Tur­va­jär­jes­tel­mien dokumentaatio

Tur­va­jär­jes­tel­mien dokumentaatio

Tur­va­jär­jes­tel­mien doku­men­taa­tio on tär­keä osa Capco­nin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta. Ajan­ta­sai­nen ja laa­du­kas doku­men­taa­tio hel­pot­taa ja nopeut­taa niin asen­nus- kuin huol­to­töi­tä­kin. Myös kiin­teis­tön omis­ta­ja hyö­tyy sii­tä, että kiin­teis­tön tur­va­jär­jes­tel­mien tie­dot on kir­jat­tu kat­ta­vas­ti ylös.

Mitä doku­men­toi­daan?

Doku­men­toim­me kaik­ki teke­mäm­me asen­nus­työt perus­teel­li­ses­ti. Doku­men­taa­tio sisäl­tää koh­de- ja yhteys­tie­to­jen lisäk­si tar­kan sel­vi­tyk­sen käy­tös­sä ole­vis­ta jär­jes­tel­mis­tä, lai­te­kan­nas­ta ja lait­tei­den sijain­nis­ta. Piir­räm­me jokai­ses­ta koh­tees­ta poh­ja­piir­rok­sen, johon mer­ka­taan lait­tei­den sijain­nit sekä kaa­pe­loin­tien sijain­nit. Teks­ti- ja piir­ros­muo­toi­sen mate­ri­aa­lin lisäk­si doku­men­taa­tio sisäl­tää tar­vit­taes­sa myös valo­ku­via. Tämä aut­taa asen­ta­jia esi­mer­kik­si tilan­teis­sa, jois­sa lait­teen sijain­ti on vai­ke­aa hah­mot­taa pel­käs­tä pii­rus­tuk­ses­ta. Doku­men­taa­tion tar­kem­pi tyy­li ja doku­ment­tien arkis­toin­ti mää­rit­tyy asiak­kaan stan­dar­dien mukaan.

Jois­sa­kin tapauk­sis­sa asiak­kail­lam­me saat­taa olla kiin­teis­tös­sään jo aiem­min asen­net­tu­ja tur­va­jär­jes­tel­miä, mut­ta nii­den doku­men­taa­tio ei ole ajan tasal­la – tai sitä ei ole ollen­kaan. Täl­löin­kin kar­toi­tam­me koko koh­teen ja doku­men­toim­me pait­si teke­mäm­me uudet asen­nuk­set, myös jo entuu­des­taan ole­mas­sa ole­vat jär­jes­tel­mät ja lait­teis­tot. Näin koko kiin­teis­tön tie­dot saa­daan ker­ral­la ajantasaisiksi.

Luom­me kat­ta­vat rapor­tin myös kai­kis­ta teke­mis­täm­me huol­to­töis­tä. Huol­to­ra­por­teis­ta asia­kas näkee tar­kas­ti teh­dyt toi­men­pi­teet, ja samal­la mah­dol­li­set muu­tok­set ja havain­not tal­len­tu­vat tietokantaan.

Laa­du­kas doku­men­taa­tio sääs­tää aikaa ja rahaa

Laa­duk­kaan doku­men­taa­tion hyö­dyt tule­vat sel­väs­ti esiin esi­mer­kik­si huol­to­pyyn­nöis­sä. Esi­merk­ki­ta­paus voi­si olla sel­lai­nen, jos­sa asiak­kaam­me tekee meil­le huol­to­pyyn­nön puhe­li­mit­se. Voim­me jo puhe­lun aika­na etsiä koh­teen tie­dot tie­to­kan­nas­ta ja sel­vit­tää hyvin pit­käl­le, mil­lai­ses­sa lait­tees­sa huol­lon­tar­ve esiin­tyy. Kun lait­teen mal­li ja sovel­lus­ver­sio on tie­dos­sa jo etu­kä­teen, osaa pai­kan pääl­le suun­taa­va asen­ta­ja varau­tua tar­vit­ta­vin resurs­sein. Tämä kaik­ki nopeut­taa työ­teh­tä­vien suo­rit­ta­mis­ta ja sääs­tää niin mei­dän kuin asiak­kaam­me­kin aikaa.

Samal­la peri­aat­teel­la doku­men­taa­tio on hyö­dyk­si myös tar­jous­ten teke­mi­ses­sä. Kun doku­men­taa­tio on kun­nos­sa, mei­dän ei tar­vit­se läh­teä käy­mään koh­tees­sa, vaan tar­jous ja tark­ka hin­ta on mah­dol­lis­ta las­kea pel­käs­tään pii­rus­tus­ten poh­jal­ta. Doku­men­taa­tio jou­he­voit­taa myös itse asen­nus­töi­tä. Jos asiak­kaam­me tar­vit­see esi­mer­kik­si lisää val­von­ta­ka­me­roi­ta tai kulun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mil­lä varus­tet­tu­ja ovia, näem­me tie­to­kan­nas­tam­me nopeas­ti, onko työ mah­dol­lis­ta suo­rit­taa nykyis­ten jär­jes­tel­mien puit­teis­sa, vai tar­vi­taan­ko koh­tee­seen vaik­ka­pa lisää kapa­si­teet­tia ja lisens­se­jä. Mikä­li näin on, osaam­me tila­ta tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ennen kuin asen­ta­jam­me läh­tee pai­kan päälle.

Kat­ta­va doku­men­toin­ti on kaik­kien osa­puol­ten etu

Doku­men­taa­tion ole­mas­sao­lo ei ole tur­va-alal­la nor­mi. Me Capco­nil­la olem­me halun­neet ottaa doku­men­taa­tion osak­si pal­ve­lu­kat­taus­tam­me ja panos­taa sii­hen. Laa­du­kas doku­men­taa­tio on kaik­kien osa­puol­ten etu, ja sääs­tää sekä aikaa että resursseja.