Skip to content

Capi­tis Cont­rol Oy som grun­da­des år 2009 är ett expertfö­re­tag inom säker­hetsbranschen. Vårt före­tag pla­ne­rar, verks­täl­ler och underhål­ler säker­hets­tek­nis­ka hel­hets­lös­nin­gar till före­tags­fas­tig­he­ter i Mel­lers­ta- och Nor­ra Fin­land. Vi har verk­sam­hetsplat­ser i Uleå­borg, Kaja­na, Rova­nie­mi och Kar­le­by. År 2016 steg före­ta­gets omsätt­ning till 2 mil­jo­ner euro.

Säker­he­ten är en väsent­lig del av affärs­verk­sam­het och vi vill med trygg­hets­tek­nis­ka lös­nin­gar hjäl­pa våra kun­der att effek­ti­ve­ra fas­tig­he­ters, per­son­alens och egen­do­mens risk­be­härsk­ning. Vi behärs­kar alla sys­tem och tjäns­ter inom brand- och per­son­sä­ker­het, brottss­kydd samt pas­sa­ge- och video­ö­ver­vak­ning. Vi pla­ne­rar och verks­täl­ler också ljudå­ter­giv­ning­san­lägg­nin­gar. Vi har verks­tällt omfattande 

säker­hets­tek­nis­ka hel­hets­lös­nin­gar till bl.a. gru­vob­jekt, industrians­tal­ter, sjuk­hus, köpcent­rum och mån­ga andra krä­van­de omgivningar.

Vårt pro­fes­sio­nel­la team består av specia­lis­ter inom säker­hets­tek­nis­ka sys­tem, vars gemen­sam­ma dela­re är en lång erfa­ren­het inom el‑, fas­tig­hets- och säker­hets­tek­nis­ka branscher. Vår per­so­nal kan erb­ju­da kun­din­rik­tad, sak­kun­nig och högklas­sig bet­jä­ning som omfat­tar fas­tig­he­tens säker­het­san­lägg­nin­gars hela livscy­kel, bör­jan­de från pro­jek­tets pla­ne­ring och ins­tal­la­tion­sar­be­ten, med fort­sätt­ning som inklu­de­rar underhåll- och servicetjänster.

Säkerhetsan­läggningar

Pas­sa­ge­kont­roll

Med hjälp av en pas­sa­ge­kont­roll­sys­tem behärs­kas fas­tig­he­tens real­ti­da per­sont­ra­fik, som förbätt­rar fas­tig­he­tens och per­son­alens trygg­het. Gång mel­lan dör­rar och por­tar sker med pas­sa­ge­tagg, som är behän­di­ga att ta i och ur bruk till exem­pel i bort­tapp­nings­fall. Med att redi­ge­ra per­son­li­ga pas­sa­ge­rät­tig­he­ter, garan­te­ras att rät­ta per­so­ner vis­tas i utrym­men och att det vid behov finns data om rörelserna.

SAL­TO Vir­tual Network (SVN) är en myc­ket använ­dar­vän­lig pas­sa­ge­över­vak­nings­sys­tem, vars dagli­ga underhåll, bruk och pro­gram­me­ring har utvecklats till ett myc­ket enkelt och effek­tivt sys­tem. All data föl­jer med i nyc­kel­tag­gen och låsens upp­gift är att läsa, förflyt­ta och skri­va data med hjälp av nyc­kel­tag­gen. Vi erb­ju­der ett mång­si­digt urval av tryg­ga, flexibla och konst­nads­bes­pa­ran­de ellås- och cylin­drar som bidrar till att vil­ken dörr som helst kan omvand­las till en ful­lut­rus­tad pas­sa­ge­kont­roll­dörr, som kont­rol­le­rar omfat­tan­de och kon­ti­nuer­ligt, vem har tillt­rä­de vart, var och när. Du väl­jer endast säker­hets­kont­rol­lets grad och vi för­verkli­gar den.

Brott­sa­larm

Brott­sa­lar­man­lägg­nin­gen upp­täc­ker en olov­lig ink­räkt­ning och för­med­lar data snabbt till ett på för­hand öve­rens­kom­met håll, var­vid even­tuellt uppståen­de per­son- och egen­domss­ka­dor kan mini­me­ras. Brott­sa­lar­man­lägg­nin­gen före­byg­ger även inbrott på ett effek­tivt sätt, när det finns syn­lig infor­ma­tion i bygg­na­dens när­het. Det finns oli­ka skydds­nivåer för bygg­na­der och vår yrkes­kun­ni­ga per­so­nal skräd­dar­syr vid behov en lämplig skydds­nivå för ens­kil­da kunder.

Bran­da­larm

Brand­sä­ker­he­ten är den vik­ti­gas­te ange­lä­gen­he­ten vid säkring av per­so­ner, fas­tig­he­ter och egen­dom. Med hjälp av brand­var­nings- och bran­da­lar­man­lägg­nin­gar upp­täcks en uppståen­de brand i ett så tidigt ske­de som möj­ligt. Infor­ma­tion om en uppståen­de brand sprids sabbt till män­nis­kor­na i fas­tig­he­ten, samt till på för­hand öve­rens­kom­na håll, var­vid per­son- och mate­riel­la ska­dor kan minimeras. 

Lags­tift­nin­gen och myn­dig­he­ter­nas förord­nin­gar regle­rar bran­da­lar­man­lägg­nin­gar­nas funk­tion, verks­täl­lan­de och val av bran­da­lar­man­lägg­nin­gens typ, men även bl.a. utrym­mets avseen­de, oms­tän­dig­he­ter, för­sä­krings­bo­la­gets rekom­men­da­tio­ner och äga­rens öns­kemål inver­kar. Capi­tis Cont­rol Oy är en av TUKE:s god­kän­da bran­da­lar­maffär och vi har tre ans­vars­per­so­ner för bran­da­lar­man­lägg­nin­gar. Ans­vars­per­so­ner­na pla­ne­rar och för­verkli­gar en lämplig bran­da­lar­man­lägg­ning som mots­va­rar kun­dens behov.

Video­ö­ver­vak­ning

Med hjälp av över­vak­nings­ka­me­ror, bild­kont­roll­pro­gram och moder­na datat­ra­fiklös­nin­gar möj­lig­görs högklas­sig video­ö­ver­vak­ning i real­tid. Det är en bra och effek­tiv över­vak­nings­lös­ning av områ­den, fas­tig­he­ter, egen­dom och per­sont­rygg­het, men video­ö­ver­vak­ning kan även använ­das inom industrin till över­vak­ning av proces­ser. Video­ö­ver­vak­ning har en före­byg­gan­de effekt i risk­be­kämp­ning, men en lagran­de video­ö­ver­vak­ning möj­lig­gör även oms­tän­dig­he­ter­nas fasts­täl­lan­de efteråt. Bil­den som kame­ran har pro­duce­rat, flyt­tas, lagras och bemä­stras allt efter dåva­ran­de behov.

All­männ ljudå­ter­giv­ning och ljudevakuering

Genom all­männ ljudå­ter­giv­ning och lju­de­va­kue­rings­sys­tem uppre­pas upplys­nin­gar, bakgrunds­musik och rädd­ning­sin­struk­tio­ner i nöd­si­tua­tio­ner. I nöd­si­tua­tion är lju­de­va­kue­ring det effek­ti­vas­te sät­tet att sty­ra folk­mas­sor tryggt ut från fas­tig­he­ten och fun­ge­rar bra som ext­ra stöd till bran­da­larm­sys­te­met. Vid bran­da­larm ger den till alarm­sys­te­met koppla­de stan­dar­den­li­ga lju­de­va­kue­rings­sys­te­met tyd­li­ga på för­hand inban­da­de instruk­tio­ner. Lju­de­va­kue­rings­sys­te­met kan använ­das även i andra nöd­falls­si­tua­tio­ner, t.ex. i var­ning om mil­jö­olyc­kor eller andra nöd­si­tua­tio­ner, bl.a. i skolomgivning.

Per­son­sä­ker­het

På arbetsplat­sen kan man plöts­ligt ham­na i en hot- eller nöd­si­tua­tion, då är det speciellt vik­tigt med ome­del­bar hjälp. Skötar‑, nöd- och väk­ta­ra­larm­lös­nin­gar möj­lig­gör flexibla och pålit­li­ga hjälp­be­gä­ran i nöd­si­tua­tio­ner. Alar­men styrs ljud­löst till öns­kat håll och på det­ta vis kan man kal­la på hjälp snabbt och omärk­bart. Beroen­de på alarm­typ kan lar­map­pa­ra­ten has på hand­le­den, i fic­kan eller hän­gan­de på nacken. 

Berät­ta för oss om dina behov och ris­ker, så pla­ne­rar vi en hel­het som mots­va­rar behovet. 

Kon­tak­ta oss:
Elekt­ro­niik­ka­tie 3
90570 Oulu

Tel. +358 44 730 1050
toimisto@capcon.fi