Capco­nin uusi palveluesittelyvideo

Capconin turvapalveluita esittelevä uusi video on nyt julkaistu.
Capconin turvapalveluita esittelevä uusi video on nyt julkaistu.

Capco­nin uusi palveluesittelyvideo

Tar­joam­me koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua tur­val­li­suus­tek­nii­kan saral­la. Vuo­sien var­rel­la olem­me toteut­ta­neet tur­val­li­suus­rat­kai­su­ja usei­siin eri­lai­siin ympä­ris­töi­hin teol­li­suu­den ja jul­ki­sen infran puolella.

Kat­so alta uusi videom­me, jos­sa esit­te­lem­me pal­ve­lui­tam­me ja toimintaamme.

Huom! Mikä­li et ole hyväk­sy­nyt verk­ko­si­vu­jem­me eväs­tei­tä, et vält­tä­mät­tä näe videou­po­tus­ta. Voit joko hyväk­syä eväs­teet tai kat­soa videon You­Tu­be-kana­val­lam­me, tämän lin­kin takaa.

Capcon ja QMG toteut­ta­vat tur­val­li­suus­rat­kai­sut myös suu­riin teollisuushankkeisiin

Artikkelin "Capcon ja QMG toteuttavat turvallisuusratkaisut myös suuriin teollisuushankkeisiin" artikkelikuva. Kuvassa ote Capconin videosta, joka kertoo turvallisuusratkaisujen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta Terrafamen tehdasalueelle.
Artikkelin "Capcon ja QMG toteuttavat turvallisuusratkaisut myös suuriin teollisuushankkeisiin" artikkelikuva. Kuvassa ote Capconin videosta, joka kertoo turvallisuusratkaisujen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta Terrafamen tehdasalueelle.

Capcon ja QMG toteut­ta­vat tur­val­li­suus­rat­kai­sut myös suu­riin teollisuushankkeisiin

Capco­nin tur­va­tek­ni­nen osaa­mi­nen ulot­tuu myös suu­riin teol­li­suus­hank­kei­siin. Olem­me vuo­sien var­rel­la olleet niis­sä toteut­ta­mas­sa jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua, doku­men­toin­tia, toteu­tuk­sia ja jär­jes­tel­mien yllä­pi­toa. Meil­lä on koke­mus­ta tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien toteut­ta­mi­ses­ta useil­le teol­li­suus­aloil­le, muun muas­sa pape­ri- ja kai­vos­teol­li­suu­teen, ener­gian­tuo­tan­toon, veden­ja­ke­luun ja jul­ki­seen infrastruktuuriin.

Capcon on pai­kal­li­nen poh­jois­suo­ma­lai­nen toi­mi­ja, mut­ta meil­lä on val­mius vas­ta­ta suur­ten teol­li­suus­hank­kei­den tar­pei­siin val­ta­kun­nal­li­ses­ti, sil­lä meil­lä on taka­nam­me QMG-kon­ser­nin toi­mi­tus- ja toi­min­ta­val­mius. Kon­kreet­ti­se­na esi­merk­ki­nä täs­tä on palo­tur­val­li­suus, jos­sa voim­me yhdis­tää Capco­nin paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­sen ja QMG-kon­ser­nin sisäi­sen sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­sen kat­ta­vak­si palo­tur­val­li­suu­den ratkaisuksi.

Capco­nin osaa­mi­nen mukaan hank­keen alus­ta lähtien

Capco­nin osaa­mis­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää uudes­sa teol­li­suus­hank­kees­sa tai pro­jek­tis­sa heti alus­ta läh­tien. Käyn­nis­täm­me kes­kus­te­lun sii­tä, mil­lai­nen han­ke on, mil­lai­sia tuo­tan­non pro­ses­se­ja se sisäl­tää ja mitä kriit­ti­siä osia sii­hen kuu­luu. Näi­den tie­to­jen poh­jal­ta pys­tym­me esit­tä­mään ehdo­tuk­sen tur­val­li­suus­rat­kai­sui­den toteut­ta­mi­ses­ta jo aivan pro­jek­tin alku­met­reil­lä, jol­loin se voi­daan ottaa huo­mioon hank­keen suun­nit­te­lu­työs­sä. Pit­kä­ai­kai­sis­sa asiak­kuuk­sis­sa syner­giae­dut kas­va­vat, sil­lä asiak­kai­den toi­min­ta­ta­po­jen ja tar­pei­den olles­sa meil­le jo ennes­tään tutut, pys­tym­me esit­tä­mään nopeas­ti­kin kar­kei­ta suun­ni­tel­mia ja kus­tan­nusar­vio­las­kel­mia hei­dän uusiin, alka­viin projekteihinsa.

Capcon voi tar­jo­ta asian­tun­ti­juut­taan avuk­si han­ke­suun­nit­te­luun. Pit­kän koke­muk­sem­me poh­jal­ta voim­me antaa suun­nit­te­luun suo­ria rat­kai­sueh­do­tuk­sia ja mal­le­ja sekä täs­mäl­li­sem­piä, han­ke­suun­nit­te­lua täy­den­tä­viä suun­ni­tel­mia. Koke­muk­sem­me eri­lai­sis­ta teol­li­suus­hank­keis­ta mah­dol­lis­taa tark­ko­jen suun­ni­tel­mien esit­tä­mi­sen sil­loin­kin, kun ympä­ris­töt eivät ole vie­lä val­mis­tu­neet – olem­me suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä suun­ni­tel­leet ja toteut­ta­neet tur­va­rat­kai­su­ja vas­taa­van­lai­siin hank­kei­siin aiemminkin!

Kat­ta­vaa tur­va­jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua Ter­ra­fa­men tehdasalueella

Hyvä esi­merk­ki kat­ta­vas­ta tur­va­tek­nis­ten rat­kai­su­jen suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta on Ter­ra­fa­me, jon­ka kans­sa olem­me teh­neet yhteis­työ­tä jo vuo­des­ta 2008 saak­ka. Olem­me olleet muka­na teh­da­sa­lu­een tur­va­tek­nii­kan suun­nit­te­lus­sa ja raken­ta­mi­ses­sa sekä tuot­ta­neet heil­le yllä­pi­don, sanee­rauk­sen ja vuo­si­huol­lon palveluita.

Kuva­sim­me kesäl­lä 2022 esit­te­ly­vi­deon Ter­ra­fa­men teh­da­sa­lu­eel­le tuot­ta­mis­tam­me tur­va­rat­kai­suis­ta. Videol­ta käy ilmi pal­ve­lu­kat­tauk­sem­me laa­juus sekä kykym­me olla muka­na eri vai­heis­sa hank­keen elin­kaar­ta. Kat­so video alta tai You­Tu­be-kana­val­tam­me.

Moni­puo­lis­ta tur­va­tek­niik­kaa Kok­ko­lan uudel­la paloasemalla

Capcon toteutti kamera- ja kulunvalvonnan Kokkolan uudelle paloasemalle.
Capcon toteutti kamera- ja kulunvalvonnan Kokkolan uudelle paloasemalle.

Moni­puo­lis­ta tur­va­tek­niik­kaa Kok­ko­lan uudel­la paloasemalla

Kok­ko­lan uusi paloa­se­ma otet­tiin käyt­töön jou­lu­kuus­sa 2021. Upo­uusi raken­nus on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan moder­nin pelas­tus­toi­men tar­pei­ta ja mah­dol­lis­ta­maan esi­mer­kik­si moni­puo­li­sen har­joit­te­lun. Toi­veis­sa on, että uusi raken­nus kes­tää aikaa ja pal­ve­lee käyt­tö­tar­koi­tus­taan useam­man vuo­si­kym­me­nen ajan.

Sii­nä mis­sä moder­ne­ja rat­kai­su­ja teh­tiin tilan­käy­tön suh­teen, näh­tiin Kok­ko­lan uudel­la paloa­se­mal­la mah­dol­li­suus panos­taa myös nyky­ai­kai­seen kulun­val­von­taan, joka täyt­tää nyt koko­nai­suu­des­saan Katakri:n vaa­ti­muk­set. Esi­mer­kik­si raken­nuk­sen sisä­ti­lat on kulun­val­von­nan rat­kai­su­jen myö­tä mah­dol­lis­ta jakaa vyö­hyk­keik­si, joi­hin voi­daan myön­tää kul­kuoi­keuk­sia tar­pei­den mukaan.

Asen­ta­mam­me kame­ra­val­von­nan rat­kai­sut taas pal­ve­le­vat pait­si kulun­val­von­taa, myös palo­lai­tok­sen eri­tyis­tar­pei­ta, kuten esi­mer­kik­si pelas­tus­ti­lan­tei­den har­joit­te­lua. Kou­lut­ta­jat voi­vat seu­ra­ta har­joi­tuk­sia reaa­lia­jas­sa useis­ta eri kuva­kul­mis­ta, ja läm­pö­ka­me­ran avul­la myös pimeä­har­joit­te­lus­sa voi­daan simu­loi­da tehok­kaas­ti oike­aa tilannetta.

Kysees­sä oli kai­ken kaik­ki­aan kat­ta­va ja mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti, jos­sa asiak­kaal­le onnis­tut­tiin asen­ta­maan laa­duk­kaat ja hei­dän tar­pei­siin­sa vas­taa­vat turvajärjestelmät.

Kat­so video Kok­ko­lan paloa­se­mal­le toteut­ta­mis­tam­me ratkaisuista!

Näin pää­set tur­va­tek­nii­kan osaajaksi

Näin pääset turvatekniikan osaajaksi

Näin pää­set tur­va­tek­nii­kan osaajaksi

Capcon on tur­va­tek­niik­ka­jär­jes­tel­mis­sä Poh­jois-Suo­men ykkö­nen. Asiak­kaam­me ovat yri­tyk­siä, joi­den toi­mis­to­ja, tuo­tan­to­lai­tok­sia ja mui­ta tilo­ja suo­jaam­me ajan­mu­kai­sil­la rat­kai­suil­la. Kuu­lum­me alu­een suu­rim­man säh­kö­ura­koit­si­jan, Pai­kal­lis-Säh­kön, kaut­ta talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:hen. Yhdes­sä Pai­kal­lis-Säh­kön kans­sa tar­joam­me alu­een kat­ta­vim­mat pal­ve­lut säh­kös­sä ja tur­vas­sa – ja molem­mis­sa haluam­me kasvaa.

Sik­si meil­lä avau­tuu tämän täs­tä paik­ko­ja uusil­le tur­va­tek­nii­kan osaa­jil­le – esi­mer­kik­si asen­ta­jil­le ja pal­ve­lu­pääl­li­köil­le. Jos sinul­la on säh­kö- tai tie­to­tek­niik­ka-alan kou­lu­tus ja työ­ko­ke­mus­ta, osaat sekä teh­dä että myy­dä, ja raken­nus­ten digi­ta­li­saa­tio kiin­nos­taa, niin ota yhteyt­tä. Ker­rom­me sinul­le mie­lel­läm­me lisää turvatekniikkatyöstä.

Digi­ta­li­saa­tio uudis­taa tur­va­tek­niik­kaa monel­la taval­la. Ohjel­mis­to-osaa­mi­nen ja tie­dol­la joh­ta­mi­nen koros­tu­vat koko ajan enem­män. Tek­no­lo­gia­vaih­toeh­to­ja on pal­jon ja nii­den sovel­tu­vuus tar­jo­aa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, kun suun­nit­te­lem­me tur­va­rat­kai­su­ja asiakkaille.

Toi­saal­ta – asian­tun­ti­jan työs­sä tar­vit­set myös tai­toa toi­mia ihmis­ten kans­sa. Hyvä asia­kas­pal­ve­lu, sitou­tu­mi­nen yhtei­siin tavoit­tei­siin ja ongel­man­rat­kai­su­ky­ky ovat aina arvok­kai­ta. Me haem­me hyviä tyyp­pe­jä joka kan­til­ta katsottuna.

Ota yhteyt­tä Pet­ri Tom­pe­riin tai Esa Qvis­tiin. Tutus­tu­taan ja jutel­laan tek­no­lo­gias­ta, työs­tä ja uratavoitteista.

Pet­ri Tom­pe­ri 050 3301484
Esa Qvist 0440 737376

Tie­do­te: Capi­tis Cont­rol Oy siir­tyy yri­tys­kaup­po­jen myö­tä talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:n alle

capcon-turvapalvelut-yrityskauppa

Tie­do­te: Capi­tis Cont­rol Oy siir­tyy yri­tys­kaup­po­jen myö­tä talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:n alle

Talo­tek­niik­ka­kon­ser­ni QMG:n tytä­ryh­tiö Pai­kal­lis-Säh­kö ostaa tur­va­tek­niik­kay­ri­tys Capco­nin, joka toi­mii Oulus­sa, Kajaa­nis­sa, Kok­ko­las­sa ja Rova­nie­mel­lä. Tavoit­tee­na on val­ta­kun­nal­li­nen peit­to turvapalveluissa.

Pian 12-vuo­tias Capcon (Capi­tis Cont­rol Oy) toi­mit­taa tur­va­tek­ni­siä pal­ve­lui­ta muun muas­sa teol­li­suu­den, suur­ten yri­tys­ten sekä kun­tien ja nii­den lii­ke­lai­tos­ten kiin­teis­töil­le. Yhtiö työl­lis­tää 20 toi­mi­hen­ki­löä ja asen­ta­jaa, ja vuon­na 2020 sen lii­ke­vaih­to oli 3 mil­joo­naa euroa. Capco­nin taka­na ovat koke­neet tur­va­tek­niik­ka-alan ammat­ti­lai­set Arto Kär­ki, Pet­ri Tom­pe­ri ja Esa Qvist.

Yri­tys­kau­pan myö­tä Capco­nis­ta tulee Pai­kal­lis-Säh­kön, Poh­jois-Suo­men suu­rim­man säh­kö­ura­koit­si­jan, tytä­ryh­tiö. Pet­ri Tom­pe­ri ja Esa Qvist jat­ka­vat QMG:n osak­kai­na ja teh­tä­vis­sään Capco­nis­sa. Arto Kär­ki suun­nit­te­lee ansai­tuil­le elä­ke­päi­vil­le jäämistä.

Pai­kal­lis-Säh­kö on luon­te­va uusi emo­yh­tiö, sil­lä orga­ni­saa­tiot teke­vät pal­jon yhteistyötä.

– Näem­me pal­jon hyö­ty­jä voi­mien yhdis­tä­mi­ses­sä sekä nykyis­ten asiak­kai­den pal­ve­luk­ses­sa että molem­pien yhtiöi­den kas­vua aja­tel­len. Pai­kal­lis-Säh­kö tar­vit­see tur­va­tek­nii­kan pal­ve­lui­ta ja Capcon voi kes­kit­tyä tur­va­rat­kai­sui­hin ja ‑pal­ve­lui­hin, kun me hoi­dam­me osan asen­nus­töis­tä, Pai­kal­lis-Säh­kön toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Kerä­nen kertoo.

Etä­oh­jaus, tie­to­tek­niik­ka ja ohjel­mis­tot yleis­ty­vät turvatekniikassa

– Capco­nin toi­mia­lue on laa­ja – Kok­ko­las­ta Lap­piin ja Oulus­ta Kai­nuuseen. Pit­kien etäi­syyk­sien maas­sa etä­pal­ve­lut ovat tär­kei­tä – ne tehos­ta­vat asiak­kai­den tur­va­tek­nii­kan hal­lin­taa. Uskom­me, että tule­vai­suu­des­sa kas­vu kes­kit­tyy tie­to­tek­niik­kaan, ohjel­mis­toi­hin ja täy­den­tä­viin pal­ve­lui­hin, Pet­ri Tom­pe­ri ja Esa Qvist arvioivat.

Tavoit­tee­na koko maan kat­ta­va palveluverkosto

QMG on muu­ta­mas­sa vuo­des­sa kas­va­nut erit­täin moni­puo­li­sek­si ja val­ta­kun­nal­li­sek­si talo­tek­niik­ka­kon­ser­nik­si. Kon­ser­nin näke­myk­sen mukaan tur­va­tek­nii­kan mark­ki­noil­ta puut­tuu yhte­näi­nen, koko maas­sa toi­mi­va palveluverkosto.

– Tur­va­tek­niik­ka liit­tyy lähei­ses­ti raken­nus­ten digi­ta­li­saa­tioon, auto­maa­tioon ja muu­hun talo­tek­niik­kaan. On hie­noa saa­da Capco­nin ammat­ti­lai­set mukaan Pai­kal­lis-Säh­köön ja kon­ser­niin. He muo­dos­ta­vat hyvän perus­tan QMG:n tur­va­pal­ve­luil­le, QMG:n Poh­jois-Suo­men alue­joh­ta­ja Heik­ki Kiis­ki­lä toteaa.

– Tavoit­teem­me on löy­tää eri puo­lil­ta maa­ta usei­ta yrit­tä­jiä, joi­ta kiin­nos­taa tul­la mukaan raken­ta­maan tur­va­tek­niik­ka­pal­ve­lua osa­na joh­ta­vaa talotekniikkaosaamista.

Lisä­tie­to­ja:

Heik­ki Kiis­ki­lä, alue­joh­ta­ja, QMG Poh­jois-Suo­mi, 040 486 2358, heikki.kiiskila@qmg.fi

Pet­ri Tom­pe­ri, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Capcon (Capi­tis Cont­rol Oy), 050 330 1484, petri.tomperi@capcon.fi

Timo Kerä­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Pai­kal­lis-Säh­kö Oy, 045 6059 717, timo.keranen@paikallis-sahko.fi

Kim­mo Liuk­ko­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, QMG (Quatt­ro Miken­ti Group Oy), 050 347 8997, kimmo.liukkonen@qmg.fi

Uudet toi­mi­ti­lam­me Maik­ku­las­sa – Lisä­ti­laa ja uusia mahdollisuuksia

Uudet toi­mi­ti­lam­me Maik­ku­las­sa – Lisä­ti­laa ja uusia mahdollisuuksia

Muu­tim­me noin vuo­si taak­se­päin kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa uusiin toi­mi­ti­loi­hin Maik­ku­las­sa. Pian muu­ton jäl­keen elet­tiin­kin jo pandemiaa.

Nyt on kui­ten­kin vii­mein aika esi­tel­lä hie­man uut­ta toi­mi­pis­tet­täm­me. Yksi suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta on se, että tilaa on pal­jon enem­män kuin aiem­min. Niin toi­mis­to- kuin oles­ke­lu­ti­lat­kin ovat laa­jem­mat ja saim­me­pa toteu­tet­tua myös haa­veem­me omas­ta demo­sei­näs­tä! Nyt lait­tei­den ja rat­kai­su­jen demon­stroi­mi­nen on hel­pom­paa ja konkreettisempaa.

Päi­vit­täis­tä toi­min­taa jou­he­voit­taa myös suu­ri varas­to­ti­la! Varas­toon pää­see kul­ke­maan toi­mis­ton kaut­ta, mut­ta sil­lä on myös oma eril­li­nen sisään­käyn­tin­sä suo­raan ulkoa. Näin saim­me rau­hoi­tet­tua toi­mis­ton puo­lel­la tapah­tu­vaa liikennettä.

Uudet toi­mi­ti­lam­me hel­pot­ta­vat lii­ke­toi­min­taam­me ja paran­ta­vat viih­tyi­syyt­tä, mut­ta avaa­vat­pa ne myös mah­dol­li­suuk­sia tule­vai­suu­des­sa: kun maa­il­man­ti­lan­ne sen sal­lii, oli­si tääl­lä näp­pä­rää jär­jes­tää esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sia. Mut­ta kaik­ki aikanaan!

Capco­nin Oulun toi­mi­pis­te rekrytoi

Capco­nin Oulun toi­mi­pis­te rekrytoi

Haem­me Oulun toimipisteeseemme

 

  • Tur­va­jär­jes­tel­mä­asen­ta­jaa

  • Paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­jaa


Työs­sä­si vas­taat tur­va­jär­jes­tel­mien asen­nuk­sis­ta, kaa­pe­loin­ti- ja säh­kö­töis­tä, sekä asian­tun­ti­ja­na paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mien käyt­töön­ot­toon ja yllä­pi­toon liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä. Odo­tam­me sinul­ta kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn, ulos­päin­suun­tau­tu­nei­suut­ta sekä val­miut­ta kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen ja suju­vaan asia­kas­yh­teis­työ­hön. Edel­ly­täm­me työ­ko­ke­mus­ta säh­kö- ja tur­val­li­suusa­lan työ­teh­tä­vis­tä. Olet taus­tal­ta­si nuh­tee­ton ja sinul­la on ajokortti.

Tar­joam­me koko­päi­väi­sen ja tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van työ­suh­teen mie­len­kiin­toi­ses­sa työym­pä­ris­tös­sä, jos­sa pää­set haas­ta­maan itseä­si ja kehit­ty­mään osa­na Capi­tis Cont­ro­lin asian­tun­te­vaa organisaatiota.

Lähe­tä vapaa­muo­toi­nen hake­mus ja CV palk­ka­toi­vei­neen 9.10. men­nes­sä osoit­tee­seen petri.tomperi@capcon.fi

Samas­ta osoit­tees­ta voit myös kysyä lisä­tie­to­ja. Pai­kat täy­te­tään heti sopi­vien haki­joi­den löydyttyä.

Tur­va-alan tule­vat vuo­det ovat täyn­nä muu­tos­ta ja kehitystä

Tur­­va-alan tule­vat vuo­det ovat täyn­nä muu­tos­ta ja kehitystä

Tek­no­lo­gian kehi­tys on nope­aa ja jat­ku­vaa. Uudet tek­ni­set rat­kai­sut ja sovel­lus­rat­kai­sut näky­vät yhä ene­ne­vis­sä mää­rin kaik­kial­la ympä­ril­läm­me, ja kehi­tys luo uusia mah­dol­li­suuk­sia eri toi­mia­loil­le. Capco­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Tom­pe­rin mukaan myös tur­va-alal­la tul­laan näke­mään muu­tok­sia tule­vi­na vuosina.

Mil­lai­sia ylei­siä näky­miä tur­va-alal­la on seu­raa­val­le kym­me­nel­le vuodelle?

”Mer­kit­tä­vim­mät lai­te­val­mis­ta­jat ovat vii­me vuo­sien ajan kehit­tä­neet jär­jes­tel­mi­ään ja ohjel­mis­to­jaan tule­vai­suu­den megat­ren­dien ohjaa­mi­na. Digi­ta­li­saa­tio, kei­no­ä­lyn kehi­tys, ener­gia­tek­no­lo­gia, digi­taa­li­set jouk­koa­lus­tat ja muut tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut kehit­ty­vät hui­maa vauh­tia. Ei pidä myös­kään unoh­taa eko­lo­gi­sia haas­tei­ta ja glo­baa­lin toi­min­taym­pä­ris­tön aiheut­ta­mia uhka­ku­via, jot­ka kai­paa­vat rat­kai­su­ja ja luo­vat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Kai­ken kaik­ki­aan tek­no­lo­gi­set harp­pauk­set ovat val­ta­via ja ne tule­vat vai­kut­ta­maan myös tur­val­li­suusa­lan toi­min­taan ja teknologioihin. 

Tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mät ovat tek­ni­nen osa-alue, jon­ka avul­la tur­va­taan ihmi­siä, toi­min­taym­pä­ris­tö­jä ja tie­toa. Ne myös hel­pot­ta­vat tur­val­li­suu­den hal­lin­taa: Jär­jes­tel­mät tie­tä­vät esi­mer­kik­si sen, ketä kiin­teis­tön alu­eel­la mil­loin­kin liik­kuu ja ilmoit­ta­vat auto­maat­ti­ses­ti tur­val­li­suus­ti­lan­tee­seen vai­kut­ta­vis­ta poik­kea­mis­ta. Tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien avul­la saa­daan myös tuo­tet­tua reaa­liai­kais­ta tilan­ne­ku­vaa val­vot­ta­vien koh­tei­den tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta, ja tämä tie­to on mah­dol­lis­ta jakaa tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­vil­le tahoille. 

Tule­vai­suu­den tek­nis­ten rat­kai­sui­den avul­la voi­daan yhä enem­män kor­va­ta ihmi­sen teke­mää työ­tä – ja toi­saal­ta ohja­ta ihmis­työ­voi­maa sel­lai­siin teh­tä­viin, joi­hin tek­ni­set rat­kai­sut eivät kykene.”

Säh­köi­nen kulun­hal­lin­ta on yleis­ty­nyt vii­me vuo­si­na. Onko kai­ken luki­tuk­sen tule­vai­suus sähköinen? 

Kiin­teis­tö­jen kulun­hal­lin­taan ja samal­la myös elekt­ro­ni­seen luki­tuk­seen liit­ty­vät uudet tek­no­lo­giat ja rat­kai­sut kehit­ty­vät nopeas­ti. Oman näke­myk­se­ni mukaan val­veu­tu­neet kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat inves­toi­vat tule­vai­suu­des­sa säh­köi­siin ja elekt­ro­ni­siin rat­kai­sui­hin, joi­den avul­la kiin­teis­tön käyt­tä­jien kul­kuoi­keuk­sien sekä avain­ten hal­lin­ta on tur­val­lis­ta ja help­poa. Nämä samat tek­ni­set rat­kai­sut ja pal­ve­lut tule­vat jat­kos­sa ole­maan myös yksi­tyis­ta­louk­sien ja ‑hen­ki­löi­den käytettävissä.”

Mil­lai­sia muu­tok­sia tul­laan näke­mään palo­tur­val­li­suu­den saralla? 

”Kiin­teis­tön palo­tur­val­li­suut­ta val­vo­vien jär­jes­tel­mien, kuten paloil­moi­tin- ja palo­va­roi­tin­jär­jes­tel­mien ilmai­sin­tek­no­lo­giat tule­vat kehit­ty­mään. Aiem­min kal­liik­si koet­tu­jen eri­koi­sil­mai­si­mien kus­tan­nus­ta­so las­kee nii­den käy­tön yleis­tyes­sä. Palo­tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mät tule­vat liit­ty­mään osak­si suu­rem­pia kiin­teis­tön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miä, ja näin nii­den tuot­ta­ma erit­täin tär­keä havain­noin­ti­tie­to voi­daan saa­da auto­maat­ti­ses­ti ohjaa­maan kiin­teis­tön palo­tur­val­li­suu­teen vai­kut­ta­via toimintoja.

Palo­tur­val­li­suusär­jes­tel­mät tule­vat liit­ty­mään myös tie­to­verk­koi­hin ja eri­lais­ten sovel­lus­ten avul­la saa­daan reaa­liai­kais­ta tie­toa jär­jes­tel­män teke­mis­tä havain­nois­ta, häi­riö­ti­lois­ta sekä häly­tyk­sis­tä. Nämä tie­dot saa­daan myös väli­tet­tyä heti tur­val­li­suusor­ga­ni­saa­tioi­den käyt­töön. Uudet toi­min­not hel­pot­ta­vat jär­jes­tel­mien käyt­töä, ehkäi­se­vät osal­taan erheel­li­siä häly­tys­ti­lan­tei­ta, mut­ta ennen kaik­kea nopeut­ta­vat poik­keus­ti­lan­tei­siin reagointia. 

Uusien tek­no­lo­gioi­den avul­la voi­daan toteut­taa nykyi­sä jär­jes­tel­miä täy­den­tä­viä rat­kai­su­ja, esi­mer­kik­si kame­ra­val­von­nan avul­la toteu­tet­ta­vaa palo­val­von­taa. Tämän mah­dol­lis­taa val­von­ta­ka­me­roi­den kehit­ty­nyt ana­ly­tiik­ka ja uudet sovel­luk­set, kuten lie­kin- ja savun­tun­nis­ta­mi­nen. Täy­den­tä­vät rat­kai­sut toi­mi­vat eri­tyi­ses­ti sel­lai­sis­sa koh­teis­sa, jois­sa on 24/7 pai­kal­la ole­va käyt­tö­hen­ki­lös­tö, tai val­von­ta­pal­ve­lua tuo­te­taan etäyh­teyk­sien avul­la palvelukeskuksesta.”

Tulee­ko etä­hal­lin­nan mer­ki­tys ja toteu­tus muut­tu­maan tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­sen myötä?

”Kaik­ki kiin­teis­tö­tek­ni­set tur­va­jär­jes­tel­mät tule­vat pää­sään­töi­ses­ti liit­ty­mään tie­to­verk­koi­hin, mut­ta mis­sään tilan­tees­sa ei tule unoh­taa tie­to­tur­val­li­suut­ta. Oikein ja riit­tä­vän tur­val­li­ses­ti toteu­te­tut etäyh­tey­det ja jär­jes­tel­män hal­lin­ta­mah­dol­li­suu­det teke­vät kui­ten­kin asiak­kaan tur­val­li­suus­toi­min­taa tuke­vien pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­ta aiem­paa jous­ta­vam­paa. Pal­ve­lui­ta voi­daan myös tuot­taa nykyis­tä lyhyem­mil­lä vasteajoilla. 

Kai­kil­la tur­val­li­suus­tek­niik­kaa käyt­tä­vil­lä asiak­kail­la ei ole mah­dol­li­suut­ta pereh­tyä riit­tä­vän syväl­li­ses­ti jär­jes­tel­mien käyt­töön ja nii­den lukui­siin tek­ni­siin omi­nai­suuk­siin. Käyt­töön liit­ty­viä pal­ve­lui­ta onkin useis­sa tapauk­sis­sa jär­ke­vää ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta hank­kia riit­tä­vän ammat­ti­tai­don omaa­vil­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jil­ta. On var­sin yleis­tä, että uuteen kiin­teis­töön han­ki­taan vii­mei­sin­tä huu­toa ole­vat jär­jes­tel­mät, mut­ta unoh­de­taan vara­ta hen­ki­lö­re­surs­se­ja nii­den käyt­töön ja hal­lin­taan. Usein koh­taa myös tilan­tei­ta, jois­sa hen­ki­lös­tö vaih­tuu eikä uusia hen­ki­löi­tä muis­te­ta pereh­dyt­tää jär­jes­tel­mien käyt­töön. Yri­tys­ten kan­nat­taa har­ki­ta käyt­tö­pal­ve­lui­den hank­ki­mis­ta suo­raan jär­jes­tel­män toteut­ta­jal­ta, jol­la on vii­mei­sin tie­to ja paras tun­te­mus asen­net­tu­jen lait­teis­to­jen toi­min­nas­ta. Käyt­tö­pal­ve­lui­den sisäl­tö voi­daan mää­rit­tää asiak­kaan tah­to­mak­si ja toi­min­taa voi­daan seu­ra­ta yhtei­ses­ti sovit­tu­jen peli­sään­tö­jen mukaisesti.”

Kah­vi­pöy­däs­tä koh­ti menes­tys­tä – Capi­tis Cont­rol Oy 10 vuotta

Kah­vi­pöy­däs­tä koh­ti menes­tys­tä – Capi­tis Cont­rol Oy 10 vuotta

Capi­tis Cont­rol Oy:n perus­ta­mi­ses­ta tuli 2.12.2019 kulu­neek­si kym­me­nen vuot­ta. Näi­den vuo­sien aika­na yri­tys on kas­va­nut yhdek­si Poh­jois-Suo­men joh­ta­vis­ta tur­va-alan toi­mi­jois­ta. Kaik­ki alkoi kui­ten­kin var­sin pie­nis­tä ympy­röis­tä – kah­vi­ku­pin ääreltä.

Vah­va poh­ja raken­tuu pit­käs­tä osaamisesta

Vuon­na 2009 Pet­ri Tom­pe­ri, Esa Qvist ja Arto Kär­ki istui­vat kah­vi­pöy­dän ääres­sä. Heil­tä kai­kil­ta löy­tyi pit­kä työ­his­to­ria tur­va-alal­ta, ja jo useam­man vuo­den ajan he oli­vat olleet teke­mi­sis­sä kes­ke­nään eri­lai­sis­sa tur­va­hank­keis­sa ja monil­la työ­mail­la. Kah­vit­te­lun lomas­sa Arto kysyi, löy­tyi­si­kö toi­sil­ta kiin­nos­tus­ta läh­teä teke­mään tur­va­tek­niik­kaa ihan omin voi­min. Vas­taus oli muu­ta­man sekun­nin mie­tin­nän jäl­keen myöntävä. 

Tuon kes­kus­te­lun jäl­keen kol­mik­ko kar­toit­ti het­ken aikaa käy­tän­nön kuvioi­ta, kun­nes Capi­tis Cont­rol perus­tet­tiin Kajaa­nis­sa 2.12.2009.

Yri­tyk­sen poh­ja valet­tiin Tom­pe­rin, Qvis­tin ja Kär­jen pit­käs­tä työ­ko­ke­muk­ses­ta ja ammat­ti­tai­dos­ta eri osa-alueil­la. Arto Kär­ki oli toi­mi­nut jo pit­kään yrit­tä­jä­nä Kajaa­nin seu­dul­la, joten hänel­lä oli käy­tän­nön koke­mus­ta yri­tys­toi­min­nas­ta. Esa Qvis­til­lä oli vah­va tek­ni­nen osaa­mi­nen suu­ris­ta tur­va­jär­jes­tel­mä­pro­jek­teis­ta, Pet­ri Tom­pe­ri taas oli muo­dos­ta­nut laa­jan asia­kas­ver­kos­ton työ­vuo­sien­sa var­rel­la. Näi­den kol­men yhdis­tel­mä antoi hyvät eväät menes­tyk­seen ja kasvuun.

Tavoit­tee­na oli­kin heti alus­ta alkaen raken­taa Capco­nis­ta Poh­jois-Suo­men joh­ta­va tur­va­tek­nii­kan ja ‑pal­ve­lui­den toi­mit­ta­ja. Perus­ta­jat koki­vat, että hei­dän moni­muo­toi­sel­le koke­muk­sel­leen löy­tyy kysyn­tää tur­va-alan mark­ki­noil­ta. Kil­pai­li­jois­ta erot­tau­dut­tiin myös tuki­pal­ve­lui­den koros­ta­mi­sel­la. Kol­mik­ko oli havain­nut, että asiak­kaat tar­vit­se­vat itse tur­va­jär­jes­tel­mien lisäk­si nii­den tuki­pal­ve­lui­ta – ja että ne kan­nat­tai­si pyr­kiä toteut­ta­maan etä­nä. Näin jon­kun ei tar­vit­si­si aina läh­teä pai­kan pääl­le tuki- ja yllä­pi­dol­li­siin teh­tä­viin, asia­kas­kun­ta kun oli levit­täy­ty­nyt var­sin laa­jal­le alueelle. 

Kas­vun vuodet

Capi­tis Cont­ro­lin koti­paik­ka­kun­ta on Kajaa­ni ja luon­nol­li­ses­ti ensim­mäi­nen toi­mi­pis­te­kin sijait­si siel­lä, mut­ta kysees­sä oli lähin­nä hal­lin­nol­li­nen kont­to­ri, jos­sa las­ku­tus­ta ja talous­hal­lin­toa pyö­ri­tet­tiin. Ensim­mäi­nen var­si­nai­nen toi­mi­pis­te avat­tiin Ouluun, Oulun Puhe­li­men enti­siin tiloi­hin. Siel­lä yri­tys viet­ti ensim­mäi­set kak­si vuot­ta, kun­nes toi­min­ta laa­je­ni ja tila­tar­peet muut­tui­vat. Seu­raa­va toi­mi­pis­te löy­tyi Oulun Limin­gan­tul­lis­ta, mis­sä vie­räh­ti jäl­leen kak­si vuot­ta ennen muut­toa Tech­no­po­lik­sen toi­mi­ti­loi­hin, jois­sa toi­min­ta on sit­tem­min jatkunut. 

Kos­ka Capi­tis Cont­ro­lin toi­min­ta-alue oli Kai­nuu, Poh­jois-Poh­jan­maa ja Lap­pi, ja poh­joi­ses­sa oli jo usei­ta asiak­kuuk­sia, oli laa­jen­ta­mi­nen Rova­nie­mel­le luon­te­vaa ja jär­ke­vää. Rova­nie­men toi­mi­pis­te ava­si oven­sa vuon­na 2012. Vuo­teen 2019 asti toi­mi­pis­te pyö­ri yhden hen­gen voi­min, mut­ta kas­vua on tapah­tu­nut myös Lapis­sa. Täl­lä het­kel­lä Rova­nie­men toi­mi­pis­te työl­lis­tää kol­me hen­ki­löä ja on juu­ri muut­ta­mas­sa uusiin, suu­rem­piin toimitiloihin. 

Laa­jen­tu­mi­nen jat­kui vuon­na 2014, kun Kok­ko­laan avat­tiin uusi toi­mi­pis­te. Kysyn­tä alu­eel­la oli sen ver­ran suu­ri, että toi­mi­pis­te työl­lis­ti heti alus­ta alkaen nel­jä hen­ki­löä. Kuten Rova­nie­mi­kin, myös Kok­ko­lan toi­mi­pis­te muut­taa juu­ri nyt kym­men­vuo­tis­päi­vän aikoi­hin uusiin, suu­rem­piin toi­mi­ti­loi­hin. Kysyn­tää Capco­nin osaa­mi­sel­le Kokkola–Vaasa–Keski-Pohjanmaa-alueella on sen ver­ran, että hen­ki­lös­tö­mää­rän kas­vat­ta­mi­nen on tule­vai­suu­des­sa todennäköistä.

Lisä­työ­voi­man palk­kaa­mi­sen tär­keys on tul­lut sel­väk­si Tom­pe­ril­le, Qvis­til­le ja Kär­jel­le. Vuo­si­na 2011–2012 vie­lä var­sin pie­nil­lä hen­ki­lös­tö­re­surs­seil­la Oulus­ta käsin toi­mi­nut Capi­tis Cont­rol koki voi­mak­kaan kas­vu­vai­heen, ja töi­tä oli het­ken aikaa teh­tä­vä­nä ehkä lii­kaa­kin. Niis­tä­kin vuo­sis­ta sel­vit­tiin hyvin, mut­ta sit­tem­min on ollut sel­ke­ää, että jos töi­tä riit­tää, täy­tyy riit­tää tekijöitäkin.

Mis­sä olem­me nyt?

Täl­lä het­kel­lä Capi­tis Cont­rol Oy työl­lis­tää 18 hen­ki­löä nel­jäs­sä eri toi­mi­pis­tees­sä. Oma vakiin­tu­nut paik­ka Poh­jois-Suo­men tur­va­mark­ki­noil­ta on löy­ty­nyt, ja uusia kump­pa­nuuk­sia ja mie­len­kiin­toi­sia hank­kei­ta tulee eteen jat­ku­vas­ti. Kysyn­tää siis on ja tavoit­tee­na on luon­nol­li­ses­ti aina toi­min­nan kas­vat­ta­mi­nen. Tilaa sil­le var­mas­ti löy­tyy, sil­lä tur­va­pal­ve­lut on toi­mia­la­na yhä vie­lä­kin var­sin pieni. 

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Tom­pe­ri kokee, että vuo­si­kym­me­nen mat­kal­le mah­tuu usei­ta suu­ria onnistumisia.

”Pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen tulee erin­omai­nen hen­ki­lös­tö, sil­lä hyvä työ­po­ruk­ka on kai­ken menes­tyk­sen edel­ly­tys. Lisäk­si olem­me vuo­sien var­rel­la onnis­tu­neet saa­vut­ta­maan suu­ria asiak­kuuk­sia ja meil­lä on usei­ta asiak­kai­ta, jot­ka ovat olleet muka­na toi­min­tam­me alus­ta asti. On se var­mas­ti merk­ki luot­ta­muk­ses­ta ja yhteis­työn toi­mi­vuu­des­ta”, hän listaa.

Täy­sin omin voi­min ei menes­tys tie­ten­kään voi rakentua.

”Meil­lä on hyvä kump­pa­ni­ver­kos­to, hyvät lai­te­toi­mit­ta­jayh­teis­työ­kump­pa­nit ja hyviä, pit­kä­jän­tei­siä asiak­kuus­suh­tei­ta. Niis­tä saa olla kiitollinen.” 

Usei­den asiak­kai­den kans­sa yhteis­työ on vuo­sien var­rel­la nivou­tu­nut niin tii­viik­si, että he esit­tä­vät vas­ta­vuo­roi­ses­ti kehi­ty­si­deoi­taan Capco­nin toi­min­taan. Näi­tä ideoi­ta ja tar­pei­ta käy­dään sit­ten yhdes­sä asiak­kaan kans­sa lävit­se ja pyri­tään toteut­ta­maan toi­mi­vik­si havaittuja. 

Kat­se tulevaisuuteen

Vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta ovat siis olleet menes­tyk­sek­käi­tä ja askel­mer­kit ovat sel­vil­lä jo tule­vil­le­kin vuo­sil­le. Ensi alkuun tar­koi­tuk­se­na on vah­vis­taa nykyi­siä, kas­va­nei­ta toi­mi­pis­tei­tä ja nii­den alueil­la tuo­tet­ta­via pal­ve­lui­ta. Sen jäl­keen edes­sä voi olla toi­min­nan laa­jen­ta­mi­nen ete­län suun­taan. Asiak­kuuk­sia löy­tyy jo nyt Ete­lä-Suo­mes­ta, joten toi­mi­pis­teet Ete­lä-Suo­men suu­rem­mis­sa kau­pun­geis­sa voi­si­vat olla jär­ke­vä ratkaisu. 

”Nyt olem­me vah­va ja pai­kal­li­nen Poh­jois-Suo­ma­lai­nen toi­mi­ja, tule­vai­suu­des­sa voim­me olla vah­va, mer­kit­tä­vä ja uskot­ta­va toi­mi­ja val­ta­kun­nal­li­sel­la­kin tasol­la”, Tom­pe­ri summaa. 

Sii­nä mis­sä Capcon on kas­va­nut ja kehit­ty­nyt vii­me vuo­si­na vah­vas­ti, on myös tek­no­lo­gian kehi­tys ollut hui­maa – ja tah­ti tun­tuu vain kiih­ty­vän. Uudet tek­no­lo­giat tule­vat mah­dol­lis­ta­maan uusia pal­ve­lun­tuot­ta­mis­muo­to­ja, joi­ta Capcon on jo kar­toit­ta­nut. Samal­la kysyn­tä pal­ve­luil­le tulee kasvamaan.

”Kiin­teis­tö­jen käyt­töä tehos­ta­vien ja tur­val­li­suut­ta paran­ta­vien tek­nis­ten rat­kai­su­jen mer­ki­tys tulee koros­tu­maan entis­tä enem­män tule­vai­suu­des­sa. On mie­len­kiin­tois­ta olla muka­na ja osa­na sitä kehi­tys­tä”, Tom­pe­ri kertoo.

Vuo­si­kym­men sit­ten käy­dys­tä kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lus­ta alka­neen menes­tys­ta­ri­nan seu­raa­va luku on alka­mas­sa, ja Capi­tis Cont­rol odot­taa­kin innok­kaa­na tulevaa. 

Kii­tos koko hen­ki­lös­töl­le sekä kai­kil­le asiak­kail­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le kulu­neis­ta vuo­sis­ta – täs­tä on hyvä jatkaa!

Spon­so­rit urhei­li­joi­den tur­va­na – Roo­sa Rii­ko­la ja Capcon yhteistyöhön

Spon­so­rit urhei­li­joi­den tur­va­na – Roo­sa Rii­ko­la ja Capcon yhteistyöhön

Tal­vi on tul­lut, ja lumen lisäk­si pak­kas­päi­vien ilo­na on myös alka­nut hiih­to­kausi. Hiih­tour­hei­lu­han on Suo­mes­sa perin­tei­ses­ti­kin suo­sit­tua seu­rat­ta­vaa, mut­ta tänä vuon­na Capco­nin väel­lä on vie­lä eri­tyis­tä jän­nät­tä­vää: Kil­pa­la­duil­la näh­dään nimit­täin Capco­nin spon­so­roi­ma nuo­ri hiih­tä­jä­lu­paus Roo­sa Rii­ko­la. Yhteis­työ­so­pi­mus sol­mit­tiin lop­pu­ke­säs­tä, ja seu­raa­van kah­den vuo­den ajan Capco­nin logo koris­taa 18-vuo­ti­aan Rii­ko­lan kisapukua. 

Rii­ko­lan mukaan tämän­kal­tai­set yhteis­työ­so­pi­muk­set ovat urhei­li­joil­le erit­täin tärkeitä.

Eten­kin hiih­dos­sa spon­so­reil­la on suu­ri mer­ki­tys, kun kysees­sä on pit­käl­ti myös väli­neur­hei­lu­la­ji. Tukea tar­vi­taan pal­jon myös sii­hen, että saa­daan toteu­tet­tua lei­ri­tyk­set ja muut har­joit­te­lun kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät asiat”, Rii­ko­la kertoo.

Yhteis­työ­kump­pa­nien tuki antaa urhei­li­joil­le mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä täy­sil­lä itse suoritukseen.

Kun tie­tää, että taus­tal­la on tuki­ver­kos­to, saa sii­tä tukea myös kil­paur­hei­lun men­taa­li­puo­lel­le”, Rii­ko­la kiittelee.

Molem­pien osa­puol­ten etu

Urhei­li­ja­lu­paus vakuut­ti Capco­nin asen­teel­laan kesän yhteistyökeskusteluissa.

Rii­ko­la tavoit­te­lee mää­rä­tie­toi­ses­ti suu­rem­paa menes­tys­tä, ja saman­lai­sia tavoit­tei­ta meil­lä­kin on yri­tyk­se­nä”, valot­taa Capco­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Tomperi.

Tom­pe­ri uskoo yhteis­työn hyö­dyt­tä­vän molem­pia osapuolia. 

Uskon, että pys­tym­me aut­ta­maan Rii­ko­laa saa­vut­ta­maan tavoit­teen­sa, ja samal­la hän tuo yri­tyk­sel­lem­me uuden­lais­ta näky­vyyt­tä. Lisäk­si toi­vee­na on, että yhteis­työ akti­voi­si hen­ki­lös­töm­me tal­viur­hei­luin­toa ja yllyt­täi­si mei­tä­kin läh­te­mään ladul­le”, Tom­pe­ri naurahtaa.

Tavoit­tee­na MM-kisat

Rii­ko­lan kisa­kausi alkoi mar­ras­kuun alus­sa Vuo­ka­tin Suo­men Cupis­sa, jos­sa hän hiih­ti Oulun Hiih­to­seu­ran nais­ten vies­ti­jouk­ku­ees­sa. Kuu­kau­den mit­tai­sen tree­ni­pät­kän jäl­keen seu­raa­va kisa käy­dään mar­ras­kuun lopus­sa. Kau­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on Rii­ko­lan mukaan ollut onnistunut.

Kesän ja syk­syn har­joit­te­lu meni hyvin. Pää­ta­voit­tee­na alka­neel­le kisa­kau­del­le onkin pysyä ter­vee­nä ja hiih­tää ehjä kausi.” 

Myös kon­kreet­ti­sem­pia tulos­ta­voit­tei­ta kui­ten­kin löytyy.

Läh­de­tään tavoit­te­le­maan nuor­ten MM-kisa­paik­kaa ja nuor­ten SM-mita­lia”, Rii­ko­la tote­aa itsevarmasti.

Capco­nin väki toi­vot­taa Rii­ko­lal­le onnea tule­viin kisoi­hin ja tsemp­paa muka­na koko kau­den läpi!