Tie­do­te: Capi­tis Cont­rol Oy siir­tyy yri­tys­kaup­po­jen myö­tä talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:n alle

Talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:n tytä­ryh­tiö Pai­kal­lis-Säh­kö ostaa tur­va­tek­niik­kay­ri­tys Capco­nin, joka toi­mii Oulus­sa, Kajaa­nis­sa, Kok­ko­las­sa ja Rova­nie­mel­lä. Tavoit­tee­na on val­ta­kun­nal­li­nen peit­to turvapalveluissa.

Pian 12-vuo­tias Capcon (Capi­tis Cont­rol Oy) toi­mit­taa tur­va­tek­ni­siä pal­ve­lui­ta muun muas­sa teol­li­suu­den, suur­ten yri­tys­ten sekä kun­tien ja nii­den lii­ke­lai­tos­ten kiin­teis­töil­le. Yhtiö työl­lis­tää 20 toi­mi­hen­ki­löä ja asen­ta­jaa, ja vuon­na 2020 sen lii­ke­vaih­to oli 3 mil­joo­naa euroa. Capco­nin taka­na ovat koke­neet tur­va­tek­niik­ka-alan ammat­ti­lai­set Arto Kär­ki, Pet­ri Tom­pe­ri ja Esa Qvist.

Yri­tys­kau­pan myö­tä Capco­nis­ta tulee Pai­kal­lis-Säh­kön, Poh­jois-Suo­men suu­rim­man säh­kö­ura­koit­si­jan, tytä­ryh­tiö. Pet­ri Tom­pe­ri ja Esa Qvist jat­ka­vat QMG:n osak­kai­na ja teh­tä­vis­sään Capco­nis­sa. Arto Kär­ki suun­nit­te­lee ansai­tuil­le elä­ke­päi­vil­le jäämistä.

Pai­kal­lis-Säh­kö on luon­te­va uusi emo­yh­tiö, sil­lä orga­ni­saa­tiot teke­vät pal­jon yhteistyötä.

– Näem­me pal­jon hyö­ty­jä voi­mien yhdis­tä­mi­ses­sä sekä nykyis­ten asiak­kai­den pal­ve­luk­ses­sa että molem­pien yhtiöi­den kas­vua aja­tel­len. Pai­kal­lis-Säh­kö tar­vit­see tur­va­tek­nii­kan pal­ve­lui­ta ja Capcon voi kes­kit­tyä tur­va­rat­kai­sui­hin ja ‑pal­ve­lui­hin, kun me hoi­dam­me osan asen­nus­töis­tä, Pai­kal­lis-Säh­kön toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Kerä­nen kertoo.

Etä­oh­jaus, tie­to­tek­niik­ka ja ohjel­mis­tot yleis­ty­vät turvatekniikassa

– Capco­nin toi­mia­lue on laa­ja – Kok­ko­las­ta Lap­piin ja Oulus­ta Kai­nuuseen. Pit­kien etäi­syyk­sien maas­sa etä­pal­ve­lut ovat tär­kei­tä – ne tehos­ta­vat asiak­kai­den tur­va­tek­nii­kan hal­lin­taa. Uskom­me, että tule­vai­suu­des­sa kas­vu kes­kit­tyy tie­to­tek­niik­kaan, ohjel­mis­toi­hin ja täy­den­tä­viin pal­ve­lui­hin, Pet­ri Tom­pe­ri ja Esa Qvist arvioivat.

Tavoit­tee­na koko maan kat­ta­va palveluverkosto

QMG on muu­ta­mas­sa vuo­des­sa kas­va­nut erit­täin moni­puo­li­sek­si ja val­ta­kun­nal­li­sek­si talo­tek­niik­ka­kon­ser­nik­si. Kon­ser­nin näke­myk­sen mukaan tur­va­tek­nii­kan mark­ki­noil­ta puut­tuu yhte­näi­nen, koko maas­sa toi­mi­va palveluverkosto.

– Tur­va­tek­niik­ka liit­tyy lähei­ses­ti raken­nus­ten digi­ta­li­saa­tioon, auto­maa­tioon ja muu­hun talo­tek­niik­kaan. On hie­noa saa­da Capco­nin ammat­ti­lai­set mukaan Pai­kal­lis-Säh­köön ja kon­ser­niin. He muo­dos­ta­vat hyvän perus­tan QMG:n tur­va­pal­ve­luil­le, QMG:n Poh­jois-Suo­men alue­joh­ta­ja Heik­ki Kiis­ki­lä toteaa.

– Tavoit­teem­me on löy­tää eri puo­lil­ta maa­ta usei­ta yrit­tä­jiä, joi­ta kiin­nos­taa tul­la mukaan raken­ta­maan tur­va­tek­niik­ka­pal­ve­lua osa­na joh­ta­vaa talotekniikkaosaamista.

Lisä­tie­to­ja:

Heik­ki Kiis­ki­lä, alue­joh­ta­ja, QMG Poh­jois-Suo­mi, 040 486 2358, heikki.kiiskila@qmg.fi

Pet­ri Tom­pe­ri, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Capcon (Capi­tis Cont­rol Oy), 050 330 1484, petri.tomperi@capcon.fi

Timo Kerä­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Pai­kal­lis-Säh­kö Oy, 045 6059 717, timo.keranen@paikallis-sahko.fi

Kim­mo Liuk­ko­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, QMG (Quatt­ro Miken­ti Group Oy), 050 347 8997, kimmo.liukkonen@qmg.fi

Lue myös nämä