Ter­ve­tu­loa Capco­nin uusi­tuil­le nettisivuille!

Ter­ve­tu­loa Capco­nin uusi­tuil­le nettisivuille!

Uudis­tuk­ses­sa päi­vit­tyi­vät sekä net­ti­si­vu­jem­me raken­ne että nii­den graa­fi­nen ilme. Päi­vi­tyk­sen taka­na oli halum­me paran­taa sivu­jen käyttökokemusta.

Tur­va-ala on perin­tei­ses­ti ollut ima­gol­taan tek­ni­nen ja har­ki­tus­ti hie­man sul­keu­tu­nut. Ymmär­ret­tä­vis­tä­kin syis­tä tur­val­li­suus- ja suo­jausai­hei­ta halu­taan käsi­tel­lä hil­li­tys­ti ja arvok­kuu­del­la, mut­ta sen ei tar­vit­se olla pois esi­mer­kik­si käy­tet­tä­vyy­des­tä. Olem­me­kin halun­neet ottaa harp­pauk­sen koh­ti avoi­mem­paa ja sel­keäm­pää vies­tin­tää. Net­ti­si­vuil­lam­me tämän eteen teh­ty­jä toi­men­pi­tei­tä on esi­mer­kik­si teks­ti­ma­te­ri­aa­liem­me luet­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen ja sivu­jen raken­teen keventäminen. 

Avoi­muut­ta tulem­me lisää­mään myö­hem­min myös hen­ki­lös­töm­me kuvil­la. Tähän asti yhteys­tie­to-sivul­lam­me on luke­nut vain muu­ta­man hen­ki­lö­kun­nan jäse­nen nimi. Työm­me on kui­ten­kin hyvin asia­kas­pal­ve­lu­läh­töis­tä, joten on hyvä, että poten­ti­aa­li­set asiak­kaat näke­vät, min­kä näköis­ten hen­ki­löi­den kans­sa ovat yhteis­työ­hön alka­mas­sa. Tätä kaut­ta kuvat tule­vat lisää­mään myös luot­ta­mus­ta mei­dän ja asiak­kai­dem­me välille.

Net­ti­si­vuil­lam­me on myös joi­ta­kin uusia toi­min­to­ja. Halusim­me hel­pot­taa yhtey­den otta­mis­ta mei­hin, oli­pa kysees­sä sit­ten huol­toil­moi­tus tai tar­jous­pyyn­tö. Tätä var­ten moni­puo­lis­tim­me yhtey­den­ot­to­lo­ma­ket­tam­me, jos­ta pys­tyy nyt esi­mer­kik­si anta­maan meil­le tar­kem­pia läh­tö­tie­to­ja huol­toa tar­vit­se­vas­ta lait­tees­ta. Muka­na on myös mah­dol­li­suus kuva­tie­dos­ton liit­tä­mi­seen. Tar­kem­mat läh­tö­tie­dot aut­ta­vat vika­diag­noo­sis­sa ja huol­lon tar­peen mää­rit­tä­mi­ses­sä, ja sääs­tä­vät niin mei­dän kuin asiak­kai­dem­me aikaa ja resursseja. 

Toi­nen uusi toi­min­to sivuil­la on blo­gi­poh­ja, jos­sa aikee­nam­me on alkaa jul­kai­se­maan esi­mer­kik­si asian­tun­ti­ja-artik­ke­lei­ta tur­va-alaan liit­tyen. Tämä aut­taa myös osal­taan tuo­maan avoi­muut­ta vies­tin­tääm­me ja ker­to­maan tek­ni­ses­tä alas­tam­me kiin­nos­ta­vas­sa muodossa.

Kan­nat­taa siis seu­ra­ta Lin­ke­dIn-kana­vaam­me. Ja mikä­li olet­te kiin­nos­tu­nei­ta yri­tyk­sen tur­va- ja suo­jaus­asiois­ta, autam­me tei­tä mielellämme!