Spon­so­rit urhei­li­joi­den tur­va­na – Roo­sa Rii­ko­la ja Capcon yhteistyöhön

Spon­so­rit urhei­li­joi­den tur­va­na – Roo­sa Rii­ko­la ja Capcon yhteistyöhön

Tal­vi on tul­lut, ja lumen lisäk­si pak­kas­päi­vien ilo­na on myös alka­nut hiih­to­kausi. Hiih­tour­hei­lu­han on Suo­mes­sa perin­tei­ses­ti­kin suo­sit­tua seu­rat­ta­vaa, mut­ta tänä vuon­na Capco­nin väel­lä on vie­lä eri­tyis­tä jän­nät­tä­vää: Kil­pa­la­duil­la näh­dään nimit­täin Capco­nin spon­so­roi­ma nuo­ri hiih­tä­jä­lu­paus Roo­sa Rii­ko­la. Yhteis­työ­so­pi­mus sol­mit­tiin lop­pu­ke­säs­tä, ja seu­raa­van kah­den vuo­den ajan Capco­nin logo koris­taa 18-vuo­ti­aan Rii­ko­lan kisapukua. 

Rii­ko­lan mukaan tämän­kal­tai­set yhteis­työ­so­pi­muk­set ovat urhei­li­joil­le erit­täin tärkeitä.

Eten­kin hiih­dos­sa spon­so­reil­la on suu­ri mer­ki­tys, kun kysees­sä on pit­käl­ti myös väli­neur­hei­lu­la­ji. Tukea tar­vi­taan pal­jon myös sii­hen, että saa­daan toteu­tet­tua lei­ri­tyk­set ja muut har­joit­te­lun kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät asiat”, Rii­ko­la kertoo.

Yhteis­työ­kump­pa­nien tuki antaa urhei­li­joil­le mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä täy­sil­lä itse suoritukseen.

Kun tie­tää, että taus­tal­la on tuki­ver­kos­to, saa sii­tä tukea myös kil­paur­hei­lun men­taa­li­puo­lel­le”, Rii­ko­la kiittelee.

Molem­pien osa­puol­ten etu

Urhei­li­ja­lu­paus vakuut­ti Capco­nin asen­teel­laan kesän yhteistyökeskusteluissa.

Rii­ko­la tavoit­te­lee mää­rä­tie­toi­ses­ti suu­rem­paa menes­tys­tä, ja saman­lai­sia tavoit­tei­ta meil­lä­kin on yri­tyk­se­nä”, valot­taa Capco­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Tomperi.

Tom­pe­ri uskoo yhteis­työn hyö­dyt­tä­vän molem­pia osapuolia. 

Uskon, että pys­tym­me aut­ta­maan Rii­ko­laa saa­vut­ta­maan tavoit­teen­sa, ja samal­la hän tuo yri­tyk­sel­lem­me uuden­lais­ta näky­vyyt­tä. Lisäk­si toi­vee­na on, että yhteis­työ akti­voi­si hen­ki­lös­töm­me tal­viur­hei­luin­toa ja yllyt­täi­si mei­tä­kin läh­te­mään ladul­le”, Tom­pe­ri naurahtaa.

Tavoit­tee­na MM-kisat

Rii­ko­lan kisa­kausi alkoi mar­ras­kuun alus­sa Vuo­ka­tin Suo­men Cupis­sa, jos­sa hän hiih­ti Oulun Hiih­to­seu­ran nais­ten vies­ti­jouk­ku­ees­sa. Kuu­kau­den mit­tai­sen tree­ni­pät­kän jäl­keen seu­raa­va kisa käy­dään mar­ras­kuun lopus­sa. Kau­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on Rii­ko­lan mukaan ollut onnistunut.

Kesän ja syk­syn har­joit­te­lu meni hyvin. Pää­ta­voit­tee­na alka­neel­le kisa­kau­del­le onkin pysyä ter­vee­nä ja hiih­tää ehjä kausi.” 

Myös kon­kreet­ti­sem­pia tulos­ta­voit­tei­ta kui­ten­kin löytyy.

Läh­de­tään tavoit­te­le­maan nuor­ten MM-kisa­paik­kaa ja nuor­ten SM-mita­lia”, Rii­ko­la tote­aa itsevarmasti.

Capco­nin väki toi­vot­taa Rii­ko­lal­le onnea tule­viin kisoi­hin ja tsemp­paa muka­na koko kau­den läpi!