På svenska

29.1.2016

Capitis Control Oy som grundades år 2009 är ett expertföretag inom säkerhetsbranschen. Vårt företag planerar, verkställer och underhåller säkerhetstekniska helhetslösningar till företagsfastigheter i Mellersta- och Norra Finland. Vi har verksamhetsplatser i Uleåborg, Kajana, Rovaniemi och Karleby. År 2016 steg företagets omsättning till 2 miljoner euro.

Säkerheten är en väsentlig del av affärsverksamhet och vi vill med trygghetstekniska lösningar hjälpa våra kunder att effektivera fastigheters, personalens och egendomens riskbehärskning. Vi behärskar alla system och tjänster inom brand- och personsäkerhet, brottsskydd samt passage- och videoövervakning. Vi planerar och verkställer också ljudåtergivningsanläggningar. Vi har verkställt omfattande

säkerhetstekniska helhetslösningar till bl.a. gruvobjekt, industrianstalter, sjukhus, köpcentrum och många andra krävande omgivningar.

Vårt professionella team består av specialister inom säkerhetstekniska system, vars gemensamma delare är en lång erfarenhet inom el-, fastighets- och säkerhetstekniska branscher. Vår personal kan erbjuda kundinriktad, sakkunnig och högklassig betjäning som omfattar fastighetens säkerhetsanläggningars hela livscykel, börjande från projektets planering och installationsarbeten, med fortsättning som inkluderar underhåll- och servicetjänster.

Säkerhetsanläggningar

Passagekontroll

Med hjälp av en passagekontrollsystem behärskas fastighetens realtida persontrafik, som förbättrar fastighetens och personalens trygghet. Gång mellan dörrar och portar sker med passagetagg, som är behändiga att ta i och ur bruk till exempel i borttappningsfall. Med att redigera personliga passagerättigheter, garanteras att rätta personer vistas i utrymmen och att det vid behov finns data om rörelserna.

SALTO Virtual Network (SVN) är en mycket användarvänlig passageövervakningssystem, vars dagliga underhåll, bruk och programmering har utvecklats till ett mycket enkelt och effektivt system. All data följer med i nyckeltaggen och låsens uppgift är att läsa, förflytta och skriva data med hjälp av nyckeltaggen. Vi erbjuder ett mångsidigt urval av trygga, flexibla och konstnadsbesparande ellås- och cylindrar som bidrar till att vilken dörr som helst kan omvandlas till en fullutrustad passagekontrolldörr, som kontrollerar omfattande och kontinuerligt, vem har tillträde vart, var och när. Du väljer endast säkerhetskontrollets grad och vi förverkligar den.

Brottsalarm

Brottsalarmanläggningen upptäcker en olovlig inkräktning och förmedlar data snabbt till ett på förhand överenskommet håll, varvid eventuellt uppstående person- och egendomsskador kan minimeras. Brottsalarmanläggningen förebygger även inbrott på ett effektivt sätt, när det finns synlig information i byggnadens närhet. Det finns olika skyddsnivåer för byggnader och vår yrkeskunniga personal skräddarsyr vid behov en lämplig skyddsnivå för enskilda kunder.

Brandalarm

Brandsäkerheten är den viktigaste angelägenheten vid säkring av personer, fastigheter och egendom. Med hjälp av brandvarnings- och brandalarmanläggningar upptäcks en uppstående brand i ett så tidigt skede som möjligt. Information om en uppstående brand sprids sabbt till människorna i fastigheten, samt till på förhand överenskomna håll, varvid person- och materiella skador kan minimeras.


Lagstiftningen och myndigheternas förordningar reglerar brandalarmanläggningarnas funktion, verkställande och val av brandalarmanläggningens typ, men även bl.a. utrymmets avseende, omständigheter, försäkringsbolagets rekommendationer och ägarens önskemål inverkar. Capitis Control Oy är en av TUKE:s godkända brandalarmaffär och vi har tre ansvarspersoner för brandalarmanläggningar. Ansvarspersonerna planerar och förverkligar en lämplig brandalarmanläggning som motsvarar kundens behov.

Videoövervakning

Med hjälp av övervakningskameror, bildkontrollprogram och moderna datatrafiklösningar möjliggörs högklassig videoövervakning i realtid. Det är en bra och effektiv övervakningslösning av områden, fastigheter, egendom och persontrygghet, men videoövervakning kan även användas inom industrin till övervakning av processer. Videoövervakning har en förebyggande effekt i riskbekämpning, men en lagrande videoövervakning möjliggör även omständigheternas fastställande efteråt. Bilden som kameran har producerat, flyttas, lagras och bemästras allt efter dåvarande behov.

Allmänn ljudåtergivning och ljudevakuering

Genom allmänn ljudåtergivning och ljudevakueringssystem upprepas upplysningar, bakgrundsmusik och räddningsinstruktioner i nödsituationer. I nödsituation är ljudevakuering det effektivaste sättet att styra folkmassor tryggt ut från fastigheten och fungerar bra som extra stöd till brandalarmsystemet. Vid brandalarm ger den till alarmsystemet kopplade standardenliga ljudevakueringssystemet tydliga på förhand inbandade instruktioner. Ljudevakueringssystemet kan användas även i andra nödfallssituationer, t.ex. i varning om miljöolyckor eller andra nödsituationer, bl.a. i skolomgivning.

Personsäkerhet

På arbetsplatsen kan man plötsligt hamna i en hot- eller nödsituation, då är det speciellt viktigt med omedelbar hjälp. Skötar-, nöd- och väktaralarmlösningar möjliggör flexibla och pålitliga hjälpbegäran i nödsituationer. Alarmen styrs ljudlöst till önskat håll och på detta vis kan man kalla på hjälp snabbt och omärkbart. Beroende på alarmtyp kan larmapparaten has på handleden, i fickan eller hängande på nacken.

Berätta för oss om dina behov och risker, så planerar vi en helhet som motsvarar behovet.

Kontakta oss:
Elektroniikkatie 3
90570 Oulu


Puh. +358 44 730 1050
toimisto@capcon.fi