Työs­sä­si vas­taat tur­va­jär­jes­tel­mien asen­nuk­sis­ta, kaa­pe­loin­ti- ja säh­kö­töis­tä, sekä tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mien käyt­töön­ot­toon ja yllä­pi­toon liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä. Odo­tam­me sinul­ta kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn, ulos­päin­suun­tau­tu­nei­suut­ta sekä val­miut­ta kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen ja suju­vaan asia­kas­yh­teis­työ­hön. Edel­ly­täm­me työ­ko­ke­mus­ta säh­kö- ja tur­val­li­suusa­lan työ­teh­tä­vis­tä. Olet taus­tal­ta­si nuh­tee­ton ja sinul­la on ajo­kort­ti.

Tar­joam­me koko­päi­väi­sen ja tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­van työ­suh­teen mie­len­kiin­toi­ses­sa työym­pä­ris­tös­sä, jos­sa pää­set haas­ta­maan itseä­si ja kehit­ty­mään osa­na Capi­tis Cont­ro­lin asian­tun­te­vaa orga­ni­saa­tio­ta.

Lähe­tä vapaa­muo­toi­nen hake­mus ja CV palk­ka­toi­vei­neen 27.10. men­nes­sä osoit­tee­seen petri.tomperi@capcon.fi.

Samas­ta osoit­tees­ta voit myös kysyä lisä­tie­to­ja.