­va­nei­ta toi­mi­pis­tei­tä ja nii­den alueil­la tuo­tet­ta­via pal­ve­lui­ta. Sen jäl­keen edes­sä voi olla toi­min­nan laa­jen­ta­mi­nen ete­län suun­taan. Asiak­kuuk­sia löy­tyy jo nyt Ete­lä-Suo­mes­ta, joten toi­mi­pis­teet Ete­lä-Suo­men suu­rem­mis­sa kau­pun­geis­sa voi­si­vat olla jär­ke­vä ratkaisu. 

”Nyt olem­me vah­va ja pai­kal­li­nen Poh­jois-Suo­ma­lai­nen toi­mi­ja, tule­vai­suu­des­sa voim­me olla vah­va, mer­kit­tä­vä ja uskot­ta­va toi­mi­ja val­ta­kun­nal­li­sel­la­kin tasol­la”, Tom­pe­ri summaa. 

Sii­nä mis­sä Capcon on kas­va­nut ja kehit­ty­nyt vii­me vuo­si­na vah­vas­ti, on myös tek­no­lo­gian kehi­tys ollut hui­maa – ja tah­ti tun­tuu vain kiih­ty­vän. Uudet tek­no­lo­giat tule­vat mah­dol­lis­ta­maan uusia pal­ve­lun­tuot­ta­mis­muo­to­ja, joi­ta Capcon on jo kar­toit­ta­nut. Samal­la kysyn­tä pal­ve­luil­le tulee kasvamaan.

”Kiin­teis­tö­jen käyt­töä tehos­ta­vien ja tur­val­li­suut­ta paran­ta­vien tek­nis­ten rat­kai­su­jen mer­ki­tys tulee koros­tu­maan entis­tä enem­män tule­vai­suu­des­sa. On mie­len­kiin­tois­ta olla muka­na ja osa­na sitä kehi­tys­tä”, Tom­pe­ri kertoo.

Vuo­si­kym­men sit­ten käy­dys­tä kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lus­ta alka­neen menes­tys­ta­ri­nan seu­raa­va luku on alka­mas­sa, ja Capi­tis Cont­rol odot­taa­kin innok­kaa­na tulevaa. 

Kii­tos koko hen­ki­lös­töl­le sekä kai­kil­le asiak­kail­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le kulu­neis­ta vuo­sis­ta – täs­tä on hyvä jatkaa!

Ter­ve­tu­loa Capco­nin uusi­tuil­le nettisivuille!

Ter­ve­tu­loa Capco­nin uusi­tuil­le nettisivuille!

Uudis­tuk­ses­sa päi­vit­tyi­vät sekä net­ti­si­vu­jem­me raken­ne että nii­den graa­fi­nen ilme. Päi­vi­tyk­sen taka­na oli halum­me paran­taa sivu­jen käyttökokemusta.

Tur­va-ala on perin­tei­ses­ti ollut ima­gol­taan tek­ni­nen ja har­ki­tus­ti hie­man sul­keu­tu­nut. Ymmär­ret­tä­vis­tä­kin syis­tä tur­val­li­suus- ja suo­jausai­hei­ta halu­taan käsi­tel­lä hil­li­tys­ti ja arvok­kuu­del­la, mut­ta sen ei tar­vit­se olla pois esi­mer­kik­si käy­tet­tä­vyy­des­tä. Olem­me­kin halun­neet ottaa harp­pauk­sen koh­ti avoi­mem­paa ja sel­keäm­pää vies­tin­tää. Net­ti­si­vuil­lam­me tämän eteen teh­ty­jä toi­men­pi­tei­tä on esi­mer­kik­si teks­ti­ma­te­ri­aa­liem­me luet­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen ja sivu­jen raken­teen keventäminen. 

Avoi­muut­ta tulem­me lisää­mään myö­hem­min myös hen­ki­lös­töm­me kuvil­la. Tähän asti yhteys­tie­to-sivul­lam­me on luke­nut vain muu­ta­man hen­ki­lö­kun­nan jäse­nen nimi. Työm­me on kui­ten­kin hyvin asia­kas­pal­ve­lu­läh­töis­tä, joten on hyvä, että poten­ti­aa­li­set asiak­kaat näke­vät, min­kä näköis­ten hen­ki­löi­den kans­sa ovat yhteis­työ­hön alka­mas­sa. Tätä kaut­ta kuvat tule­vat lisää­mään myös luot­ta­mus­ta mei­dän ja asiak­kai­dem­me välille.

Net­ti­si­vuil­lam­me on myös joi­ta­kin uusia toi­min­to­ja. Halusim­me hel­pot­taa yhtey­den otta­mis­ta mei­hin, oli­pa kysees­sä sit­ten huol­toil­moi­tus tai tar­jous­pyyn­tö. Tätä var­ten moni­puo­lis­tim­me yhtey­den­ot­to­lo­ma­ket­tam­me, jos­ta pys­tyy nyt esi­mer­kik­si anta­maan meil­le tar­kem­pia läh­tö­tie­to­ja huol­toa tar­vit­se­vas­ta lait­tees­ta. Muka­na on myös mah­dol­li­suus kuva­tie­dos­ton liit­tä­mi­seen. Tar­kem­mat läh­tö­tie­dot aut­ta­vat vika­diag­noo­sis­sa ja huol­lon tar­peen mää­rit­tä­mi­ses­sä, ja sääs­tä­vät niin mei­dän kuin asiak­kai­dem­me aikaa ja resursseja. 

Toi­nen uusi toi­min­to sivuil­la on blo­gi­poh­ja, jos­sa aikee­nam­me on alkaa jul­kai­se­maan esi­mer­kik­si asian­tun­ti­ja-artik­ke­lei­ta tur­va-alaan liit­tyen. Tämä aut­taa myös osal­taan tuo­maan avoi­muut­ta vies­tin­tääm­me ja ker­to­maan tek­ni­ses­tä alas­tam­me kiin­nos­ta­vas­sa muodossa.

Kan­nat­taa siis seu­ra­ta Lin­ke­dIn-kana­vaam­me. Ja mikä­li olet­te kiin­nos­tu­nei­ta yri­tyk­sen tur­va- ja suo­jaus­asiois­ta, autam­me tei­tä mielellämme!