Oulun Toi­mi­ti­la isän­nöi koh­tei­taan SALTO-kulunhallinnalla

Oulun Toi­mi­ti­la isän­nöi koh­tei­taan SALTO-kulunhallinnalla

SAL­TO-kulun­hal­lin­ta mah­dol­lis­taa luki­tuk­sen ja kulun­val­von­nan niput­ta­mi­sen yhteen jär­jes­tel­mään, joka tai­puu usei­siin eri­lai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin ja ‑ympä­ris­töi­hin. Tämä on toden­nut myös Oulun Toi­mi­ti­la, joka tar­jo­aa moni­puo­li­sia kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen, ‑hal­lin­nan ja isän­nöin­nin pal­ve­lui­ta Oulun alu­eel­la. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Perä­mäen mukaan jär­jes­tel­män edut ovat val­von­nan tehok­kuus, simp­pe­li käyt­tö­liit­ty­mä sekä pit­kän täh­täi­men kustannustehokkuus.

Lan­gat­to­muus las­kee kustannuksia

SAL­TO-jär­jes­tel­mäs­sä perin­tei­set kovat avai­met kor­va­taan hen­ki­lö­koh­tai­sil­la kul­ku­lät­kil­lä, joi­hin ohjel­moi­daan tar­vit­ta­vat käyttöoikeudet. 

Sami Perä­mä­ki hyö­dyn­si SAL­TO-jär­jes­tel­mää ensim­mäis­tä ker­taa kak­si vuot­ta sit­ten IKH:n myy­mä­lä­ti­lois­sa ja vakuut­tui jo tuol­loin jär­jes­tel­män käte­vyy­des­tä ja kustannustehokkuudesta.

”Jos val­vot­ta­via sisä­ovia on pal­jon, lan­gat­to­mas­ti toi­mi­va SAL­TO pie­nen­tää kus­tan­nuk­sia. Sii­nä mis­sä perin­tei­sen luki­tuk­sen kans­sa joka ovel­le täy­tyy vetää erik­seen kaa­pe­li, SAL­TO vaa­tii oveen vain luki­jan ja luki­jaan pat­te­rin”, Perä­mä­ki kertoo. 

Kaa­pe­lit eivät kui­ten­kaan ole ainoa koh­de, jois­sa SAL­TOl­la saa­daan säästöä.

”Val­lal­la ole­vas­sa raken­ta­mis­mal­lis­sa koh­tei­siin suun­ni­tel­laan lukos­to­kaa­viot ja mekaa­ni­set lukot – ja tämän pääl­le erik­seen kulun­hal­lin­ta. SAL­TOl­la sekä luki­tus että kulun­hal­lin­ta voi­daan lait­taa saman jär­jes­tel­män alle, mikä vähen­tää pääl­lek­käi­syyk­siä ja sääs­tää siten sekä aikaa että rahaa”, Perä­mä­ki esittelee. 

Tur­val­li­suu­den val­vo­mi­nen helpompaa

Yksi elekt­ro­ni­sen kulun­val­von­nan suu­rim­mis­ta valt­ti­kor­teis­ta on tur­val­li­suus. Perin­teis­ten avain­ten val­vo­mi­nen on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta, kun kuka tahan­sa voi käy­dä teet­tä­mäs­sä kopion avai­mes­ta. SAL­TO-kulun­hal­lin­nas­sa avai­mi­na toi­mi­vat kul­ku­lät­kät, jois­ta jokai­nen on kir­jat­tu järjestelmään. 

”Jos perin­tei­nen avain kato­aa, voi edes­sä olla koko kiin­teis­tön uudel­leen­sar­joi­tus. Jos SAL­TO-lät­kä kato­aa, se voi­daan teh­dä nopeas­ti vaa­rat­to­mak­si jär­jes­tel­män kaut­ta”, Perä­mä­ki valottaa. 

Yksin­ker­tai­nen käyt­tö­liit­ty­mä nopeut­taa hallinnointia 

Perä­mäen mie­les­tä yksi SAL­TO-jär­jes­tel­män ehdot­to­mis­ta eduis­ta on yksin­ker­tai­nen, sel­keä ja suo­men­kie­li­nen käyt­tö­liit­ty­mä. Sen kaut­ta käyt­tä­jien lisää­mi­nen, pois­ta­mi­nen ja hal­lin­noi­mi­nen käy helposti. 

”Jär­jes­tel­mä pyö­rii ser­ve­reil­läm­me, johon pys­tyn otta­maan etäyh­tey­den. Voin jopa luo­da uusia fyy­si­siä avain­lät­kiä työ­läp­pä­ril­lä­ni”, Perä­mä­ki kiittelee.

SAL­TO-jär­jes­tel­män hyö­dyn­tä­mi­nen tek­ni­ses­sä isän­nöin­nis­sä erot­taa Perä­mäen mukaan Oulun Toi­mi­ti­lan muis­ta toimijoista. 

”Yleen­sä kiin­teis­töt anta­vat kulun­hal­lin­nan esi­mer­kik­si luk­ko­liik­keen hoi­det­ta­vak­si ja val­vot­ta­vak­si. Meil­lä se on otet­tu osak­si pal­ve­luam­me”, Perä­mä­ki toteaa. 

Elekt­ro­ni­nen tulevaisuus

Luki­tuk­sen säh­köis­ty­mi­nen on tren­di, joka tulee yleis­ty­mään tule­vai­suu­des­sa. Täl­lä het­kel­lä elekt­ro­ni­nen kulun­hal­lin­ta on käy­tös­sä lähin­nä toi­mi­ti­lois­sa ja jul­ki­sis­sa kiin­teis­töis­sä, mut­ta Perä­mä­ki näkee, että sitä voi­tai­siin hyö­dyn­tää myös muis­sa kiinteistömuodoissa. 

”Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten olin muka­na raa­he­lai­sen ker­ros­ta­lo­kiin­teis­tön toteu­tuk­ses­sa. Kiin­teis­tös­sä pää­tet­tiin ottaa käyt­töön juu­ri täl­lai­set säh­köi­set kul­ku­lät­kät, niin asun­to­jen kuin yleis­ten tilo­jen­kin ovis­sa. Esi­mer­kik­si sau­na­vuo­rot ohjel­moi­tiin asuk­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­siin lät­kiin niin, että sau­na­ti­loi­hin oli pää­sy vain omal­la vuo­rol­la”, Perä­mä­ki naurahtaa. 

Perä­mäen mukaan vas­taa­va rat­kai­su voi­si olla perus­ker­ros­ta­lois­sa käy­tös­sä enem­män­kin. Jot­ta se toteu­tui­si, Perä­mä­ki toi­voo raken­nut­ta­jil­ta uskal­lus­ta poi­ke­ta perin­tei­sis­tä lukitusratkaisuista.

”Pää­tös elekt­ro­ni­ses­ta kulun­hal­lin­nas­ta pitäi­si teh­dä jo raken­nus­vai­hees­sa. Jos kiin­teis­tös­sä on käy­tös­sä perin­tei­nen luki­tus­jär­jes­tel­mä, kyn­nys siir­tyä myö­hem­min säh­köi­seen on aina isom­pi – ja kalliimpi.”

Perä­mä­ki jak­saa kui­ten­kin uskoa elekt­ro­ni­sen kulun­val­von­nan yleistymiseen.

”Toi­von vie­lä jos­kus näke­vä­ni sen päi­vän, että säh­köis­ten avai­mien käyt­töön siir­ry­tään ylei­ses­ti”, hän toteaa.

Haluat­ko kuul­la lisää?

Voit lukea lisää SAL­TO-kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­tä tääl­tä.

Hyö­dyn­sim­me SAL­TO-kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mää Oulun tuo­tan­to­keit­tiö Löö­kin tilois­sa, kat­so video!

Tur­va­jär­jes­tel­mien dokumentaatio

Tur­va­jär­jes­tel­mien dokumentaatio

Tur­va­jär­jes­tel­mien doku­men­taa­tio on tär­keä osa Capco­nin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta. Ajan­ta­sai­nen ja laa­du­kas doku­men­taa­tio hel­pot­taa ja nopeut­taa niin asen­nus- kuin huol­to­töi­tä­kin. Myös kiin­teis­tön omis­ta­ja hyö­tyy sii­tä, että kiin­teis­tön tur­va­jär­jes­tel­mien tie­dot on kir­jat­tu kat­ta­vas­ti ylös.

Mitä doku­men­toi­daan?

Doku­men­toim­me kaik­ki teke­mäm­me asen­nus­työt perus­teel­li­ses­ti. Doku­men­taa­tio sisäl­tää koh­de- ja yhteys­tie­to­jen lisäk­si tar­kan sel­vi­tyk­sen käy­tös­sä ole­vis­ta jär­jes­tel­mis­tä, lai­te­kan­nas­ta ja lait­tei­den sijain­nis­ta. Piir­räm­me jokai­ses­ta koh­tees­ta poh­ja­piir­rok­sen, johon mer­ka­taan lait­tei­den sijain­nit sekä kaa­pe­loin­tien sijain­nit. Teks­ti- ja piir­ros­muo­toi­sen mate­ri­aa­lin lisäk­si doku­men­taa­tio sisäl­tää tar­vit­taes­sa myös valo­ku­via. Tämä aut­taa asen­ta­jia esi­mer­kik­si tilan­teis­sa, jois­sa lait­teen sijain­ti on vai­ke­aa hah­mot­taa pel­käs­tä pii­rus­tuk­ses­ta. Doku­men­taa­tion tar­kem­pi tyy­li ja doku­ment­tien arkis­toin­ti mää­rit­tyy asiak­kaan stan­dar­dien mukaan.

Jois­sa­kin tapauk­sis­sa asiak­kail­lam­me saat­taa olla kiin­teis­tös­sään jo aiem­min asen­net­tu­ja tur­va­jär­jes­tel­miä, mut­ta nii­den doku­men­taa­tio ei ole ajan tasal­la – tai sitä ei ole ollen­kaan. Täl­löin­kin kar­toi­tam­me koko koh­teen ja doku­men­toim­me pait­si teke­mäm­me uudet asen­nuk­set, myös jo entuu­des­taan ole­mas­sa ole­vat jär­jes­tel­mät ja lait­teis­tot. Näin koko kiin­teis­tön tie­dot saa­daan ker­ral­la ajantasaisiksi.

Luom­me kat­ta­vat rapor­tin myös kai­kis­ta teke­mis­täm­me huol­to­töis­tä. Huol­to­ra­por­teis­ta asia­kas näkee tar­kas­ti teh­dyt toi­men­pi­teet, ja samal­la mah­dol­li­set muu­tok­set ja havain­not tal­len­tu­vat tietokantaan.

Laa­du­kas doku­men­taa­tio sääs­tää aikaa ja rahaa

Laa­duk­kaan doku­men­taa­tion hyö­dyt tule­vat sel­väs­ti esiin esi­mer­kik­si huol­to­pyyn­nöis­sä. Esi­merk­ki­ta­paus voi­si olla sel­lai­nen, jos­sa asiak­kaam­me tekee meil­le huol­to­pyyn­nön puhe­li­mit­se. Voim­me jo puhe­lun aika­na etsiä koh­teen tie­dot tie­to­kan­nas­ta ja sel­vit­tää hyvin pit­käl­le, mil­lai­ses­sa lait­tees­sa huol­lon­tar­ve esiin­tyy. Kun lait­teen mal­li ja sovel­lus­ver­sio on tie­dos­sa jo etu­kä­teen, osaa pai­kan pääl­le suun­taa­va asen­ta­ja varau­tua tar­vit­ta­vin resurs­sein. Tämä kaik­ki nopeut­taa työ­teh­tä­vien suo­rit­ta­mis­ta ja sääs­tää niin mei­dän kuin asiak­kaam­me­kin aikaa.

Samal­la peri­aat­teel­la doku­men­taa­tio on hyö­dyk­si myös tar­jous­ten teke­mi­ses­sä. Kun doku­men­taa­tio on kun­nos­sa, mei­dän ei tar­vit­se läh­teä käy­mään koh­tees­sa, vaan tar­jous ja tark­ka hin­ta on mah­dol­lis­ta las­kea pel­käs­tään pii­rus­tus­ten poh­jal­ta. Doku­men­taa­tio jou­he­voit­taa myös itse asen­nus­töi­tä. Jos asiak­kaam­me tar­vit­see esi­mer­kik­si lisää val­von­ta­ka­me­roi­ta tai kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mil­lä varus­tet­tu­ja ovia, näem­me tie­to­kan­nas­tam­me nopeas­ti, onko työ mah­dol­lis­ta suo­rit­taa nykyis­ten jär­jes­tel­mien puit­teis­sa, vai tar­vi­taan­ko koh­tee­seen vaik­ka­pa lisää kapa­si­teet­tia ja lisens­se­jä. Mikä­li näin on, osaam­me tila­ta tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ennen kuin asen­ta­jam­me läh­tee pai­kan päälle.

Kat­ta­va doku­men­toin­ti on kaik­kien osa­puol­ten etu

Doku­men­taa­tion ole­mas­sao­lo ei ole tur­va-alal­la nor­mi. Me Capco­nil­la olem­me halun­neet ottaa doku­men­taa­tion osak­si pal­ve­lu­kat­taus­tam­me ja panos­taa sii­hen. Laa­du­kas doku­men­taa­tio on kaik­kien osa­puol­ten etu, ja sääs­tää sekä aikaa että resursseja.

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren hälytyksensiirtopalveluilla

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren hälytyksensiirtopalveluilla

Laa­jen­nam­me pal­ve­lu­tar­jon­taam­me Add­Secu­ren häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luil­la. Add­Secu­re on alan­sa joh­ta­va toi­mi­ja, ja uusi yhteis­työ antaa meil­le mah­dol­li­suu­den tar­jo­ta asiak­kail­lem­me entis­tä koko­nais­val­tai­sem­paa rat­kai­su­tar­jon­taa. Yhteis­työ on astu­nut voi­maan toukokuussa.

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lu siir­tää nimen­sä mukai­ses­ti kiin­teis­tön häly­tys­jär­jes­tel­mien havain­not suo­raan viran­omais­ta­hoil­le. Kun esi­mer­kik­si kiin­teis­tön paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mä havait­see kehit­ty­vän palon, häly­tyk­sen­siir­to­jär­jes­tel­mä välit­tää tie­don sii­tä suo­raan hätä­kes­kuk­seen tai muil­le val­von­ta­pal­ve­lui­den tuot­ta­jil­le. Mah­dol­li­sim­man nopea ja var­mis­tet­tu tie­don­kul­ku on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää hen­ki­lö­va­hin­ko­jen vält­tä­mi­sek­si, sekä aineel­lis­ten vahin­ko­jen mini­moi­mi­sek­si. Var­men­net­tu Häly­tyk­sen­siir­to­jär­jes­tel­mä on pakol­li­nen kiin­teis­töis­sä, jois­sa on käy­tös­sä auto­maat­ti­nen paloilmoitin.

Jat­kos­sa häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lut voi hank­kia mei­dän kaut­tam­me käte­väs­ti samal­la ker­taa mui­den häly­tys- ja ilmoi­tus­jär­jes­tel­mien kans­sa. Tämä nopeut­taa ja hel­pot­taa pal­ve­lui­den käyt­töön­ot­toa asiak­kai­dem­me näkö­kul­mas­ta, sil­lä tähän asti asiak­kaan on täy­ty­nyt itse olla yhtey­des­sä teleo­pe­raat­to­rei­hin saa­dak­seen yhtey­den jär­jes­tet­tyä; nyt pal­ve­lun voi hank­kia koko­naan CapCo­nin kaut­ta, jol­loin asiak­kaan ei tar­vit­se olla yhtey­des­sä kuin yhteen toi­mi­jaan – mei­hin. Me hoi­dam­me liit­ty­mä­so­pi­muk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, toi­mi­tam­me ilmoi­tuk­sen­siir­to­lait­teet ja huo­leh­dim­me sopimuslaskutuksesta.

Alla ole­va kaa­vio­ku­va sel­ven­tää jär­jes­tel­män toi­min­taa ja pal­ve­lun osa-alueita.

Häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­luun kuu­luu fyy­si­nen ilmoi­tuk­sen siir­to­pää­te, jos­sa on kah­den­net­tu mobii­li­da­tayh­teys. Se asen­ne­taan asia­kas­or­ga­ni­saa­tion tiloi­hin, jos­sa se on yhtey­des­sä kiin­teis­tön ilmoi­tus- ja häly­tys­jär­jes­tel­miin, esi­mer­kik­si palo- ja riko­sil­moit­ti­miin. Kun ilmoit­ti­met havait­se­vat uhan, tie­to siir­tyy ilmoi­tuk­sen siir­to­päät­tees­tä lan­gat­to­mas­ti Add­Secu­ren sul­jet­tuun tur­va­verk­koon, joka on toi­nen osa häly­tyk­sen­siir­to­pal­ve­lua. Tur­va­ver­kos­ta häly­tyk­sen tie­dot väli­te­tään viran­omais­ta­hoil­le, kuten hätä­kes­kuk­siin ja vartiointiliikkeisiin.

Suo­ja­tus­sa Add­Secu­re-tur­va­ver­kos­sa on muka­na myös ver­kon­val­von­ta­pal­ve­lu, joka tark­kai­lee, että ilmoi­tuk­sen siir­to­pää­te pysyy yhtey­des­sä tur­va­verk­koon. Jos ver­kon­val­von­ta havait­see, että siir­to­päät­teen yhteys tur­va­verk­koon kat­ke­aa, lähe­te­tään sii­tä ilmoi­tus tur­va­jär­jes­tel­mien yllä­pi­tä­jäl­le, joka ryh­tyy sel­vit­tä­mään kat­kok­sen syy­tä. Tur­val­li­suu­den kan­nal­ta on tär­ke­ää, että jär­jes­tel­män yhteys tur­va­verk­koon saa­daan mah­dol­li­sen kat­kok­sen tapah­tues­sa kor­jat­tua kii­reel­li­ses­ti. Täs­tä syys­tä jär­jes­tel­mää val­vo­taan 24 tun­tia vuorokaudessa.

Add­Secu­re-tur­va­ver­kon avul­la pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me lisä­pal­ve­lu­na etä­käyt­tö- ja tuki­pal­ve­lui­ta tur­va­tun yhtey­den avul­la. Täs­sä tapauk­ses­sa otam­me yhtey­den tur­va­verk­koon ja pää­sem­me teke­mään esi­mer­kik­si diag­nos­tiik­kaa etä­nä. Etä­käyt­tö tapah­tuu sala­tun yhtey­den välityksellä.

Ter­ve­tu­loa Capco­nin uusi­tuil­le nettisivuille!

Ter­ve­tu­loa Capco­nin uusi­tuil­le nettisivuille!

Uudis­tuk­ses­sa päi­vit­tyi­vät sekä net­ti­si­vu­jem­me raken­ne että nii­den graa­fi­nen ilme. Päi­vi­tyk­sen taka­na oli halum­me paran­taa sivu­jen käyttökokemusta.

Tur­va-ala on perin­tei­ses­ti ollut ima­gol­taan tek­ni­nen ja har­ki­tus­ti hie­man sul­keu­tu­nut. Ymmär­ret­tä­vis­tä­kin syis­tä tur­val­li­suus- ja suo­jausai­hei­ta halu­taan käsi­tel­lä hil­li­tys­ti ja arvok­kuu­del­la, mut­ta sen ei tar­vit­se olla pois esi­mer­kik­si käy­tet­tä­vyy­des­tä. Olem­me­kin halun­neet ottaa harp­pauk­sen koh­ti avoi­mem­paa ja sel­keäm­pää vies­tin­tää. Net­ti­si­vuil­lam­me tämän eteen teh­ty­jä toi­men­pi­tei­tä on esi­mer­kik­si teks­ti­ma­te­ri­aa­liem­me luet­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen ja sivu­jen raken­teen keventäminen. 

Avoi­muut­ta tulem­me lisää­mään myö­hem­min myös hen­ki­lös­töm­me kuvil­la. Tähän asti yhteys­tie­to-sivul­lam­me on luke­nut vain muu­ta­man hen­ki­lö­kun­nan jäse­nen nimi. Työm­me on kui­ten­kin hyvin asia­kas­pal­ve­lu­läh­töis­tä, joten on hyvä, että poten­ti­aa­li­set asiak­kaat näke­vät, min­kä näköis­ten hen­ki­löi­den kans­sa ovat yhteis­työ­hön alka­mas­sa. Tätä kaut­ta kuvat tule­vat lisää­mään myös luot­ta­mus­ta mei­dän ja asiak­kai­dem­me välille.

Net­ti­si­vuil­lam­me on myös joi­ta­kin uusia toi­min­to­ja. Halusim­me hel­pot­taa yhtey­den otta­mis­ta mei­hin, oli­pa kysees­sä sit­ten huol­toil­moi­tus tai tar­jous­pyyn­tö. Tätä var­ten moni­puo­lis­tim­me yhtey­den­ot­to­lo­ma­ket­tam­me, jos­ta pys­tyy nyt esi­mer­kik­si anta­maan meil­le tar­kem­pia läh­tö­tie­to­ja huol­toa tar­vit­se­vas­ta lait­tees­ta. Muka­na on myös mah­dol­li­suus kuva­tie­dos­ton liit­tä­mi­seen. Tar­kem­mat läh­tö­tie­dot aut­ta­vat vika­diag­noo­sis­sa ja huol­lon tar­peen mää­rit­tä­mi­ses­sä, ja sääs­tä­vät niin mei­dän kuin asiak­kai­dem­me aikaa ja resursseja. 

Toi­nen uusi toi­min­to sivuil­la on blo­gi­poh­ja, jos­sa aikee­nam­me on alkaa jul­kai­se­maan esi­mer­kik­si asian­tun­ti­ja-artik­ke­lei­ta tur­va-alaan liit­tyen. Tämä aut­taa myös osal­taan tuo­maan avoi­muut­ta vies­tin­tääm­me ja ker­to­maan tek­ni­ses­tä alas­tam­me kiin­nos­ta­vas­sa muodossa.

Kan­nat­taa siis seu­ra­ta Lin­ke­dIn-kana­vaam­me. Ja mikä­li olet­te kiin­nos­tu­nei­ta yri­tyk­sen tur­va- ja suo­jaus­asiois­ta, autam­me tei­tä mielellämme!